Какво трябва да съдържа пожарното досие

Съгласно чл. 8. (1) на Наредба № 8121з-647 за обектите се създава пожарно досие. То се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Пожарно досие не се изисква само за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души и в които броят на работещите е по-малък от 5. За тези обекти може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на пожарна безопасност на територията на обекта.

Съдържание на пожарно досие

Документи по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта

 • (чл. 9, ал. 1, т. 1.) Вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.).
 • (чл. 9, ал. 1, т. 2.) Планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1).
 • (чл. 9, ал. 1, т. 3.) Планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица.
 • (чл. 9, ал. 1, т. 4. ) Планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария.
 • (чл. 9, ал. 1, т. 5.) Протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 1.) Заповед за реда за извършване на огневи работи
 • (чл. 9, ал. 2, т. 2.) Заповед за реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения
 • (чл. 9, ал. 2, т. 3.) Заповед за забранените места за пушене и използване на открит огън
 • (чл. 9, ал. 2, т. 4.) Заповед за реда за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време
 • (чл. 9, ал. 2, т. 5.) Заповед за реда за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата
 • (чл. 9, ал. 2, т. 6.) Заповед за правилата за ПБ на обекта в извънработно време
 • (чл. 9, ал. 2, т. 7.) Заповед за реда за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина
 • (чл. 9, ал. 2, т. 8.) Заповед за периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали
 • (чл. 9, ал. 2, т. 9.) Заповед за реда за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво.
 • (чл. 9, ал. 2, т. 10.) Заповед за определянето на длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина.

Други документи

 1. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4 на Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условияъа за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22.
 2. Съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).
 3. Инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.) – тези инструкции трябва да Ви бъдат осигурени от „Търговци, извършващи експлоатация на ПП уреди и съоръжения”, които сте избрали да поддържат системите ви за ПБ.
 4. Протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 – това се отнася за театрални зали, сцени на читалища, кинозали, оперни зали и  др.  подобни.
 5. Принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите – това е схема на блокировките, които са реализирани в обекта.
 6. Протокол/и за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12.

Ако цялата тази документация ви изглежда много, то лесният начин е да използвате нашите готови образци на документите от досието →

Пожарно досие по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

45 мнения за “Какво трябва да съдържа пожарното досие”

 1. Здравейте,
  имаме и водим от няколко години:
  1. Дневник за ежемесечния контрол на наличието и изправността на …пожарогасителите.
  2. Дневник за изключване на ел. захранването.
  Колко дълго назад трябва да пазим тези документи? Има ли давностен срок?
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление не съм запозната в нормативната база да има посочен срок на съхранение на тези документи, след който да могат да бъдат унищожени.
   Единственото, което е посочено, че те са част от пожарното досие, което се съхранява от отговорника по пожарна безопасност.

   Отговор
 2. Здравейте,
  когато фирмата е под наем, и не е единственият наемател, чий е ангажимента за осигуряване на пожарна безопасност- изготвяне на пожарно досие, план за евакуация и т.н.

  Отговор
  • Здравейте,

   В наредбата е посочено, че ангажименти за осигуряване на пожарна безопасност в обекта има собственикът или ръководителят на обекта.

   Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:
   1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;
   ..и следващите точки.

   Отговор
 3. Здравейте,
  Имам два въпроса по отношение на Наредба 8131з-647.
  Ако на обекта не пребивават едновременно по-вече от 50 души, но работниците са над 5 броя, трябва ли да се изготвя пълно пожарно досие?
  Може ли заповедите, посочени от наредбата, да се обединят в една?

  Отговор
  • Здравейте,

   При повече от 5 човека в обекта, правите пълно досие, като само планът за евакуация е под въпрос – той е при поне едно помещение за над 50 човека (изчислено според нормите в Наредба Iз-1971).
   Разбира се, не са приложими и документи, свързани с неща, които може да нямате, напр. ПИС.

   Отговор
 4. Здравейте,
  търговец съм и само аз съм работещ в обект от 20м2.
  Инпектор от пожарната мина и ми каза, че трябва да имам инструкция за противопожарна безопасност. Има ли бланка, която мога д анамеря, която да включва инструкциите който ми трябват?
  Благодаря предварително

  Отговор
 5. Гледам че от 2012 няма писано ама ще пробвам
  За държавната и общинска администрация правилата предполагам са същите. Ние сме около 40 души но отвреме навреме може и да се окажем повече с посетители. Трябва ли ни пълния набор от документи. Относно схемата на евакуация ние можем ли да си я изготвим и поставим или е необходимо оторизирано лице.

  Отговор
  • Здравейте,
   Правилата са същите. Щом сте повече от 5 човека в обекта, Ви трябва пълния набор документи. Само планът за евакуация зависи от това дали имате поне едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души. Броят на хората в помещенията се определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Все пак трябва да се има предвид и дали не попадате в изискванията на Закона за защита при бедствия.
   Схемата за евакуация може да си я изготвите и самостоятелно, стига да отговаря на изискванията на наредбата.

   Отговор
 6. Здравейте,благодаря ви за отделеното време,открих много информация тук. Имам обаче един въпрос по тълкуването: Според Чл.6 ал.3 от Наредбата,със заповед се определят лицата които да осъществяват контрол на ПИС,ПГС и СГУ.Вие сте записали по-горе че не се изискав специално квалификация за тези лица,а според Чл.22 ал.5 е записано че тази дейност се извършва само от търговци с разрешение.Пак според Чл.22 ал.6 е записано че според Чл.6 ал.3 това може да се извършва от назначени със заповед лица. В крайна сметка за обекти под 50 души,лицата могат да са назначени със заповед /без спец.квалификация/,а за обекти над 50 души трябва лицензиран търговец да извършва тади дейност?

  Отговор
  • Здравейте, господин Новелов,

   Обърнете внимание, че ръководителят на обекта/ определеното със заповед лице може да извършва само ежедневното, ежеседмично (ако се изисква такова по инструкция) и ежемесечно обслужване. Останалото обаче, задължително се извършва само от търговци.

   Например за правилното функциониране на ПИС стандартът СN/ТS 54 14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане” изисква ежедневно, месечно, тримесечно и годишно обслужване на системата. В случая ежедневното и месечното обслужване може да бъде извършено от определеното със заповед лице, но тримесечното и годишното обслужване – само от търговец, независимо с колко човека е обекта.

   Отговор
 7. Здравейте!
  Работя в строителна фирма и 90% от обектите ни са линейни – водопровод и канализация, полагане на тръби за газ /без заварките/.
  Имаме и офис, който обикновено се обитава от 3 човека, а в базата ни за строителна механизация в много редки случаи има по 4-5 човека.
  В нито един от обектите няма повече от 5 пожарогасителя /имаме сключен договор с външна фирма за ежегодна проверка на пожарогасителите/
  Въпросът ми е трябва ли ми пожарно досие.
  П.П.Имаме план за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ одобрен от пожарната.

  Отговор
  • Здравейте,

   За строителните обекти не се прилага Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. , тъй като тя се отнася до „недвижими имоти, в т.ч. поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.“
   За тях обаче се прилага Наредба 2/2004 г., която изисква издаване на определени заповеди и извършване на проверки за състояниято на ПАБ (вижте чл. 66 и 67)

   Ако офисът е самостоятелна сграда, то съгласно чл. 9, ал. 3 на Наредба 8121з-647:

   За обектите по чл. 6, ал. 3 (обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души), в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

   За базата за строителна механизация трябва да се провери дали е приложим чл. 11, ал. 2, т. 3 (налично помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души съгласно насоките на чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г.) – тогава
   е се изисква план за евакуация.

   Накрая Ви препоръчвам да направите консултация с представител на РД „ПБЗН“, тъй като неговото становище ще бъде най-меродавно.

   Поздрави,

   Отговор
 8. Здравейте,
  Интересува ме обученията на длъжностни лица по ПБ от лицензирани доставчици на обучение ли се извършват и как може да се разбере дали фирмата, която предлага такива обучения може да издава валидни сертификати за успешно преминат курс?
  Предваритено Ви благодаря.

  Отговор
  • Здравейте,

   Нормативните актове не изискват обучение за лицето/лицата, определени от собственика/ръководителя на обекта за отговорни за пожарната безопасност в предприятието, съответно няма изисквания към фирмите, които провеждат подобни обучения.

   Отговор
 9. Здравейте,
  Бих искала да попитам, противопожарното досие трябва ли да бъде съгласувано със служител на РСПБЗН?

  Отговор
 10. Здравейте,
  Искам да попитам има ли точно определени условия за извършване проверка на димните детектори в сградите, т.е. всеки месец ли трябва да се извършва такава или това се определя от други изисквания и какви са те?

  Отговор
  • Здравейте,

   В Наредба 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. се казва, че проверките на пожароизвестителните системи се извършват в съответствие с инструкцията за експлоатация или по стандарт СД CEN TS 54–14 „ПИС, част 14:Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“.
   Съответно стандартът изисква ежемесечни проверки на детекторите.

   Отговор
  • Здравейте,
   съгласно чл. 6, ал. 1, т.3 от Наредба 8131з-647 (която замени Наредба Iz-2377) тези лица се определят с писмена заповед от собственика/ ръководителя на обекта.

   Отговор
  • Изисква ли се някаква специална квалификация на лицата извъшващи съответната проверка или могат просто да я извършват с необходимите протоколи

   Отговор
 11. Здр,интересува ме сервизното обслужване на пожарогасители намерих къде се кара курса ама искам да знам след курса какви документи ми трябват за да мога да изкарам лиценз и какви са изискванията за лиценза.трябва ли ми офис каква техника и т.н. а стаж за да я упражнявам сервизната дейност

  Отговор
  • Здравейте,

   за съжаление не разполагам с тази информация, тъй като тя е извън моята компетентност.
   Препоръчвам Ви да се запознаете с НАРЕДБА № Iз-2815 от 7 ноември 2011 г.за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
   (Обн., ДВ, бр. 91 от 18.11.2011 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2012 г., бр. 98 от 11.12.2012 г.). Наредбата определя:
   1. редът за осъществяване на разрешителната и контролната дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност (ПБ) в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с ПБ;
   2. редът за издаване и отнемане на разрешения за осъществяване на дейностите по т. 1;
   3. необходимата професионална квалификация, минимумът технически средства и лица за осъществяване на дейностите;
   4. организацията на дейността на търговците;
   5. редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

   Отговор
 12. Здравейте!
  Провежда ли се учебна евакуация на офис с персонал от 15 човека

  Отговор
 13. Здравейте!

  Искам да попитам къде може да се намери информация относно изискуемата бройка на пожарогасители в един обект? Интересуваме един магазин от около 180 кв.м с колко пожарогасители трябва да разполага?

  Благодаря!

  Отговор
 14. Здравейте, госпожо Иванова,

  първо искам да направя уточнение, че в наредбите за пожарна безопасност се говори за „Собственик или ръководител на обект“ и аз използвам думата „работодател“ малко условно следвайки използваната терминология по отношение на безопасност и здраве при работа.

  Отговорност на „Собственика или ръководителя на обекта“ е да бъдат определени класа по функционална пожарна опасност и на категориите по пожарна опасност на обекта.

  Отговор
 15. Здравейте!
  Моля, за помощ.
  По-горе Вие сте написали ,цитирам „Класът на функционална пожарна опасност на обекта се определя от работодателя „, а по Наредба Iз-1971 от 2009 по чл.247 и чл. 248 кой определя класа на пожароопасните места- може ли пак да бъде работодателят ?
  Предварително Благодаря.
  Радвам се ,че Ви открих!

  Отговор
 16. Kakwo trqbva da imam zakacheno do povarogasitelq w ofis za aluminieva dograma…..i ot kyde moga da si go vzema!?!Instruktaj li e,plan li e……

  Отговор
 17. Здравейте,
  това е само едното условие. Второто е в обекта да не пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души – например би могло персоналът да е до 5 човека, но пък да има 50 клиента – в магазин, библиотека…
  Ако са спазени и двете условия, то тогава имате нужда само от инструкция и дневник на пожарогасителите , ако са повече от пет.

  Все пак нека да припомня, че в изискванията за план за предотвратяване и ликвидиране на аварии по Наредба 7/1999 г. няма подобен минимум и трябва да имате такъв план дори и при един работещ.

  Отговор
 18. Много моля за малко помощ.Това , което разбирам е че за фирма до 5 човека е необходима само инструкция и дневник за контрол на пожарогасителите. Само тези документи ли ?Без заповеди и други планове ?

  Отговор
 19. Здравейте!
  От наредбата не разбрах кой трябва да прави ежемесечните проверки на пожарогасителите – специализирана фирма за обслужване на пожарогасители или работодателят да определи свой служител?

  Отговор
 20. цитат: „….Накрая, да напомня отново за ежемесечните проверки на пожарогасителите….“

  Ежемесечни или ежегодни ? Не видях такава промяна в наредбата или е техническа грешка?

  Отговор
 21. Честита Нова Година :)

  Задължително е всички работещи във фирмата да са запознати с плана, като това се удостоверява с подпис на всяко отделно лице. Такова е изискването на чл. 248 (5) от Наредба 7/1999 г.

  Бих искала да кажа, че въпреки големината на плана, работешите трябва да познават основните правила за поведение при бедствие или авария. Да не забравяме, че се извършва и ежегодно проиграване, което трудно би се осъществило, ако само ръководителите на звена познават поредицата от действия, които трябва да бъдат предприети.

  В такава голяма организация, най-вероятно периодичният инструктаж не се извършва само от един човек. Запознаването с плана може да се извърши по време на периодичния инструктаж.

  За новоназначените лица пък запознаването с плана е част от програмата на началния инструктаж.

  Принципно, ако има изготвена програма за начален инструктаж, в която е вписан и аварийния план като точка и има издадена заповед за определяне тема на периодичния инструктаж за „еди-коя си“ дата „Запознаване с авариен план“, би трябвало с това да са изпълнени изискванията за запознаване.

  За съжаление, проверяващите често изискват отделен документ (протокол) за запознаване, така че на практика освен посочените вече документи, е препоръчително по време на периодичния инструктаж да има подпис в книгата за инструктаж и в протокол за запознаване с аварийния план. Съответно същото и при началния инструктаж.

  Отговор
 22. Здравейте, ЧНГ … и успех! :)

  Имам ? на тема Авариен план:
  Запознаването на длъжностните лица с Аварийния план срещу подпис нали трябва да се разбира като реално събиране на ок. 500 подписа, когато организацията наброява толкова – броят ме безпокои, доколкото досегашната практика в нашата орг. е да се връчват само на ръководителите на звена копия от целия Авариен план срещу подпис, но това освен, че ми се струва излишно – документът е многообхватен и подробен, и не гарантира, че тези лица са запознали своите подчинени с него, което е мн. важно и изискуемо (ако правилно чета наредбата).
  Как практикувате вие?
  Благодаря предварително. Отново поздрави.

  Отговор