Каква документация трябва да имаме за енергообзавеждането

По отношение на електробезопасността съществуват няколко нормативни акта, които поставят изисквания за работодателите и отговорните длъжностни лица. Един от тях е Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, в която се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия. В наредбата са указани и сроковете на измерванията по електробезопасност, но в тази статия реших да ви обърна внимание на сериозния набор от документи, които трябва да се съхраняват в предприятието.

Техническа и оперативна документация при експлоатация на енергообзавеждането

Изискванията за посочени в глава седма на Наредбата, където се казва, че при експлоатацията на енергообзавеждането ръководителят на предприятието използва и съхранява следната документация:

1. актове за приемане на енергообзавеждането в експлоатация;

2. генерален план с нанесени сгради, съоръжения, пътища, включително и на подземните кабелни мрежи;

3. утвърдена проектна документация – технически проект, чертежи, обяснителни записки и др., с всички последвали изменения;

4. изпълнителни работни схеми и чертежи;

5. технически паспорти на енергообзавеждането;

6. сертификати на съоръжения и материали, подлежащи на задължителна сертификация;

7. експлоатационни инструкции;

8. длъжностни инструкции;

9. документация, която се изисква от държавните контролни и надзорни органи.

Собственика/ползователя е длъжен да съхранява тези документи в технически архив и при нов ползовател да му я предаде, който съответно поема отговорността да я съхранява.

Инструкции

За всяко производствено структурно звено се изготвя списък на необходимите инструкции, технологични и оперативни схеми. Списъците с необходимите документи за структурните звена и експлоатационните инструкции се преразглеждат най-малко веднъж на 3 години, а също и при излизане на нови наредби, правила, технически условия и др.

За обслужващия персонал се осигуряват необходимите вътрешни инструкции и схеми за работните места. Инструкциите се подписват от ръководителя на структурното звено и се утвърждават от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице.

В инструкциите за експлоатация на енергообзавеждането, системите и техническите средства за управление, контрол и защита се записват:

1. кратка характеристика за предназначението, устройството и действието;
2. параметрите за нормална експлоатация, разрешените технологични отклонения в работата на съоръженията, ограничителните стойности на параметрите за безопасна експлоатация;
3. редът за пускане, спиране и обслужване;
4. действията на персонала при нарушение на нормалната експлоатация;
5. редът за извършването на прегледи, ремонти и изпитвания;
6. специфичните изисквания за безопасност при работа на персонала.

Оперативният дежурен или оперативно-ремонтният персонал, който обслужва електрообзавеждането също трябва да разполага с комплект от инструкции, схеми и други помощни и нормативни актове по утвърден списък, както и със:
1. еднолинейна електрическа схема или схема-макет;
2. оперативен дневник;
3. дневник за заявките за извеждане от работа на съоръженията;
4. дневник за релейните защити и автоматика;
5. карта за настройките на релейните защити и автоматика;
6. дневник за разпорежданията;
7. дневник за повредите на съоръженията;
8. дневник за отчитане на работата по нарядите и разпорежданията;
9. бланки за превключвания;
10. списък на лицата, които имат право на едноличен оглед и/или проверки в електрическите уредби и мрежи и право да издават оперативни разпореждания;

Техническо досие на заземителна уредба

Съгласно чл. 259, ал. 1 от Наредбата, за всяка заземителна уредба в нормална експлоатация се създава техническо досие, съдържащо:

1. документите, съставени при нейното изграждане и въвеждане в експлоатация;
– изпълнителни чертежи и схеми на заземителната уредба с разположението на подземните й елементи;
– актове за подземните работи по полагането на елементите на заземителната уредба;
– протоколи за предавателно-приемателните изпитвания на заземителната уредба по норми и обем, предвидени в специализираната нормативна уредба.

2. документите за извършените ремонти и изменения;
– чертежи и схеми на заземителната уредба с означения на местата на извършените ремонти и изменения, както и актове за подземните работи, ако са извършвани такива.

3. резултатите от проверките за състоянието на заземителната уредба и мерките за отстраняване на установените несъответствия.
– протоколи за проведените периодични и извънредни проверки на съпротивлението на заземителите спрямо земя, непрекъснатостта на заземителните проводници, състоянието на положените в земята елементи на заземителната уредба.

Стресирах ли ви? Спирам до тук, но предупреждавам, че това не е всичко. Наредба 16-116 изисква още редица протоколи, свързани с конкретни дейности. Тях обаче оставям на ел. инженерите и техническите лица в областта на енергетиката, които се грижат за нашата безопасност при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.