Каква документация трябва да имаме за енергообзавеждането

Снимка: Jonny Lindner от Pixabay

По отношение на електробезопасността съществуват няколко нормативни акта, които поставят изисквания за работодателите и отговорните длъжностни лица.

Един от тях е Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, в която се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия.

В наредбата са указани и сроковете на измерванията по електробезопасност, но в тази статия реших да ви обърна внимание на сериозния набор от документи, които трябва да се съхраняват в предприятието.

Техническа и оперативна документация при експлоатация на енергообзавеждането

Изискванията за посочени в глава седма на Наредбата, където се казва, че при експлоатацията на енергообзавеждането ръководителят на предприятието използва и съхранява следната документация:

 1. актове за приемане на енергообзавеждането в експлоатация;
 2. генерален план с нанесени сгради, съоръжения, пътища, включително и на подземните кабелни мрежи;
 3. утвърдена проектна документация – технически проект, чертежи, обяснителни записки и др., с всички последвали изменения;
 4. изпълнителни работни схеми и чертежи;
 5. технически паспорти на енергообзавеждането;
 6. сертификати на съоръжения и материали, подлежащи на задължителна сертификация;
 7. експлоатационни инструкции;
 8. длъжностни инструкции;
 9. документация, която се изисква от държавните контролни и надзорни органи.

Собственикът/ползователят е длъжен да съхранява тези документи в технически архив и при нов ползовател да му я предаде, който съответно поема отговорността да я съхранява.

Инструкции

За всяко производствено структурно звено се изготвя списък на необходимите инструкции, технологични и оперативни схеми. Списъците с необходимите документи за структурните звена и експлоатационните инструкции се преразглеждат най-малко веднъж на 3 години, а също и при излизане на нови наредби, правила, технически условия и др.

За обслужващия персонал се осигуряват необходимите вътрешни инструкции и схеми за работните места. Инструкциите се подписват от ръководителя на структурното звено и се утвърждават от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.

В инструкциите за експлоатация на енергообзавеждането, системите и техническите средства за управление, контрол и защита се записват:

 1. кратка характеристика за предназначението, устройството и действието;
 2. параметрите за нормална експлоатация, разрешените технологични отклонения в работата на съоръженията, ограничителните стойности на параметрите за безопасна експлоатация;
 3. редът за пускане, спиране и обслужване;
 4. действията на персонала при нарушение на нормалната експлоатация;
 5. редът за извършването на прегледи, ремонти и изпитвания;
 6. специфичните изисквания за безопасност при работа на персонала.

Оперативният дежурен или оперативно-ремонтният персонал, който обслужва електрообзавеждането също трябва да разполага с комплект от инструкции, схеми и други помощни и нормативни актове по утвърден списък, както и със:

 1. еднолинейна електрическа схема или схема-макет;
 2. оперативен дневник;
 3. дневник за заявките за извеждане от работа на съоръженията;
 4. дневник за релейните защити и автоматика;
 5. карта за настройките на релейните защити и автоматика;
 6. дневник за разпорежданията;
 7. дневник за повредите на съоръженията;
 8. дневник за отчитане на работата по нарядите и разпорежданията;
 9. бланки за превключвания;
 10. списък на лицата, които имат право на едноличен оглед и/или проверки в електрическите уредби и мрежи и право да издават оперативни разпореждания.

Техническо досие на заземителна уредба

Съгласно чл. 259, ал. 1 от Наредбата, за всяка заземителна уредба в нормална експлоатация се създава техническо досие, съдържащо:

1. Документите, съставени при нейното изграждане и въвеждане в експлоатация:

 • изпълнителни чертежи и схеми на заземителната уредба с разположението на подземните й елементи;
 • актове за подземните работи по полагането на елементите на заземителната уредба;
 • протоколи за предавателно-приемателните изпитвания на заземителната уредба по норми и обем, предвидени в специализираната нормативна уредба.

2. Документите за извършените ремонти и изменения:

 • чертежи и схеми на заземителната уредба с означения на местата на извършените ремонти и изменения, както и актове за подземните работи, ако са извършвани такива.

3. Резултатите от проверките за състоянието на заземителната уредба и мерките за отстраняване на установените несъответствия:

 • протоколи за проведените периодични и извънредни проверки на съпротивлението на заземителите спрямо земя, непрекъснатостта на заземителните проводници, състоянието на положените в земята елементи на заземителната уредба.

Стресирах ли ви? Спирам до тук, но предупреждавам, че това не е всичко. Наредба 16-116 изисква още редица протоколи, свързани с конкретни дейности. Тях обаче оставям на ел. инженерите и техническите лица в областта на енергетиката, които се грижат за нашата безопасност при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Заповед и дневник за извършване на проверки на инструменти с изолиращи ръкохватки за работа до 1000 V
🔗 (Не)научени уроци: Злополуки с електрически ток
🔗 Кога работодателят може да бъде и енергетик

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Каква документация трябва да имаме за енергообзавеждането”

 1. Mълниезащита, енергийни уредби, СПО, квалификация на персонала и др.

  Отговор