Какви са глобите за неспазване на изисквания по пожарна безопасност

В тази статия ще разгледаме административно-наказателната отговорност за неизпълнени на изисквания, свързани с пожарна безопасност. В конкретните наредби, свързани с пожарната безопасност трудно откриваме какви могат да бъдат санкциите.

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите не посочва конкретни санкции, като само в § 5 от преходните и заключителни разпоредби е указано, че

„контролът по изпълнението на наредбата се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол“.

Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар е малко по-конкретна.

В § 5 от допълнителните и заключителни разпоредби на наредбата се казва, че

„За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ, на ЗМВР и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание“.

Глоба от 200 до 2000 лв. за неспазване на изискванията за пожарна безопасност

В Закона за Министерство на вътрешните работи, в глава петнадесета „АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ откриваме текста, свързан с глоби за неспазване на изискванията по пожарна безопасност.

Чл. 260. Който не изпълни писмените разпореждания по чл. 125, ал. 1, т. 4 и заповедите по чл. 255, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

За яснота нека уточня, че чл. 125. (1), т. 4 касае издаването на писмени разпореждания или уведомления за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридически лица и граждани.

Нека не забравяме също, че осигуряването на пожарна и аварийна безопасност е част и от изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа, а за неспазване на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се носи отговорност по чл. 413, 414, 415, 415в и 416 от Кодекса на труда.

Забележка: Изискванията са в Раздел VIII „Аварийни пътища и изходи“ на глава четвърта, глава седма „Борба с пожари“, глава дванадесета „Дейност при бедствия и аварии“ на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г.)

Как се обжалва предписание от органите на ПБЗН?

В образците на Протокол за резултатите от комплексна проверка и Разпореждане, съответно Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2 и Приложение № 4 към чл. 22 на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол е посочено следното:

 • Протоколът с предписания може да се оспори по административен ред чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
 • Протоколът може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред съответния  Административен съд , в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

↓ Образец на пожарно досие с необходимите заповеди и планове, съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. ще намерите в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Пожарно досие по Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “Какви са глобите за неспазване на изисквания по пожарна безопасност”

 1. Чл. 279. (1) (Предишен текст на чл. 279 – ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица и гражданите, които виновно не са изпълнили задълженията, предвидени в този закон или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказват с глоба от 200 до 2000 лв.

  (2) (Нова – ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За маловажни нарушения по ал. 1 органите на МВР налагат глоба в размер от 50 до 100 лв.

  Отговор
  • Чудесно, благодаря Ви! Наредба Iз-2377 се явява подзаконов акт, значи глобите важат и за нейното неспазване. Още сега ще поправя и допълня статията!

   Както написах и към предишната бележка, помогнахте статията да стане както трябва, така че ако Вие или Ваш колега, който препоръчате, се интересува от нашето онлайн обучение по безопасност и здраве или предстоящо ни обучение за органи по БЗР на 26-27.06.2014 г. – 20% отстъпка :)

   Отговор
 2. Здравейте,
  Смисълът е че не могат да Ви наложат санкции по КТ, както сте писали в края на статията.

  Отговор
  • Здравейте,

   потърсих повече информация и открих ето това дело:

   http://www.ac-pleven.org/docs/cases/d2013/31442613.htm

   Делото е за наложена глоба поради това, че не е организирано проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидени в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии. В този случай наказателното поставновление е отменено, тъй като глобата е наложена преди изтичане на срока за изпълнение на проиграването.

   Отношение към настоящата дискусия обаче има следния коментар на съда:

   За пълнота на изложението следва де се отбележи, че чл. 251 от Наредба № 7 е отменен / ДВ бр. 24/12.03.2013г./, но задължението за организиране и провеждане на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно не е отпаднало, същото е регламентирано в изменения /ДВ бр. 24 от 2013г./ чл. 248,ал. 2, т. 3 от Наредба № 7.

   Отговор
 3. Здравейте,
  не разбрах, имате предвид, че пожарите и авариите не са работа на безопасността и здравето?
  Главите все пак не са изцяло отменени и са налични в Наредба 7. Към конкретни изисквания препращат към Iz-2377 и Закона за защита при бедствия, но все още стоят текстовете, които включват борбата с пожари и защитата при бедствия и аварии като част от дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при използване на работното оборудване и на работните места (чл. 223, 225, 248).

  Отговор
 4. „….осигуряването на пожарна и аварийна безопасност е част от изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при работа (Раздел VIII „Аварийни пътища и изходи“ на глава четвърта, глава седма „Борба с пожари“, глава дванадесета „Дейност при бедствия и аварии“ на Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване“ – след измененията на Наредбата през 2013г. по същество тези глави са отменени и се прилага Наредба Iз-2377. Иначе правилно се посочили – глобите са от 200 до 500 лв.
  Иван Тончев

  Отговор