Висше образование по безопасност и здраве при работа

Поради повишаващия се интерес от колеги за обучение по безопасност и здраве при работа с придобиване на образователно-квалификационна степен (бакалавър или магистър), реших да актуализирам информацията относно възможностите за висше образование в тази област. Ще се радвам ако колегите преминали вече такова обучение споделят впечатления за качеството му в коментарите към темата.

Бакалавърски степени по безопасност и здраве при работа

Химико-технологичен и металургичен университет

Специалност „Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии“

Специалността е създадена през 2004 г. с решение на Академичния съвет на ХТМУ като магистърска програма с наименование „Безопасност на производствата”. От учебната 2008/2009 г се приемат студенти за степен „Бакалавър”. Завършилите получават професионална квалификация „Инженер“.

По време на обучението си студентите получават знания за основните опасности в химичната и металургична промишленост, запознават се с организацията на безопасността на производствата и свързаните с нея нормативни документи, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, изучават методологията по анализа на риска, процедурите за неговото осъществяване и прилагания разнообразен инструментариум от вероятностни методи.

Завършилите притежават знания и умения да анализират и оценяват индустриалните рискове и условията на труд, да въвеждат технически и организационни решения за избягване или минимизиране на рискове и за създаване на безопасни условия на труд, да разработват програми за безопасност при осъществяването на технически или организационни проекти, да организират привенцията и защитата при аварии и природни бедствия.

Виж учебен план на специалността.


Медицински университет – София

Специалност: Трудова медицина и работоспособност

Факултет по обществено здраве – редовна форма на обучение

Повече информация: адрес:ул.„Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултет по Обществено здраве.
Телефони за справки: 02/ 9432 304, 02/ 9432 292


Магистърски степени по безопасност и здраве при работа

Химико-технологичен и металургичен университет

Специалност „Безопасност на производствата“

Специалността е създадена през 2004 г. към Факултет по химични технологии. Кандидатстването за магистратура обикновено е в края на септември-началото на октомври. Обучението е с продължителност 3 семестъра.

Виж учебен план на специалността


Технически университет Габрово

Специалност „Безопасност на труда“

В образователно-квалификационната степен “магистър” могат да продължат обучението си бакалаври от всички специалности на факултети ЕЕ, МУ и завършилите специалност ИМ на Стопански факултет. Срокът на обучение при редовната форма е 1,5 години.

Като основни образователни цели при магистърското обучение по “Безопасност на труда” могат да се посочат следните:
– Изучаване на българското и европейското законодателство, третиращо условията на труд;
– Придобиване на теоретични и практически знания за анализ и оценка на риска, за осъществяване контрол по спазване на законите, правилниците и наредбите, имащи отношение до осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд и предотвратяване на аварии;
– Придобиване на квалификация за проектиране, реализиране на комплекс от мероприятия и средства за осигуряване на безвредни и безопасни условия на труд.

Виж повече за специалността


Технически университет София

Специалност: Инженерна безопасност и охрана на труда

За всички, завършили ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от област ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Обучение: Редовно

Виж повече за специалността


Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“

Специалност „Инженерна безопасност“

Специалснотта е към Миннотехнологичния факултет.
Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер“.

Магистрите по инженерна безопасност:
– могат да анализират и оценяват индустриалните рискове и условията на труд, като познават различни методи за оценка и могат да избират най-подходящия от тях за конкретната опасност;
– проектират и въвеждат технически и организационни решения за избягване и минимизиране на индустриалните рискове и за подобряване условията на труд;
–  подготвени са за провеждане на приложни и научни изследвания в областта на безопасността и хигиената на труда;
–  подготвени са за провеждане на обучение на работници и специалисти в производствената и управленска сфера на професионалната им реализация.
–  могат да разработват програма за безопасност при работа с технически (инженерни) и организационни (административни) решения, да организират и осъществяват изпълнението на програмата и да оценяват нейната ефективност.
–  координират дейностите за безопасност и здраве при строителството, експлоатацията и ликвидирането на обекти.

ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ:
Редовна с продължителност 1,5 години (3 семестъра) [учебен план на магистратура редовно]
Задочна с продължителност 2 години (4 семестъра). [учебен план на магистратура задочно]


Технически Университет – Варна

Специалност „Безопасни и здравословни условия на труд“

Обучаваща катедра: „Социални и правни науки”
Обучението е с продължителност от 1,5 години (три семестъра) за завършили образователно-квалификационна степен„Бакалавър” по специалност от професионално направление„Социални дейности”. За завършили образователно-квалификационна степен„Бакалавър” от други професионални направления обучението продължава 2 години
(четири семестъра).

Образователно съдържание :
Фундаменталната и общотеоретична подготовка на студентите включва обучение по: Работна среда и условия на труд, Икономика на труда, Ергономия, Психология на предприемачеството, Правно регламентиране на условията на труд, Мениджмънт и социална отговорност към персонала и др.
Специализираната подготовка обхваща обучение по: Управление на производствения риск, Фирмена политика и култура по безопасността на труда, Хигиена на труда и професионални заболявания, Управление на проекти и др.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Вижте учебните планове на специалността.


Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Специалност: „Управление на технологичните рискове”

Квалификация – магистър- инженер

Срок на обучение – 3 семестъра. Форма на дипломиране  – Защита на дипломна работа с продължителност 18 седмици.

Прием след завършена бакалавърска степен по специалността: Химични технологии; ТММ; БТ; „Общо инженерство”.
Прием след завършена бакалавърска и магистърска степен от области на висше образование технически науки и природни науки.
Конкурсен изпит (или еквивалентна форма, утвърдена от АС).

Целта на магистърските програма е да се подготвят специалисти, които да работят като висши ръководни кадри в производственни предприятия и фирми, научноизследователски , проектантски институти като експерти в областта на технологичните рискове, безопасност на труда и гражданска защита.


Югозападен университет „Неофит Рилски“

Специалност „Инженерна безопасност“

От летния семестър на академичната 2017/2018 година в Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се обучават студенти по нова магистърска програма – „Инженерна безопасност“.

За придобилите ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления от област на висше образование 5. Технически науки срокът на обучение е 1 година, за придобилите ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалности от професионални направления в области на висше образование, различни от област на висше образование 5. Технически науки обучението е 2 години.

Обучението е в платена форма.

Виж повече за специалността


Медицински университет – София

Специалност: Трудова медицина и работоспособност

Факултет по обществено здраве – задочна форма на обучение

Повече информация: адрес:ул.„Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, ет.5, Деканат на Факултет по Обществено здраве.
Телефони за справки: 02/ 9432 304, 02/ 9432 292


 

Университет за национално и световно стопанство

Специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“

Дистанционно обучение, срещу заплащане, 3 семестъра. Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботни и неделни дни.

Магистърският прием за всички специалности в образователно- квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез полагането на конкурсен изпит, под формата на тест в писменна или електронна форма.

 

Ако пък знаете за друг университет, споделете информацията с нас, за да бъде актуална и достъпна за всички. Със сигурност в България има сериозна необходимост от кадри със специалност по безопасност на труда.

8 мнения за “Висше образование по безопасност и здраве при работа”

 1. Здравейте!
  Тази година завършвам специалност „БЗУТ“ в ТУ – Варна и съм страшно разочарована!
  Съжалявам, че изобщо се записах в този университет! Не препоръчвам!

  Отговор
 2. В УНСС има магистърска специалност „Здравословни и безопасни условия на труд“.

  Отговор
 3. Иван Тончев реално погледнато 90% от нещата с които ме занимаваха по време на тази магистратура в практиката никъде не са ми били от полза.
  За 5 години работа всичко което знам се дължи единствено на ровене и четене на закони, наредби, правилници и др. Например и дума не е ставало за оценка на риска било то с няколко изречения или да се зададе като курсова работа да се разработи една оценка на риска за да се видят основните неща които съдържа тя, целта и прилагането и, а оценката на риска е много важно нещо защото почти всички мероприятия по осигуряване на ЗБУТ трагват от нея. Нищо не се е споменавало примерно за трудови злополуки и разследването им, ако стане една трудова злополука където работиш и не си се сблъсквал с такова нещо досега и си нямаш представа дори най-обща какъв е редът трябва да седнеш и да се ровиш да търсиш и така нататък. Да не говорим за комитета по условия на труд. Как ще ти помогне примерно социологията или решаването на конфликти ако отидеш на проверка по ЗБУТ при една изкопчииска бригада от десетина роми да ги наречем които работят в центъра на някои град без да вземат никакви мерки за безопасност, които са без работното облекло и обувките които са им зачислени щот докато ги вземат и са ги продали или просто не ги носят. Почват се едни разправии и чудеса.
  Не е зле да се учи социология, психология, решаване на конфликти и т.н., но има и доста други неща касаещи ЗБУТ които са основни.

  Отговор
 4. Здравейте,
  През тази година получих магистърска степен по ЗБУТ от ТУ-Варна и впечатленията ми са отлични. Това е единствената магистърска програма която обхваща всички аспекти от дейността за осигуряване на ЗБУТ (сравнете учебните планове). В другите университети обучението е прекалено специализирано – химия, електроника, минно дело, животновъдство, пожарна безопасност и т.н. По отношение мнението на инж. Илиева, че специалиста по безопасност няма отношение към социума, бих възразил, защото отдавна са разработени достатъчно технически решения за осигуряване на ЗБУТ, но те трябва да се прилагат от хора. Работата с хора предполага познания по социология, психология, решаване на конфликти, мотивация и т.н., неща които не се преподават в другите университети.

  Отговор
 5. Здравейте,
  благодаря за споделеното мнение.
  Честно казано, на мен ми е малко трудно да приема работата на специалиста по ЗБУТ като социална дейност, но…
  Доста колеги се ориентират към тази специалност в ТУ-Варна, дано повече от тях споделят какво са научили :)

  Отговор
 6. Здравейте, работя като експерт здраве и безопасност при работа вече 5 години преди година почти завърших магистратура “Безопасни и здравословни условия на труд” във ТУ Варна ( остана ми само дипломната работа поради финансови проблеми естествено :( ). Моето мнение е, че все още има какво да се желае от преподаватели и от учебна програма, трябва да се включат повече неща обхващащи ЗБУТ които наистина ще са от полза на тези които се занимават с това и ще им осигурят достатъчно добра основа за развитие в тази област.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.