(Не)научени уроци: Злополуки с електрически ток

Правилниците, свързани с работа по електрообзавеждане поставят високи изисквания за безопасност и строги правила и ред за работа. Злополуките, свързани със смърт или тежки наранявания поради поражение от електрически ток, обаче продължават да се случват редовно поради неглижиране на правилата.

Токът не се вижда, не мирише и почти не дава признаци за присъствието си. От там и често забравяме колко опасен може да бъде.

В следващите редове ще припомним някои от злополуките в България, при които пострадаха хора, боравещи в близост или с електрически ток.

26-годишен мъж загина от волтова дъга в Пловдивско

Как става злополуката:

Служители на фирма доставчик на интернет правят неуспешен опит да прехвърлят кабел пред кабели с високо напрежение на железопътен прелез.

Според очевидци те направили това въпреки предупреждения на местни хора, че от там минава високо напрежение от над 20 хиляди волта. Загиналият е случайно оказал се до жп-линията жител на ромската махала на селото.

По обед интернет доставчиците влезли в дома на Илия Христов и поискали да им услужи с кол, за да прехвърлят кабел през жп-прелеза. Младият мъж решил да им помогне и се оказал неволна жертва на тяхната некомпетентност.

Вместо да окажат първа помощ на пострадалия техниците го изоставили и избягали от местопроизшествието.

Да припомним:

Наряди мо­гат да се изготвят по преценка на длъжностното лице и при ра­бо­та по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи, пре­си­ча­щи въз­душ­ни­те про­вод­ни­ци на елек­т­роп­ро­вод­ни ли­нии над 1000 V и кон­так­т­ни­те про­вод­ни­ци на елек­т­ри­фи­ци­ра­ни железопътни линии.

Служител на кабелен оператор загива от нерегламентирана мрежа с напрежение 235-240V

Как става злополуката:

Трудовата злополука става със служител на кабелен оператор, който е работил като „монтьор електронно телекомуникационно оборудване“. Екип от двама служители е изпратен от дружеството за отстраняване на повреда на изградената кабелна мрежа за предоставяне на интернет услуги.

Работата, която е трябвало да извършат е подмяна на прекъснат кабел за интернет. Пострадалият се е качил на единия стълб, а колегата му е отишъл на друг. Когато се е върнал при пострадалия той вече е бил паднал на земята от височина около 4 метра.

Инцидентът е станал в ромски квартал на населеното място и има данни, че на въпросния стълб е имало изградена друга нерегламентирана мрежа посредством коаксиален кабел с напрежения 235-240V.

Пострадалият работник е откаран в спешното отделение на болнично заведение, с лек автомобил, в безсъзнание, където са констатирали смъртта му.

В оценката на риска не са били идентифицирани всички рискове, свързани с поражение от електрически ток. Загиналият не е бил обучен и е нямал валидно удостоверение за трета квалификационна група по електробезопасност.

Да припомним:

Съгласно чл. 3, т. 7 на Наредба No 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ 47/1999 г.) оценяването на риска обхваща и „други странични фактори, които могат да породят риск“, включително пълно идентифициране на всички възможни рискове при от поражение от електрически ток.

Съгласно изискванията на Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (Д-06-001) лицата, които работят по кабелна мрежа, окачена на една и съща стълбова линия с проводници на електроразпределителната мрежа до 400 V трябва да притежават удостоверение за минимум трета квалификационна група по ел.
безопасност.

Съгласно т.2 на Приложение 1 от Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (Д-06-001) изискващата се квалификационна група по електробезопасност трябва да бъде записана в длъжностната характеристика.

Работник загива от поражение от електрически ток от проводник с нарушена изолация

Как става злополуката:

В деня на злополуката четирима работници извършват монтаж на метална конструкция на подпокривното пространство на птицеферма. Изгражда се рамка посредством заваряване на метални профили.

При извършване на работата – рязане и заваряване на металната конструкция, единият работник е бил качен на двураменна стълба. Около 10.30 часа той е извикал от болка и колегите му са се притекли на помощ, като са го свалили от стълбата, поставили са го на земята и са извикали спешна помощ.

До пристигането на линейката, работникът е починал. Вероятната причина за смъртта му е токов удар вследствие на проводник с нарушена изолация (от заваръчните дейности), които е минавал съвсем близо до металната конструкция и по всяка вероятност се допрял до нея.

Как се води Дневник на ръчните електрически инструменти

Не е имало инструкция за работа с електрожен, а използваният разклонител с три гнезда е бил с нарушена цялост на корпуса – тоководещите му части са били открити и незащитени срещу риск от директен или индиректен контакт с електрически ток.

Да припомним:

Съгласно чл.166, ал.2 на Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции.“

Съгласно чл. 197 на Наредба 7/1999 г. „Работното оборудване трябва да е подходящо за защита на експонираните работещи срещу риск от директен или индиректен контакт с електрически ток.“

Работник загива при помяна на електромерни табла

Как става злополуката:

По наряд, на бригада от четири човека, вкл. изпълнителя на работата, е възложено подмяна и монтаж на електромерни табла по въздушна линия ниско напрежение. Работата изисква качване на стълб за достигане проводниците на въздушната линия.

В наряда е предвидено да се работи с пълно изключване на напрежението и заземяване на участъка, по който ще се работи. Бригадата заедно с издаващ наряда, който е й отговорен ръководител и допускащият до работа отиват на работното място и предприемат мерки за неговото обезопасяване.

Отговорният ръководител, който е издаващ наряда, вместо допускащия до работа, започва изпълнението на техническите мерки за безопасност предвидени в наряда, но не изпълнява всички от тях /изключва напрежението в участъка, по който ще се работи, поставя табели на лостовете на съответните прекъсвачи, но не заземява участъка, по който ще се работи и не сваля предпазителите към линиите, по които се работи – не осигурява видимо прекъсване/.

В тази си част нарядът е непълен, защото той не изисква видимо прекъсване и заземяване от всички страни, от където може да бъде подавано напрежение, например от включен генератор на консуматор. Допускащият до работа се подписва, че всички мерки за безопасност са изпълнени без реалното им изпълнение, а изпълнителят приема работното място, като с подписа си удостоверява нещо, което не е вярно.

Допускащият до работа, определен с наряд, не е инструктирал отговорния ръководител, изпълнителя на работата и членовете на бригадата по условията на работата. Членовете на бригадата са положили подпис без да им е проведен инструктаж.

Работещите се разделят на две групи от по трима човека, като в работата се включват отговорния ръководител и допускащия до работа. За ползване на обедна почивка спират работа и включват изключените участъци без да закрият наряда. След обедната почивка възобновяват работа без да изпълнят отново предвидените в наряда мерки включително и без да изключат напрежението в участъците, по които се работи. Започват работа, без да е изключено напрежението и в присъствието на отговорния ръководител, като един от работещите се качва по стълба за извършване на работа в близост до въздушната линия, като се превързва с колан към електрическия стълб.

Попадайки под напрежение той увисва на колана. Колегите му виждайки това го свалят на земята, което отнеме много време. Указват му първа долекарска помощ, която преустановяват преди идването на медицинския екип, тъй като преценяват, че пострадалият е починал.

Пристигналият екип на бърза помощ установява смъртта на лицето.

Да припомним:

  1. При определяне на мерки за безопасност в наряда е необходимо да се запишат всички необходими мерки, включително при работа по съоръжения или по части от уредба изискване за изваждане на предпазителите от гнездата (чл.146 ал.1 и ал.4 от Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи обн. ДВ, ДВ, бр.34 2004 г. /ПБЗРЕУЕТЦЕМ/.), както и обезопасяване на работното място от всички страни чрез преносими заземители, включително и срещу подаване на обратно напрежение (чл.292 ПБЗРЕУЕТЦЕМ).
  2. Само документирането на инструктаж, без реално да е направен такъв, на практика е липса на инструктаж и нарушение на изискванията.
  3.  При прекъсване на условията на работа и съответно промяна на условията по безопасност, при които е издаден нарява, той трябва да бъде закрит (чл.49, във връзка с чл.98 т.2 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ).
  4. При оказване на първа помощ на пострадал от поражение от електрически ток долекарската помощ  продължава до пристигането на лекарски екип или по време на транспортирането на пострадалия до здравно заведение. До тогава той трябва да се счита, че е жив. Само компетентно медицинско лице може да констатира настъпила смърт.
  5. Членовете на бригадата са длъжни да се грижат не само за своата безопасност, но и за безопасността на членовете на бригадата и други хора, които могат да бъдат засегнати от тяхната дейност. В случая член на бригадата, станал пряк свидетел на подготовката на пострадалия да започне работа по неизключената въздушна линия, не предприел действия за предотвратяване на това, като със своето бездействие не се е погрижил за неговото здраве и безопасност (чл.33 от ЗЗБУТ, във връзка с чл.61, ал.1, т.1 и чл.290 ал.1 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ)

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения