Класифициране на строежите по пожароопасност

Класификацията на строежите по пожарна опасност е определена в Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, която отмени Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми от 1994 г.

Класификациите са две в зависимост от това дали става въпрос за осигуряване на безопасността при въздействия от пожар или за изисквания към електрическите уредби и инсталации с оглед осигуряване на пожарната им безопасност.

Класове на строежите по пожароопасност

За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях се разделят на т. нар. класове на функционална пожарна опасност от Ф1 до Ф5, като има и подкласове. Видовете сгради и помещения са определени в съответствие с номенклатурата на видовете строежи по отделните категории, съгласно чл. 137, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

 • Клас на функционална пожарна опасност Ф1 – Жилищни сгради и сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, хотелиерството и услугите – за постоянно и временно (в т.ч. денонощно) обитаване, които се ползват от хора на различна възраст и с различно физическо състояние и в които има спални помещения.
 • Клас на функционална пожарна опасност Ф2 – сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството; спортни съоръжения.
 • Клас на функционална пожарна опасност Ф3 – сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, транспорта, съобщенията и услугите; сгради за административно обслужване (с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал).
 • Клас на функционална пожарна опасност Ф4 – сгради за обществено обслужване в областта на образованието и сгради за административно обслужване (сгради на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и др.), чиито помещения се използват в продължение на определен период през денонощието и в тях присъстват постоянно хора с определена възраст и физическо състояние, запознати с планировката на сградите.
 • Клас на функционална пожарна опасност Ф5 – производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, помещения и съоръжения с постоянен режим на работа.

Сградите, помещенията и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и взривоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси съответно се подразделят на категории по пожарна опасност от Ф5А до Ф5Д.

Приложение 1 на Наредбата определя за кои сгради и помещения се изискват системи за пожароизвестяване и/или пожарогасене.

Приложение 2 указва изискванията за пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи.

Групи пожарна опасност за електрически уредби и инсталации

За електрическите уредби и инсталации в строежи от всички класове на функционална пожарна опасност се определят следните три групи опасности:

 • Първа група – “Нормална пожарна опасност”

Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които се използват, произвеждат или съхраняват горими материали в ограничени количества и вероятността за възникване на високоенергиен източник на запалване е минимална, се отнасят към местата от първа група “Нормална пожарна опасност”, наричани за краткост “непожароопасни места”.

 • Втора група – “Повишена пожарна опасност”

Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които се използват, произвеждат или съхраняват горими материали, се отнасят към местата от втора група “Повишена пожарна опасност”, наричани за краткост “пожароопасни места”.

Пожароопасните места от втора група се разделят на четири класа по пожарна опасност:

 1. клас П-I – места в помещения на строежи от категории по пожарна опасност Ф5В и Ф5Г, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура над 55 до 120 °С;
 2. клас П-II – места в помещения на строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се отделят горими прахове или влакна, преминаващи в суспендирано състояние, като за опасността от пожар (но не и от експлозия) са от значение физическите свойства на праховете и влакната (малка раздробеност, голяма влажност и ДКГВ над 65 g/m3), или когато съдържанието прахове и влакна във въздуха не достига необходимата общообемна концентрация за експлозия;
 3. клас П-IIа – места в помещения на строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, в които се отделят, употребяват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 120 °С, или твърди горими вещества и влакнести продукти, за които липсват характерните признаци за зоните в помещенията от клас П-II;
 4. клас П-III – места в строежи от категория по пожарна опасност Ф5В, разположени на открито, в които се използват или съхраняват горими течности с пламна температура, по-висока от 55 °С, или твърди горими материали.
 • Трета група – “Експлозивна опасност”

Помещенията, сградите, откритите съоръжения или части от тях, в които в зависимост от технологичния процес в околната среда може да се образуват експлозивни смеси от горими газове, пари, прахове или аерозоли, се отнасят към местата от трета група “Експлозивна опасност”.

В зависимост от честотата и продължителността на появяване на експлозивна атмосфера сградите, помещенията и съоръженията с експлозивна опасност се класифицират на зони, както следва:

ЗОНИ

Смес с въздуха на възпламеними вещества под формата на газове, пари или аерозоли

Смес с въздуха на възпламеними вещества под формата на горими прахове

Определение на зоната

0

20

Експлозивна атмосфера съществува постоянно, продължително или възниква често

1

21

Експлозивна атмосфера може да възникне понякога при нормална работа

2

22

Експлозивна атмосфера не се образува при нормална работа или се образува за кратко време

 

Припомням, че по същия начин са класифицирани зоните и в Наредба № 11 oт 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Класифициране на строежите по пожароопасност”

 1. Каква е промяната в Наредба 2 Противопожарни строително-технически норми. Съгласно тази наредба, производствата се категоризираха в в 5 категории.

  Отговор
 2. А къде се класифицират фотоволтаичните електрически централи (ФВЕЦ) монтирани на метална конструкция на открито?

  Отговор