Може ли отговорник ЗБУТ да проведе обучение на лицата провеждащи инструктажи във фирмата?

Обучение по ЗБУТ
Обучение по ЗБУТ

Този въпрос ни бе зададен от участник в нашето обучение „Безопасност и здраве при работа на практика“, а сега го споделям с вас, читателите на Otgovori.Info.

Оказва се, че покрай практиката службата по трудова медицина да обучава (или често – да издава удостоверения за обучение) много колеги не знаят, че някои обучения могат да бъдат проведени и чрез вътрешна организация от работодателя.

На първо място да припомним за обучение на кои лица става въпрос:

В чл. 6, ал. 1 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. се изброяват видовете обучения и подлежащи на обучение лица, като т. 1 се отнася до „длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси“, а т. 3 за „лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа“. Първите подлежат на обучение един път на две години, а вторите ежегодно, като продължителността на обучението и в двата случая е по 6 учебни часа.

В случая въпросът е дали длъжностното лице по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, т. нар. „орган по безопасност и здраве при работа“ (ОБЗР) може да проведе това обучение.

Ако продължим да четем наредбата, ще видим, че в чл. 8. (1) се определя кой може да проведе това обучение и съответно в първата точка още се казва, че това може да бъде направено от работодателите, но забележете „при спазване изискванията на наредбата“.

Как работодателят може да проведе обучението като спази изискванията на наредба РД-07-2/16.12.2009 г.?

На първо място лицето, което извършва обучението трябва да образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и да притежава професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд. Ако обучаващият е длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, то очевидно ще притежава и необходимите познания.

Тъй като нормативно няма минимално образование за лицето, което изпълнява функциите на орган по БЗР, то е възможно тази част да не бъде изпълнена. Ако и образованието го има, значи проблеми с обучаващия няма.

Второто изискване е обучението да се проведе по утвърдена от работодателя писмена програма.

Програмата трябва да включва образователен минимум за теоретична и практическа подготовка и да е съобразена с общата, отрасловата и специфичната за дадена професия задължителна подготовка по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; входящото образователно равнище; целите на обучението; тематичните области на обучението; продължителността на обучението – общо и по теми и др.

Третото условие е свързано с изискването работодателят да определи реда и начина за документиране на обучението. С други думи в програмата или друг организационен документ трябва да е посочено по какъв начин ще се документира провеждането на обучението – с протокол, удостоверение или друго, кой ще го направи и кога.

Писменото определяне на реда и начина на документиране е важно, особено в светлината на споделеното от колега, че представител на контролния орган не е одобрил документирането чрез протокол и е изразил становище, че това може да стане само с удостоверение.

На четвърто, но не на последно място, не трябва да забравяме, че продължителността на обучението трябва да бъде минимум 6 учебни часа. Това най-добре може да се види от утвърдената програма на обучението.

Ние също можем да проведем вашето фирмено обучение на лицата провеждащи инструктажи  – на място при вас, по избрани от вас теми. Вижте повече >>

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.