Изисквания за назначаване/определяне на лице, отговорно за електрообзавеждането

Често по време на одитите, в които участвам, при запитване дали е определено отговорно лице за електрообзавеждането, получавам отговор, че „те нищо не пипат“ – всичко се извършва по договор от външна специализирана фирма.

Резултатът е още едно несъответствие в списъка. А обикновено, липсата на такова лице води до още редица несъответствия, свързани с необходимата организация и действия по експлоатация на енегообзавеждането.

Затова в тази статия ще разгледаме кога е задължително да се назначи енергетик, кога задължително трябва да има поне конкретно определено отговорно лице и какви са някои от техните задължения.

Изисквания за назначаване на енергетик

Изисквания за назначаване на енергетик има в два нормативни акта:

В чл. 8, ал. 1 от Наредба № 16-116 от 8.02. 2008 г.  се казва, че

За пряко изпълнение на задълженията по организация и провеждане на техническата експлоатация ръководителят на предприятието назначава отговорно лице, наричано по-нататък „енергетик“, а за потребители със специализирано енергийно звено – „главен енергетик“.

Припомням, че „наредбата се прилага за електрически уредби и мрежи с напрежение до 220 kV, осветителни уредби, кондензаторни уредби, акумулаторни уредби и други електрически съоръжения, елементи на енергообзавеждането„.

В чл. 67 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V се казва, че работодателят е длъжен да

назначи лице, отговорно за електрообзавеждането (енергетик), което отговаря за изправното състояние и безопасната експлоатация на електрообзавеждането, има електротехническа подготовка и е преминало обучение и проверка на знанията по определения в правилника ред.

Виждаме, че текстове са доста близки. Впечатление прави, че се използва думата „назначава“, а не „определя“, което на практика означава да има назначено лице с трудов договор на такава длъжност, а не някой да съвместява.

За сравнение, в Закона за здравословни и безопасни условия на труд изискването е работодателят да „назначи или определи“ длъжностно лице по БЗР, след което се посочват и възможните начини, един от които е съвместяването.

До момента, обаче, нямаме сигнали от колеги, както и не сме срещали съдебна практика, от която да е видно, че някой не е останал доволен, че енергетикът е „назначен“ със заповед. Възможно е това да се дължи на наличните пропуски относно определяне на контролен орган по изпълнение на Наредба 16-116.

Кога се допуска да не се назначава енергетик

Разглеждането на изключенията, при които може да не се назначава енергетик, а е допустимо да се възложат задачите на такъв на друго лице, за мен лично потвърждава мнението, че ако не е приложимо някое от описаните в наредбата и правилника изключения, би трябвало да има назначен човек на длъжност енергетик.

Има съответните длъжности и в Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД 2011):

 • 13217016 Главен енергетик
 • 31313031 Енергетик

При какви условия не се назначава, а се определя енергетик

Съгласно Наредба № 16-116 от 8.02. 2008 г.

„енергетик може да не се назначава, когато електрическите уредби и съоръжения са за напрежение до 1000 V и потребителите не извършват производствена дейност“ (чл.8, ал. 5).

В този случай, задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но трябва да е преминало обучение и проверка на знанията съгласно наредбата.

В Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V  условията, при които не задължително назначаването на енергетик са описани по-подробно. Допуска се да не се назначава енергетик за:

 • потребители, които не извършват производствена дейност или електрообзавеждането им включва главно разпределително табло, осветителна уредба, офис и бяла техника, игрална, развлекателна и друга подобна техника, ръчни преносими електрически уреди и инструменти, както и стационарни малки единични машини и съоръжения; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на потребителя;
 • потребители, които извършват неголяма производствена дейност с използването на електродвигатели, стационарни инструментални машини, електронагревателни пещи и апарати, хладилни уредби, преси, агрегати за собствено електрозахранване и други подобни, за напрежение само до 1000 V; в такъв случай отговорността за безопасната експлоатация на електрообзавеждането е на работодателя/собственика при условие, че е преминал обучение по този правилник, положил изпит и придобил не по-ниска от трета квалификационна група.

* “потребител на електрическа енергия” е всяко предприятие, което използва електрическа енергия и електрообзавеждането му е присъединено към електрическа мрежа.

Трябва да се има предвид, че договорът за техническа експлоатация на енергообзавеждането с външна фирма не отменя задължението за назначаване на енергетик/определяне на отговорно лице.

Организацията и определянето на правилата е от ръководителя на предприятието и енергетика/отговорното лице. Изпълнението ще е от външната фирма.

Както и при други дейности, делегирането на определени задължения не означава абдикиране от тези задължения (освобождаване от отговорност при неизпълнение на задълженията).

Задължения на енергетика/отговорното лице

За енергетика (или лицето, отговорно за електрообзавеждането) са определени редица задължения и в двата нормативни акта, но аз бих искала да обърна внимание повече на изискванията на Наредба 16-116.

На първо място енергетикът проверява наличието и правилното водене на опративната документация. Вижте в тази статия повече за документацията, която трябва да имаме за енергообзавеждането.

В наредбата има и срокове и периодичности, които се определят от енергетика (отговорното за електрообзавеждането лице), например:

 • сроковете за текущ и основен ремонт на електрическите съоръжения на разпределителни уредби с напрежение до 1000 V се определят от енергетика (като се спазват максимално допустимите);
 • в участъци, подложени на силно замърсяване, изолаторите на въздушни електропроводи за напрежение над 1000 V се почистват по график, одобрен от енергетика;
 • периодичността за извършване на текущите и основните ремонти на електродвигателите се определя от енергетика и се утвърждава от ръководителя на предприятието.
 • техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика (разбира се, като се имат предвид и максимално допустмите в наредбата)
 • техническото състояние на защитата при директен допир се проверява визуално, в обхват и срокове, определени от енергетика;
 • импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява с периодичност, определена от енергетика (но най-малко веднъж на 5 години);
 • състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплътненията на осветителите със специално изпълнение се проверяват с периодичност, определена от енергетика (но не по-малко от веднъж годишно);
 • основният ремонт на кабелните електропроводи за напрежение над 1000 V се извършва по график, разработен въз основа на огледите и изпитванията и одобрен от енергетика;
 • съпротивлението на електрическата изолация на тоководещите части по отношение на достъпните за допир токопроводими части на електрическите уредби, включително и на приемниците на електрическа енергия, се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика;
 • Оглед на акумулаторните уредби (с отворен тип акумулатори) при експлоатация без постоянен дежурен персонал се извършва от специално определено лице – по график, одобрен от енергетика.

Това е само малка част от организацията по експлоатация на енергообзавеждането, която е сред задълженията на енергетика или определеното отговорно лице в случаите, когато е допустимо да не се назначава енергетик.

Обучение на енергетика/отговорното лице

Тук искам да обърна внимание на един често срещан пропуск, който установявам при одитите, в които участвам, а именно – липсата на обучение по Наредба № 16-116 от 8.02. 2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

На първо място, ако сте сред тези, за които не се изисква назначаване на енергетик, то не бива да се успокоявате, че всичко е наред, щом е определено лице с поне трета квалификационна група.

👉🏻 Обучението за трета квалификационната група по електробезопасност дава знания и умения за опасностите и пораженията от електрическия ток, за правилата за безопасност и други  с практическа насока.

👉🏻 Обучението по Наредба №16-116 дава знания за изискванията относно организационната част, например управление на персонала, проверки и тяхната периодичност, поддържане и съхраняване на техническа и оперативна документация.

В тази връзка в наредбата изрично е посочено, че

Когато не е назначен енергетик, задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но да е преминало обучение и проверка на знанията по тази наредба.

Ако става въпрос за назначен енергетик, то той също трябва да е преминал през целия процес, който ще намерите в глава втора на наредбата „Управление на персонала“, включително периодична проверка на знанията по наредбата на 3 години.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Заповед за определяне на отговорно лице за техническата експлоатация на енергообзавеждането
🔗 Каква документация трябва да имаме за енергообзавеждането
🔗 Периодичност на измерванията по електробезопасност

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

8 мнения за “Изисквания за назначаване/определяне на лице, отговорно за електрообзавеждането”

 1. Здравейте отново,
  Както споменах в предния си пост, не трябва да очакваме от специализиран правилник да дава отговори на въпроси извън обсега си (фирма наела павилион за вестници, който се захранва от ел.табло в помещение, принадлежащо на собственик в друг град, отдал го за общо ползване на две други фирми… последният да затвори вратата, както се казва в анекдота :).
  Правилникът и наредбата задават изискването електрообзавеждането да бъде безопасно, което се постига с регламентираните му поддръжка и обслужване. И дават схемата – ако има работодател, да отговаря той, ако няма – отговаря някое от лицата, потребяващи енергия.
  Къде е мястото на собственика – ами според обстоятелствата… И сключения договор…
  Моето тълкуване за някои хипотези (е, не съм юрист):
  Ако работодателят наеме самостоятелен цех, сграда, логично е да се ангажира и поддръжката на електрообзавеждането. И това би трябвало да се регламентира в договора за наемането.
  Ако друг работодател наеме няколко клетки в мол, захранвани от табло извън клетките, логично е поддръжката да е на собствениците на мола, които да разполагат с необходимия персонал. Аналогично, ако фирма / адвокатска кантора наеме офис в бизнесцентър, например.
  А ако 100 художника наемат общо ателие? И тук би трябвало да се договорят със собственика. Той се дърпа? Ще трябва да отговарят те – или някой да се ограмоти по ел.безопасност, или да си наемат лице / фирма, или… да си търсят друго ателие…

  Отговор
 2. Здравейте, инж. Недев,
  благодаря Ви за включването. Във връзка с втората част на коментара Ви у мен възникнаха няколко въпроса.
  Дали ще става въпрос за кафене, фризьорски салон или стругарска работилница, винаги е възможно да работи само собственик/собственици и да няма работещи или пък работодател и работещи. Т.е. не може да се търси връзка между групите и наличието или липсата на работодател, тъй като не е направено разделение например на лица без наети работещи и лица с наети работещи, а разделението е по обема на производствената дейност и използван оборудване.
  Казвате също и, цитирам: „Така са и наречени – потребители и отговорността за електрообзавеждането е на съответното работещо лице.“ Това означава ли, че Вашето тълкувание, че става въпрос само за група, в която винаги има само едно работещо лице? Ако има офис с 100 работещи в него, отговорността е на потребителя, който е…всички работещи лица, собственика на сградата, работодателят? Ако можете да дадете конкретен отговор на този въпрос, ще съм Ви благодарна.
  По отношение на собственик/работодател – не разбрах. Аз съм собственик на помещението и оборудването, което съм дала под наем на фирма „N“. Кой е отговорен – аз като собственик или работодателят фирма N?

  Отговор
 3. Преди да сравняваме отделни термини в специализирана нормативна база, като тази по електробезопасност, е добре да разберем философията на документите. Наредба 16-116 е обща и касае енергообзавеждането. Засяга разпределителни уредби, подстанции, електропроводи, заземителни и кондензаторни уредби и т.н. Насочена е основно към предприятия (не случайно доста членове там започва с „ръководителят на предприятието…“) и затова изисква професионално образование и квалификация на персонала (чл. 12). Е, има и изключения, споменати в чл. 8, ал. 5 и 6, и за тях специално образование не се изисква. Тоест няма противоречие между чл. 12 и чл. 8.
  Тези изключения са разгледани по-подробно в „нисковолтовия“ правилник. Там също има разделение – в едната група са например игрални зали, фитнес салони, адвокатски кантори, фризьорски салони, кафенета и мн.др., между които единственото общо е, че потребяват електроенергия. Така са и наречени – потребители и отговорността за електрообзавеждането е на съответното работещо лице. Във втората група е производствената дейност, която най-често предполага наличие на работодател и работещи. Тук отговаря работодателят. А ако Иван е собственик на стругарска, шивашка, хлебарска и т.н. работилница, отговаря той – собственикът. И едните, и другите имат право на избор – да се изучат (придобиване на кв.група), или да си наемат специалист (чл. 69 от правилника). С това нещата са изяснени принципно.
  Сигурно има и десетки частно-специфични случаи, но едва ли някъде съществува нормативен документ, който може да обхване всичко, за което се сетим…

  Отговор
 4. По въпроса за потребителя и работодателя, моето мнение е следното. Потребител и работодател са два различни субекта. Потребител е собственика на енергообзавеждането, по-скоро самата мощност потребява. Той може да бъде работодател ако има нает персонал, но може и да не е работодател ако няма нает персонал. Собственикът може да отдаде мощността за ползване на друго лице, което също може да е или да не е работодател. В този смисъл потребителят е един, докато работодателите може да са различни. Отговорност за осигуряване на здраве и безопасност при работа носи работодателя, затова мисля, че и ангажимента за енергитик е негов.

  Отговор
 5. Ето още едно противоречие:
  Наредба №16-116
  чл. 8, ал.5 „…..задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но трябва да е преминало обучение и проверка на знанията съгласно наредбата“.
  чл. 12, ал.1 „За работа по енергообзавеждането се допускат лица с професионално образование и квалификация и преминали подготовка за изпълняваната работа …“

  Отговор
 6. След като магазин за дрехи се намира в помещение в нова сграда и е наемател, има и Протоколи за замервания, не може ли да се основе на „Чл. 68. Допуска се да не се назначава енергетик за:
  1. потребители, които не извършват производствена дейност или електрообзавеждането им включва главно разпределително табло, осветителна уредба, офис и бяла техника …“ и да НЕ назначава енергетик?!

  Отговор
 7. Необходим ли е енергетик за Общинска администрация? Има назначени ел.техници ,които поддържат улично осветление и сфетофарни уредби .

  Отговор
  • Според мен, не е необходимо специално да се назначава енергетик, но пък обърнете внимание, че има изискване задълженията му се възлагат на лице от управленския персонал, което може и да не е със специално образование, но трябва да е преминало обучение и проверка на знанията съгласно наредбата.

   Отговор