Ръководство за определяне на места за трудоустрояване – актуализирано

В тази статия ще намерите ръководство стъпка по стъпка за изпълнение на задължението ежегодно да се определят места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

Нормативни документи, касаещи определяне места, подходящи за трудоустрояване:

 1. чл. 315 от Кодекс на труда.
 2. чл. 2 от Наредба за трудоустрояване
 3. Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
 4. Закон за интеграция на хората с увреждания (отменен от 01.01.2019 г.). Определянето на места за лица с увреждания съгласно Закона за хората с увреждания, в сила от 01.01.2019 г., се разглежда в тази статия.

Изисквания:

  • Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
  • Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност се определят ежегодно, но не по-късно от края на януари.
  • Препис от списъка се изпраща на службата по трудова медицина.
  • От общия брой на определените работните места за трудоустрояване работодателят определя не по-малко от половината за хора с трайни увреждания (отменено от 01.01.2019 г.).
  • Работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта (Бюро по труда) писмено да обявят броя на определените работни места за хора с трайни увреждания (отменено от 01.01.2019 г.).

Процедура:

Съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите.

В Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност са поставени изисквания относно минималния процент определени работни места за всяка една икономическа дейност.

Стъпка 1: Създаване на Комисия по трудоустрояване

Разбира се, ако вече имате създадена комисия и нищо  не се е променило, няма нужда отново да пускате заповед за създаване на комисия.

Съгласно чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване комисията е със следния състав:

Председател: ръководителят на предприятието

Членове:

 • представителите на работниците и служителите (представители в КУТ, представители на синдикална организация);
 • органът по безопасност и здраве при работа;
 • лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.

За разлика от Комитета по условия на труд, тук ръководителят на предприятието няма право да упълномощи свой представител, а трябва лично да участва в комисията.

В заповедта за създаване на комисията е удачно да бъде указан и конкретния процент места от общия брой, които ще се определят за трудоустрояване, което става въз основа на определяни процент в Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

Заповед за сформиране на комисия по трудоустрояване

Стъпка 2: Заседание на Комисията по трудоустрояване

На заседание на Комисията по трудоустрояване трябва да бъдат определени:

1. Подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с определения в заповедта процент (по чл. 315 от Кодекса на труда).
2. Кои конкретни места (половината от определените по т.1) са за хора с трайни увреждания (по чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания ) (от 01.01.2019 г. изискванията са различни – вижте тук)

Няма конкретни изисквания за документиране на заседанието с протокол, но е добра практика и доказва изпълнението на изискванията. Като част от протокола е и самия списък нао пределените места.

Стъпка 3: Изготвяне на списъка

Списъкът е резултат от заседанието на Комисията по трудоустрояване. Той може да бъде както в текстови вид, така и в табличен. Няма нормативно определен образец.

Важното е от него да е видно кои точно работни места са определени за трудоустрояване, както и е подходящо да има и информация кои от тези места вече са заети от трудоустроени.

Второто не е нормативно задължение, но ще улесни работата ни при поява на наш нов служител с предписание за трудоустрояване.

Из рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП

Въпрос: Във връзка с чл.1 от Наредба № РД-07-1 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност (ДВ бр. 13/2012), броя средносписъчен ли е, или към момента?

Отговор: Във връзка със запитването Ви относно броя на работниците и служителите, въз основа на който да се определят местата за трудоустрояване по Наредба №РД-07-1 (обн., ДВ, бр. 13/2012 г.), считаме, че същия трябва да е средносписъчния брой за предходната година, с оглед да се гарантира, че ще се спазят изискванията на наредбата в текущата година, дори и при известни изменения на числения състав на работниците и служителите.

Същевременно, няма пречка, при големи изменения на броя на работниците и служителите (например сериозно съкращение на щата), да бъдат актуализирани и местата за трудоустрояване по съответния ред. /ДК/

Как да изглежда списъка

Съгласно новите изисквания в Закона за хората с увреждания определянето на места за трудоустрояване е съвсем отделно от определянето на места за лица с трайни увреждания.

Единственото задължение в Кодекса на труда и Наредбата за трудоустрояване е за определяне на подходящи места за трудоустрояване в съответния процент.

Няма изрични изисквания как да изглежда нашия списък. Възможно е просто да изборим работните места. Ние ви препоръчваме освен изброяването, да включите и информация дали тези места вече са заети  – от трудоустроени лица или от здрави лица.

Напомняме целта на този списък: Когато наш служител представи експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или предписание от личен лекар за трудоустрояване с преместване на друго работно място, ние трябва да погледнем сред определените от нас места къде можем да го преместим.

Списъкът може да изглежда по следния начин:

Работно място/длъжност Общ брой определени места Заети от:
трудоустроено лице здраво лице
1 2 3 4

Защо е важно да знаем дали мястото е заето от здрав работник?

Съгласно чл. 325. (1), т. 6 КТ: Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме.

В този случай обаче работодателят все пак има задължение и към здравия работник: „Работник или служител, чиято длъжност впоследствие е била определена по реда на чл. 2 и 9 за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, на бременни работнички или служителки и работнички или служителки-кърмачки, може да бъде уволнен по чл. 325, т. 6 КТ само когато е невъзможно да бъде преместен на друга работа с негово съгласие.“ (Наредба за трудоустрояване)

Протокол от заседание на комисия по трудоустрояване със списък

Стъпка 4: Изпращане на списъка

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за трудоустрояване, преписи от списъка  се изпращат на:

 • службата по трудова медицина
 • при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.

НЕ СЕ ИЗИСКВА изпращане на списъка в НОИ!

Списъкът с определените места за трудоустрояване НЕ СЕ ИЗПРАЩА В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА!

отменено от 01.01.2019 г.Съгласно чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания работодателите са длъжни ежегодно до 14 февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:

 1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
 2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1 от лица с трайни увреждания;
 3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.

Под териториално поделение се има предвид съответната дирекция „Бюро по труда“, а не дирекция “Регионална служба по заетостта”. отменено от 01.01.2019 г.

Как сами можем да си поставим капан, ако се престараем

Последващият коментар е във във връзка с практика, която срещаме в някои предприятия – в списъка с определените места за трудоустрояване да се вписват като бройка не задължителния процент работни места, а всички заети от трудоустроени работни места.

По този начин обаче ние сами си поставяме капан, защото както често повтаряме на наши обучения – това, което си написал, след това трябва и да го изпълняваш.

Кога едно лице е трудоустроено?

Да започнем малко по-отдалече. На първо място трябва да имаме предвид, че ако имаме 10 лица с решения на ТЕЛК с намалена работоспособност над 50 %, това не означава, че имаме 10 трудоустроени лица. Възможно е да имаме лица с намалена работоспособност под 50%, които да са трудоустроени, както и обратното – лица с ТЕЛК над 50%, които не са трудоустроени.

Да припомним чл. 2 (5) на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на РКМЕ:

„Трудоустрояването на лица с временна неработоспособност и с трайно намалена работоспособност под 50 на сто се извършва от лекуващите лекари и ЛКК, а на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност – от ТЕЛК и НЕЛК.“

В случая, когато имаме лице с над 50% намалена работоспособност, е необходимо да има специално предписание за трудоустрояване. Ако в решението пише „може да работи“ и нищо повече, то нямаме предписание за трудоустрояване. В този случай ще имаме лице с намалена работоспособност над 50%, но това лице няма да бъде трудоустроено.

В случая, когато имаме лице с под 50% намалена работоспособност, може да имаме болничен лист от ЛКК (или личен лекар) с предписание за трудоустрояване. В този случай ще имаме лице с намалена работоспособност под 50%, но това лице ще бъде трудоустроено.

В заключение: можем да имаме лице с трайно увреждане (по смисъла на Закона за интеграция на хората с увреждания), което не е трудоустроено и лице, което е трудоустроено, но не е с трайно увреждане.

Какви са нашите задължения за определяне на места за трудоустрояване?

Съгласно чл.315, ал. 1 на Кодекса на труда „Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.“

Броят на определените работни места за трудоустрояване е процент от общия брой на работещите. Какъв точно ще бъде процентът е определено в Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

В наредбата е казано, че този процент е задължителен като минимум. С други думи, ако иска, работодателят може да определи и по-голям процент.

Какво се случва, когато вписваме всички трудоустроени в списъка?

Да предположим, че не правим грешката да приравняваме лица с решение на ТЕЛК (или с решение на ТЕЛК над 50%) на трудоустроени лица, т.е. наистина в списъка описваме само трудоустроените лица, но всички налични, а не само задължителната бройка. Тогава работодателят по собствено желание отделя по-голям процент работни места за трудоустрояване!

Ще дадем следния пример:

По Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. имаме задължение да определим 5 работни места (например задължителният минимален процент е 5, а общия брой на работещите е 100).

Ние обаче имаме 10 трудоустроени лица и правим списък с 10 лица. Това означава, че правим списък, в който сме определили 10% от работните места за трудоустроени, т.е. по собствено желание надхвърляме нормативните изисквания. В момента обаче, в който го направим – значи поемаме ангажимент това да е броят места в нашето предприятие.

Някой ще каже: „Ама работодателят е пуснал заповед, в която е написал, че 5% ще се определят, а не 10%“.

„Добре – бих отговорила аз. – Видно от одобрения списък, работодателят не е спазил собствената си заповед и бидейки начело на комисията като неин председател се е съгласил да се определят 10 %“

След като сме определили 10 места за трудоустроване, това означава, че при напускане на едно от лицата, бройката все още си остава същата (в случая 10) и ние вече ще имаме едно свободно място за трудоустрояване.

Не можем да очакваме, че местата просто ще намалеят до 9, защото минимумът е за още по-малко.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

62 мнения за “Ръководство за определяне на места за трудоустрояване – актуализирано”

 1. Здравейте!
  Току-що Ви открих, моля за съвет!
  Работя като начален учител в група за целодневна организация на учебния ден (занималня).
  Назначена съм на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда.
  Днес /17 февруари 2023 год./ ме уведомиха, че името ми е включено в Списък на определените подходящи работни места и длъжности за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност през 2023 година. В таблицата в графа заети от: е записано определени места – 4, трудоустроено лице – 1, а в същата графа е изписана моята длъжност и име и фамилия (в опция здраво лице).
  Та, въпроса ми е от какво съм „застрашена“ включвайки ме във въпросния списък и необходимо ли е моето предварително съгласие, за да фигурирам в него?
  Благодаря Ви!
  Бъдете здрави, здрави, здрави…!

  Отговор
 2. Здравейте, инж. Илиева,
  Имам следния казус. Какви може да бъдат санкциите, ако Компания не спази процента определен по чл. 315 от КТ и предложи за трудоустрояване по-малък процент, отколкото посочен в приложението? Какво става със свободните места, има ли санкции за това, че не си намерил човек (просто няма подходящ)?
  Въпрос 2 – по 38 от ЗХУ се падат 6 човека, но налични са само трима, какво се случва в този случай? (Агенция по заетостта е уведомена с уведомление).
  Поздрави и благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят няма задължение да запълни всички определени места по чл. 315 КТ, така че вие си определяте места в съответствие с процента, а дали на тях ще работят трудоустроени лица, ще работят здрави или ще бъдат свободни, си е само за вас.
   По ЗХУ въпросът стои по различен начин – там има задължение да назначаване на конкретен брой хора. Заедно с уведомлението би трябвало да сте подали и заявка за търсене на хора. Ако не Ви изпратят никого, то ще бъдете освободени от задължението до края на годината. Ако Ви изпратят човек за всяко от местата и не бъде нает такъв, се заплащат компенсационни вноски. За които места не ви изпратят човек, няма да има нужда да плащате компенсационна вноска.

   Препоръчвам Ви да се обърнете и към службата по трудова медицина за подробности и помощ.

   Отговор
 3. Здравейте, мога ли да попитам за ЗДсл чл.9а Определяне на длъжности за хора с трайни увреждания, къде обявяват местата и къде мога да кандидатствам? Или към кого мога да се обърна, за да участвам в конкурс за назначаване. Аз съм лице със 100% ТЕЛК с трайно намалена работоспособност без чужда помощ, противопоказанията ми са тежък физически труд, лоши климатични условия и йонизираща среда, натоварване на ОДА. В момента също работя.

  Отговор
 4. Здравейте,
  Също бих искала да попитам следното: съгласно измененията от миналата година в местата по чл. 315 вече не трябва да се включва място за хора с трайни увреждания (това вече е квотата по чл. 38), а само хора с намалена работоспособност? Или греша?

  Отговор
 5. Здравейте,
  С две отделни заповеди на Работодателя ли се прави утвърждаването на местата по чл. 315 и утвърждаването на квотата по чл. 38 от ЗХУ? Или с една обща?
  Благодаря предварително.
  Поздрави

  Отговор
  • Здравейте, Елена,
   По принцип не се изисква заповед за утвърждаване на квота по ЗХУ, но ако желаете да има и такава, Вие си решавате дали в една заповед да го направите или в две отделни (няма забрана в една заповед да се определят фирмени правила по две различни теми).

   Отговор
 6. Какво да направим, когато имаме определени длъжности за трудоустрояване на основание чл.315 от КТ но нямаме подходящи лица. Има ли срокове в които трябва да се уведоми Бюрото по труда

  Отговор
  • Здравейте,
   Определените места си стоят и си чакат, ако случайно някой вече работещ във фирмата дойде с предписание на трудоустрояване чрез преместване на друго работно място. Нямате задължение да ги запълните с трудоустроени.

   Отговор
 7. Здравейте,

  Искам да попитам при определяне на процената на местата за трудоустрояване, съгласно чл. 315, ал. 1 от КТ и Наредба № РД-07-1/02.02.2012 год., какво се има предвид под „общия брой на работниците и служителите“, броя към момента на събранието на комисията ли или нещо друг?

  Отговор
 8. Здравейте!
  Радвам се, че Ви открих! Това, което прочетох тук, ми беше много полезно! Но, да си призная, и аз нещо се обърках с тези бройки за трудоустроени (чл.315 от КТ) и и тези за хора с трайни увреждания (чл.27 от ЗИХУ). При мен случая е такъв: по списък общият брой работещи на трудов договор в предприятието ни е 55 и съгласно Наредбата трябва да определим минимум 8% (това прави 4 бройки) за трудоустроени. Със заповед са определени от 4 различни длъжности по една бройка по чл.315 от КТ и всичките четири бройки са заети от хора с трайни увреждания (с ТЕЛК с 50 и над 50%), като съответно лицата отговарят на изискванията за заемане на същите длъжности. Въпросът ми е какви бройки да впиша в колона 3 (по чл.315 от КТ) и какви в колона 4 (чл.27 от ЗИХУ), защото по-нататък в колона 6 за заети работни места, посочвам само бройките за хора с увреждания!? Предварително благодаря за консултацията! Късно Ви открих, до срока имам само … един ден!

  Отговор
  • Здравейте,

   Във Вашия случай е необходимо да запишете следните данни:
   – определени по чл. 315 КТ – 4
   – определени по чл. 27 ЗИХУ – 2

   Независимо, че другите две места от тези по чл. 315 също са заети от лица с трайни увреждания – не ги вписвайте като определени по чл. 27 (изберете си кои две да останат- например тези, при които НЕ се очаква скоро да напусне човека, да се пенсионира и т.н.)

   Накрая само за тези 2 места си вписвате, че са заети. За другите няма какво да се отчитате.

   Ако желаете, изпратете подготвения списък на имейл: s.evstatieva@otgovori.info и ще помогнем конкретно.

   Отговор
 9. Здравейте, трябва ли да имаме входящ номер от Бюрото по труда или е достатъчен изходящия номер от нас?
  Благодаря ви предварително!

  Отговор
  • Здравейте,

   Ако трябва да доказвате, че сте изпълнили задължението си, Вашият изходящ номер не е доказателство, че наистина сте изпратили информацията в Бюрото по труда. Например, аз при мен мога да си направя няколко писма с изходящи номера до Вас, без да Ви ги изпратя.

   Отговор
 10. Здравейте!
  И на мен не ми е ясно много….
  Ето каква е ситуацията при нас:
  *брой работни места по чл. 315 от КТ – 4
  *брой работни места по чл. 27 от ЗИХУ – 2
  *заети работни места – от хора с трайни увреждания – 1
  *здрави лица, заемащи местата за трудоустроени – 1
  Въпросът ми към Вас е:
  Броят незаети раб. места за хора с трайни увреждания 1 ли следва да бъде?

  Отговор
  • Здравейте,
   *заети работни места – от хора с трайни увреждания – 1
   Определили сте две места за хора страйни увреждания, а само едното е заето от такова лице. Следователно другото място е незаето от лице с трайно увреждане и се разглежда като свободно (независимо, че на него има здраво лице).

   Отговор
 11. Здравейте,
  Необходимо ли е да се представи копие на списъка за местата за трудоустрояване в териториалното поделение на НОИ, тъй като в Наредбата за трудоустрояване е упомената само службата по трудова медицина? И ако да – кой е нормативния документ според който е необходимо това.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Гутева,

   Изискването за изпращане на списъка в НОИ бе отменено с изменение на Наредбата за трудоустрояване.

   Тъй като Вие сте абонат на ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА, то имайте предвид, че утре ще бъде публукувана процедура в информационната система, която подробно разглежда целия процес с бланки в Word формат.

   Отговор
 12. Здравейте, искам да попитам има ли вероятност ТЕЛК да посочи длъжност от списъка с трудоустроени работни места, която вече не е свободна. Тоест за тази длъжност сме предвидили 8 работни места и 8 са заети от трудоустроени. При последващ случай на трудоустрояване, може ли телк да посочи точно тази длъжност за служителят, при условие че има други свободни места за трудоустроени по списъка – не те не отговарят на предписанието на телк?

  Отговор
 13. Здравейте, изпитвам трудност при попълването на списъка . Фирмата има 58 работника. Работните места са 14. За дейността на фирмата трябва да се определят 10% – това означава 6 работни места. Изброявам 6 длъжности в колона 3 -по чл. 315 от КТ какво точно трябва да запиша -броя на персонала който е на тази длъжност ли. В колана 4 -по чл. 27 също не ми е много ясно. Така както разбирам аз чл. 27 от тези 6 длъжности трябва да избера половината – това означава 3 длъжности или половинат от заетите работни места на тези длъжности

  Отговор
  • Здравейте,
   объркването се получава от понятието „работни места“. Забравете за смисъла на „работно място“ от оценката на риска и/или декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ.
   В случая, определянето на 6 работни места за лица с намалена работоспособност не означава, че трябва да определите шест различни длъжности. Напълно е възможно шестте работни места да бъдат само за една длъжност. С други думи да са предвидени места за шест човека. Тогава в колона 2 ще бъде изписана една длъжност, а в колона 3 ще напишете „6“.
   Ако пък искате наистина да има по едно работно място от всяка длъжност, то тогава в колона 2 изписвате длъжността, а в колона 3 пишете „1“. Важното е като сумирате вертикално всички числа в колона 3, общото число да е шест. Като сумирате всички числа в колона четири, общото число трябва да бъде три (половината на шест).
   Мислете за определяните „работни места“ като за хора от щатното разписание, трябва да можете да трудоустроите шест човека.

   Отговор
 14. На работодател, който не е обявил работните места за хора с трайни увреждания или без уважителна причина е отказал да наеме на работа, насочен от поделенията на Агенцията по заетостта безработен с трайно увреждане в рамките на определения норматив, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер до 1000 лв. за всеки отделен случай.

  Неизпращането на списъка в НОИ е нарушение на разпоредбите на трудовото законодателство и подлежи на санкция в съответствие с чл. 414 (1) КТ (от 1500 до 15000 лв.) или чл. 415в КТ (от 100 до 300 лв) в зависимост от преценката на проверяващия. От практиката ми е познат случай с глоба от 1500 лв. за неизпращане на списъка в НОИ.

  Отговор
 15. Здравейте какви са глобите ако сме определени места за трудосутрояване, но списъкът не е изпратен в Агенция по заетостта и НОИ.
  И каква е глобата ако не сме определили местата?

  Отговор
 16. Здравейте,
  за съжаление наредбата не е променена и изискването в нея и задължително. Повече по този и други въпроси, свързани с определянето на места за трудоустрояване, можете да научите от безплатния видео урок „Определяне на места за трудоустрояване в 10 стъпки“.

  Отговор
 17. Здравейте! В Наредбата за трудоустрояване е залегнало, че в комисията по трудоустрояване на бременни съгласно чл. 2 в състава й се включват и лекар – представител на Хигиенно-епидемиологичния и-т и лекар акушер-гинеколог.
  Въпросът ми е, това все още задължително условие ли е?

  Отговор
 18. Здравейте,
  не би трябвало да имате такъв проблем. Възможно е, ако нямате програма за отваряне на документи в pdf формат. Използвайте дясно кликване и „Save Target As…“ (Explorer) или „Запис на връзката като…“ за Firefox.

  Отговор
 19. Здравейте госпожо Илиева,
  Имам проблем с отварянето на образците за документи. Дали проблема е само при мен?

  Отговор
 20. Здравейте, г-н Димитров,
  за съжаление, аз съм специалист по здравословни и безопасни условия на труд и не мога да Ви отговоря на въпроса.
  Поздрави,
  инж. Илиева

  Отговор
 21. Моля да ми отговорите на следния въпрос: Работя в основно училище. Имам работничка от непедагогическия персонал, на която предстои пенсиониране. Работила е последните 5 години в нашето училище, а преди това 10 години в друго училище. На колко брутни месечни възнаграждения има право по чл 222, ал. 3 от КТ , тъй като работодателят е един и същ?

  Отговор
 22. Здравейте,
  Да, има случаи на глоба, когато са определени места за трудосутрояване, но списъкът не е изпратен в Агенция по заетостта и НОИ.
  Препоръката ми е да определите местата и да изпратите информацията, въпреки, че ще е със закъснение.

  Отговор
 23. Zdraveite!
  A kakvo sledva da se predprieme ako do momenta ne sa obosobeni mesta za trudoustroeni \firmata e s nad 80 personal\? Ste ima li nalojena globa?
  Blagodaria predvaritelno!

  Отговор
 24. „Като незаети се посочват и длъжностите, определени като работни места за трудоустрояване, заети от здрави лица.“
  Подаваме списъка в териториалното поделение на Агенция по заетостта. Те от своя страна подават тези места в Бюрото по труда.
  Това означава ли, че ако от Бюрото по труда изпратят трудоустроено лице, подходящо за някоя от тези длъжности работодателят е длъжен да освободи „здравото лице“ по чл.325 т.6, за да назначи този трудоостроен.

  Отговор
 25. Здравейте,
  поставих въпроса в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП в двете рубрики „Трудово право на Република България“ и „Безопасност и здраве при работа“. Към момента видях, че в първата рубрика не е допуснат да е видим и да е отговорено, очаквам да видя какво ще стане във втората рубрика.
  Моят съвет е в момента, в който станете над 50 човека, да се сформира комисия и да се определят места за лица с намалена работоспособност, без да пускате уведомителни писма до НОИ и АЗ. Имала съм случаи с предписания към фирма точно при подобна ситуация.

  Отговор
 26. Здравейте,
  Как да реагират хотелите, които до момента имат по 5 работника, а лятото стават 200? За тези 2 месеца, през които работят в разширен състав, тогава ли правят комисия и списък?

  Отговор
 27. Здравейте,
  за съжаление нормативната база не предвижда вариант с изключения, независимо от вида дейност на фирмата. Ако погледнете проекта за нова наредба
  https://otgovori.info/proekt-naredba-mesta-trudoustroyavane/
  ще видите, че за дейности по охрана и разследване (с код 80) отново са предвидени 4 % , както и че има определени проценти за всички кодове на икономическа дейност.

  Отговор
 28. Здравейте, тъй като Наредба 8 от 1987г не включва дейността на нашата фирма, трябва да се приложи най-ниския процент 4%.Дейността обаче е частно-охранителна и съответно има високи изисквания към служителите, което включва психическа и здравословна пригодност и не дава възможност за създаване на работни места за трудоустроени.Как се процедира в този случай, за да бъде спазен закона?

  Отговор
 29. Много благодаря за отговора, в такъв случай да считам, че няма да се заядат защо не е спазен срока.

  Отговор
 30. Здравейте,
  нашето предприятие се състои към момента от 47 работници и служители, не мога да кажа за напред дали ще се увеличава бройката, но при това положение следва ли да определям места за трудоустроени или не? Много Ви моля за отговор!

  Отговор
  • Щом сте по-малко от 50 човека на трудов договор, така че за момента не е необходимо да определяте места за трудоустроени.
   В законодателството не е указано как се процедира, ако през годината се премине граничната бройка. Поради известен опит в тази посока от контакти с контролните органи, Ви препоръчвам, ако станете повече от 50 човека, в него момент да си направите комисия по трудоустрояване и определите местата.

   Отговор
 31. Здравейте, Мариана,
  благодаря Ви за този сигнал. Връзките вече са оправени и при кликване съответният нормативен акти се отваря в нов прозорец.

  Отговор
 32. Здравейте,
  има някакъв проблем с линковета ней-горе на статията-нормативните документи, с изключение на Кодекса на труда. Всички останали препращат към „Какво ново“.

  Отговор
 33. Съгласно тълкувание на представител на МТСП в рубриката „Въпроси и отговори“ за всеки вид инструктаж трябва да има определена програма. Аз Ви предлагам следните точки за програма за периодичен инструктаж:

  1. Припомняне на основните правила за безопасна работа.
  2. Промени в нормативните изисквания.
  3. Промени на вътрешните правила.
  4. Нови или променени процеси, машини, дейности във фирмата.
  5. Обсъждане на забелязани нарушения.
  6. Обсъждане на трудови злополуки и/или инциденти.(ако има такива)

  Отговор
 34. Трябва ли да има утвърдена програма за периодичен инструктаж от работодателял.

  Отговор
 35. Може ли да ми кажете към Дирекциите „Инспекция по труда“ – Пловдив, Стара Загора и Сливен кои градове и села спадат.

  Отговор
 36. Това са областни дирекция на ИТ, така че към тях спадат селищата от съответната област.
  В случая – градовете и селата от област Пловдив са подопечни на Д „ИТ“ – Пловдив, градовете и селата от област Стара Загора са към Д „ИТ“ Стара Загора и т.н.

  Отговор
  • Здравейте,
   достатъчно е придружително писмо към Списъка (т.3 от образците), който изпращате с текст от рода:

   До
   Дирекция „Бюро по труда“
   гр. ……………..

   Приложено изпращаме Ви списък с места за трудоустрояване, съгласно чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

   Управител:
   /подпис, печат/

   Отговор
 37. Има ли проблем като сме закъснели с изпращането на списъка.Ако сме закъснели с дни

  Отговор
 38. Здравейте,

  няма да имате проблем с това, че сте закъснели с изпращането на списъка, особено като се има предвид, че 31 януари е срока за определяне на местата, а не е поставен срок за изпращане на списъка в НОИ. 14 февруари е срокът за изпращане на списъка в Агенция по заетостта, така че сте в рамките на закона към този момент.

  Отговор
 39. Не сте задължени да изпращате целия протокол от заседания на комисията, а само списъка, утвърден от Управителя, така че спокойно можете да го изпратите, без да уточнявате имате ли СТМ или нямате. А и НОИ и АЗ наличието или липсата на СТМ не ги нитересува принципно.

  Отговор
 40. Какво да правим без все още определена служба по трудова медицина.Редно ли е да изпращаме протокола от заседанието на комисията по трудоустрояване.

  Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения