Как да учредим Комитет по условия на труд (КУТ)

Това е втората статия от поредицата, посветена на работата на Комитетите и Групите по условия на труд. В първата се запознахте с основните правила за учредяване на ГУТ. Макар че общите принципи и последователност при учредяването на група и комитет са еднакви, то има някои специфики, на които ще наблегнем сега.

Къде се учредява Комитет по условия на труд?

Съгласно чл. 27. (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд „в търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 работещи се учредяват комитети по условия на труд в състав не повече от 10 души“.

В случая, при назначаване на 51-я човек, за работодателя започва задължението да има изграден и работещ КУТ.

Второто условие, при което не възниква задължение за работодателя да изгради Комитет по условия на труд, но има това право е зададено в ал. 6 на същоя член: „В дружествата, предприятията и организациите с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност могат да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена“.

Нека си припомним, че чл. 28 от Закона задължава в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите с повече от 50 работещи да се изграждат групи по условия на труд. В случая задължението е за изграждане на ГУТ, но по преценка на работодателя в отделното структукрно звено може да се учреди КУТ – т.е. групировка с повече от двама човека.

От колко човека е Комитета по условия на труд?

Преди малко, в цитирания чл. 27 видяхте, че КУТ е в състав не повече от 10 души. Независимо от общия числен състав на фирмата, това е максималният брой на лицата, които са членове на общия за цялата фирма комитет по условия на труд.

Какъв е минималния състав?
Една от основните характеристики на КУТ е това, че включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Или с други думи численият състав може да бъде само четен брой. В този случай броят на всички членове може да бъде един от следните варианти – четири, шест, осем или десет.

Необходимо е да уточним, че преди измененията през 2007 година в ЗЗБУТ императивно бе поставено изискването в състава на Комитета по условия на труд като представители на работодателя да бъдат включени лекарят от службата по трудова медицина и длъжностните лица по безопасността на труда.

След измененията на закона това изискване не само отпадна, но и не е посочено като възможност. Все пак ние препоръчваме длъжностното лице по безопасност и здраве да бъде включено в КУТ като един от представителите на работодателя.

Представител на службата по трудова медицина може да бъде канен на заседанията на КУТ и да участва със становище, но не участва в гласуването при вземане на решение. Т.е. той не участва в броя на членовете, който трябва да бъде четно число.

В закона не е уточнено кой решава какъв ще е броят на членовете на комитета по условия на труд. Ние препоръчваме това да бъде определено от работодателя, като при последващата работа на комитета, в свое заседание той може да вземе решение да увеличаване или намаляване на числения състав.

Как се избират членовете на КУТ?

За разлика от изискванията при групата по условия на труд, Законът за здравословни и безопасни условия на труд позволява работодателят да не участва лично в комитета по условия на труд, а да упълномощи свои представители.

Дори да участва лично, работодателят пак трябва да определи минимум още едно лице, което ще бъде негов представител (поради това, че минималния състав на КУТ е 4 човека, нормално е това да бъде органа по БЗР). Определянето на представителите на работодателя става със заповед, като изрично се посочва кой ще бъде председател на КУТ.

Представителите на работещите в комитета по условия на труд и неговият заместник-председател се избират от общото събрание на фирмата, което е редовно, ако в на него присъстват повече от половината от работещите. Решенията на общото събрание се вземат с повече от половината от общия брой валидни гласове.

При голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност, които не позволяват да се съберат всички работещи за общо събрание, то е възможно да се създаде събрание на пълномощниците.

Да обобщим до момента какво сме направили по учредяването на Комитета по условия на труд и как ще го документираме:

 1. Работодателя определя със заповед броя на членовете на КУТ, своите представители ( с име и длъжност) и кой ще бъде председател на комитета.
 2. На общото събрание се избират равен на броя на представителите на работодателя представители на работниците и служителите по безопасност и здраве при работа. Резултатите от общото събрание се документират чрез протокол.

Обучение на членовете на КУТ

Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията изисква работодателят да осигури обучение на представителите в Комитета по условия на труд:

– първоначално в едномесечен срок от избирането им с продължителност не по-малка от 30 учебни часа
– ежегодно – с продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

Онлайн първоначално обучение на членове на Комитети и Групи по условия на труд

Първо събрание на Комитета по условия на труд

Тук няма разлика от учредителното събрание на ГУТ. Една от първите задачи може да бъде да се възложи на член или екип от КУТ да изготвят предложение за план за работа на КУТ през следващата година.

Напомняме, че всяко събрание на КУТ трябва да бъде протоколирано с описание на дневния ред, кратко представяне на проведените обсъждания и изброяване на взетите решения.

Мандат на членовете на КУТ

Мандатът на представителите на работещите е 4-годишен, като предсрочното му прекратяване може да се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една втора от присъстващите на общото събрание.

ЗЗБУТ не поставя условия за мандатност на представителите на работодателя. Решенията за смяна на представител или за определяне на мандатност са негови и се удостоверяват със заповед.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

20 мнения за “Как да учредим Комитет по условия на труд (КУТ)”

 1. СТМ – клакьори на работодателите,дават полезни съвети за безопасно отстраняване на работника/служителя от работа.Нали за това им се плаща! Никаква грижа за работника.Болните да стоят без работа, че така на работодателя ще му е по- спокойно.

  Отговор
  • Здравейте,
   В своята работа СТМ е длъжна да изпълнява нормативните изисквания и когато е ограничена от такива, няма как да се направи нещо друго.
   Здравните органи са тези, които дават насоката относно работата на болни служители (личен лекар, ЛКК, ТЕЛК/НЕЛК).

   Отговор
 2. Здравейте.
  След издаване на заповед на определяне членовете на КУТ на работодателя, следва общо събрание за избиране на членовете на работниците. Следва ли нова заповед сформираща КУТ с вече всичките и членове.

  Отговор
 3. Здравейте,
  някой може ли да ми каже какви са изискванията за КРГ/координираща работна група/, пак се учредява със заповед на управителя, но какви са изискванията към членовете?

  Отговор
  • Здравейте,
   на първо място координиращата работна група е понятие, което се въвежда в някои методики за оценка на риска, а не е нормативно въведен термин.
   Чл. 7 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска изисква работодателят да утвърди програма за оценяването на риска, която освен други неща, трябва да включва организацията и координацията на дейностите по оценяването на риска и оценителите на риска. Тези две неща в някои методики се обединяват в понятието „координираща работна група“, като в групата се включват от една страна оценителите на риска и от друга – лица от предприятието, които трябва да подпомогнат оценителите чрез организация и координация на дейностите. Понякога първо се сформира т. нар. КРГ и после й се възлага да подготви програмата за оценяване на риска. Всичко е въпрос на виждания на консултантите, най-често в лицето на обслужващата служба по трудова медицина.

   Изискванията към оценителите на риска са описани подробно в чл. 8 и 9 на Наредба 5.
   Когато се определя начина на организация и координация на дейностите е логично в това да са ангажирани лица, които имат необходимите пълномощия и възможности, например да организират огледа на работните места и консултирането с работещите, да организират събирането и предоставянето на оценителите на необходимата информация за оценка на риска и др.

   Накратко: За целите на оценката на риска или по друг повод нямате нормативно задължение да определяте със заповед „координираща работна група“.

   Отговор
  • Здравейте.
   След издаване на заповед на определяне членовете на КУТ на работодателя, следва общо събрание за избиране на членовете на работниците. Следва ли нова заповед сформираща КУТ с вече всичките и членове.

   Отговор
 4. Здравейте,
  напълно е възможно и дори задължително, ако следваме императивното изискване на чл. 31, ал. 2 от ЗЗБУТ, което гласи:

  Когато на един обект, работна площадка или работно място се извършват работи и дейности от няколко предприятия или организации, се изгражда общ комитет (група) по здравословни и безопасни условия на труд.

  Кой ще влезе в състава на КУТ може да бъде договорено в споразумението по чл. 18 от ЗЗБУТ, каквото задължително трябва да има. Ако са до пет фирми е напълно възможно от всяка да има по двама представители – един на работодателя и един на работещите.

  При положение, че има офиси, които са в различни градове, все пак трябва да припомня и изискването на чл. Чл. 28. (1)

  „В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително, КАКТО И В ОТДЕЛНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА на дружествата, предприятията и организациите по чл. 27, ал. 1 се изграждат групи по условия на труд. „

  Отговор
 5. Здравейте,
  когато става въпрос за холдингова структура, в която влизат няколко на брой фирми с обща численост над 50 души и с офиси в няколко различни града, възможно ли е да се учреди един КУТ, който е за цялата холдингова структура, вместо за всяка отделна фирма да се избира КУТ/ГУТ. На практика служителите на различните фирми работят в едно помещение и условията на труд са еднакви. Кой ще влезе в състава на КУТ?
  Благодаря предварително

  Отговор
 6. Здравейте,
  за съжаление при проверката ще се гледа какъв е броят на работниците към момента на проверката, т.е. ако имате над пет човека с трудови договори (независимо какви), ще трябва да бъде спазено изискването за учредяване на ГУТ. Още повече, че Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение казва, че за тези работници важат всички изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа, както при безсрочни трудови договори.
  Така че съветът ми е да сформирате ГУТ – работодателят и един от работниците с постоянни трудови договори (ако бъде избран от общото събрание, разбира се:).
  По отношение на това мъжът Ви да изпълнява функциите на орган по БЗР – трябва да е видно как е определен за такъв – например с т. нар. граждански договор.

  Отговор
 7. Здравейте, благодаря за подробната информация, имам само един въпрос: моята фирма е с плаващ брой работници и не мога да преценя трябва ли да създавам ГУТ при условие, че само 4 ма от работниците ми са на постоянен трудов договор, останалите са с трудови договори с изпитателен срок в момента. Моля за бърз отговор т.к. ми предстои проверка от инспекцията по труда и ако трябва да сформирам ГУТ може ли лицето, което отговаря за безопасните условия на труд да бъде съпругът ми – той не е назначен в моята фирма, но е преминал курс по безопасни условия на труд, никой от назначените работници не е преминал такъв курс. Благодаря предварително.

  Отговор
 8. Благодаря за отговора.
  Доуточнявам, защото не ми стана ясно.
  Т.е. задължително е да изградим в териториалните ни подразделения КУТ/ГУТ? Или е достатъчно само наличието на КУТ на равнище седалище/предпирятие?

  Отговор
 9. Чл. 28 (1) от ЗЗБУТ гласи, че:
  В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на дружествата, предприятията и организациите по чл. 27, ал. 1 се изграждат групи по условия на труд.

  т.е. изискването е поставено императивно (задължително).

  За сравнение чл. 27 (6) В дружествата, предприятията и организациите с голям числен състав, сложна структура и териториална разпокъсаност могат да се изграждат освен комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни звена.

  Тук е дадена възможност за КУТ в звената,, т.е. вместо задължителния ГУТ да бъде КУТ.

  Отговор
 10. Имам такъв един въпрос: при голяма фирма над 300 човека персонал се учредява КУТ в седалището на фирмата.
  Задължително ли е да се учредят ГУТ в нейните подразделения /персоналът там е до 50 човека/?

  Отговор
 11. Още малко търпение, Ива.
  Следващата публикация от поредицата ще е посветена на изискванията и възможностите за обучение на ГУТ и КУТ и след това ще преминем към това какво толкова има да обсъжда КУТ, та трябва да се събира цели четири пъти годишно. Само за пример ще ви дам, че във фирма с внедрена система за управление на БЗР OHSAS 18001:2007 като председател на КУТ ми се наложи за четири месеца да събирам 4 пъти комитета – в рамките на шегата – изпълнихме си квотата още през първата третина от годината :)

  Отговор
 12. Добре, така е, но комитета заседава 4 пъти годишно – на всеки 3 месеца. Това за оценката да речем ще е на едното заседание, а на другите заседания ……. освен това оценката, изготвена веднъж както трябва, след това само се поддържа. Какво толкова ще обсъжда и какви решения ще вземат членовете на комитета за 4 – годишния си мандат. Пиша това защото аз вече на всеки 3 месеца се чудя какво да пиша, а поддържам дейността на комитета от близо 2 години вече.

  Отговор
 13. Няма какво да намекваме, почти нищо положително не може да се каже в посока КУТ и ГУТ.

  Все пак аз ще Ви дам един пример за това какво може да направи комитета или групата, макар и изпреварвайки малко една от следващите статии, свързани с КУТ и ГУТ и тяхната работа.
  Службата по трудова медицина изготвя оценка на риска и я предоставя на работодателя. Задължително е КУТ/ГУТ да разгледа оценката и да прецени дали тя отговаря на изискванията на Наредба 5 и дали наистина обхваща всички дейности във фирмата. Ако установи непълнота или, с извинение, глупости от копи-пейст, връща изготвената оценка за оправяне. СТМ има още редица задължения, за изпълнението на които може да следи КУТ и да изисква изпълнението им. В случая работодателят ще е доволен, че по този начин ще получи това, за което си е платил на СТМ. Ако всички КУТ и ГУТ правят това със сигурност лошите СТМ ще трябва или да се научат да си вършат работата или ще изпаднат от пазара.

  Отговор
 14. „……. всяко събрание на КУТ трябва да бъде протоколирано с описание на дневния ред, кратко представяне на проведените обсъждания и изброяване на взетите решения.“ – Работодателят обаче не е задължен от закона да изпълни решенията на комитета. Така излиза, че каквото и да си решава комитета, работодателят като каже „не“ значи не. И само си играем на една бумащина, и в крайна сметка комитета само си обсъжда нещо и все едно накрая нищо ……
  Предполагам, че ме разбрахте какво намеквам.

  Отговор