Какви периодични проверки се извършват на пожарните кранове

Съгласно чл. 22, ал. 2 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч“.

Поддържането и обслужването на пожарните кранове трябва да се извършва от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност.

Възможно е част от дейностите да се извършват от собственика (ръководителя) на обекта или от лица, определени със заповед. Това са дейностите по ежедневно, ежеседмично и ежемесечно поддържане и обслужване (когато такива се изискват съгласно инструкциите за експлоатация на производителя или стандарта).

Припомняме, че търговците по пожарна безопасност извършват дейността си съгласно Наредба № 8121з-531 от 9.09. 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддръжане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях.

Видове проверки на пожарните кранове

На пожарните кранове се извършват периодични проверки, изпитвания и др. съгласно инструкцията на производителя, но не по-малко от следното:

Ежемесечно – външен оглед за състоянието на пожарния кран (ПК)

Тази проверка може да се извърши от определено със заповед лице от фирмата.

Извършва се външен оглед на ПК. Проверява се да няма видими счупвания, да не е нарушена пломбата или да не е минал срока на периодичните прегледи.

Проверката се отразява в дневник или протокол, чрез подпис на проверяващия и кратък запис за констатцията по състоянието на ПК.

Годишно – Преглед на пожарния кран

Тази проверка може дас е извършва само персонал на фирма, получила специално разрешително за тази дейност.

Проверяващия извършва оглед при който трябва да провери какво е фактическото състояние на отделните елементи на ПК и да вземе решение, дали в това си състояние пожарния кран ще може да изпълни функциите си при необходимост.

Проверява се:

 • Кутията на ПК за наличие на корозия;
 • Състоянието и правилната комплектация на всички елемнити – Например:Спирателния кран, шланга (маркуча), струйника, макарата (коша), съединителите;
 • Състоянието на уплътненията на съединителите. Скопчаваненето на съединителите и съединяването на елементите един към друг;
 • Дали е възможно правилното и лесно изваждане и развиване на шланга (маркуча);
 • Достига ли вода до ПК с необходимото налягане;
 • Извършва се преценка отговарят ли всички елементи на ПК за максималното налягане, което би могло да достигне в захранващия водопровод;
 • При необходимост е възможно да се принавие плоския шланг (маркуч);
 • Други.

За този преглед проверяващия трябва да състави протокол, в който да запише констатациите. Ако ПК е изправен, трябва да пломбира ПК, така, че да не е възможно отварянето на кутията, ползването на някои от елементите на оборудването без да се скъса пломбата.

Поставя стикер, на който трябва да е записана определена в стандарта информация – кога е извършена проверката, кога ще трябва да се извърши следващата проверка, телефон на фирмата, чийто представител е проверяващия и т.н.

Ако ПК е неизправен, тогава не се пломбира, а на ПК се поставя стикер (табела) „Неизправен“.

Веднъж на 5 години – Хидравлично изпитване под налягане на пожарния шланг (маркуч)

Тази проверка може дас е извършва само персонал на фирма, получила специално разрешително за тази дейност.

За резултатите от изпитването се съставя протокол. Подсушава се. Нанася се трайна маркировка за експлотационното налягане на маркуча.

Веднъж на 10 години – Основен преглед на пожарния водопровод

Тази проверка може дас е извършва само персонал на фирма, получила специално разрешително за тази дейност.

Прегледът се извършва съгласно предварително разработена и съгласувана между страните програма. Проверява се състоянието на всички елементи на тръбопровода – тръби, фитинги, спирателна и регулираща арматура и др. Съставя се подробен протокол. При необходимост се плануват съответните ремонти.

Задължения при експлоатация на пожарни кранове

При експлоатацията на ПК, не се разрешава вратите на пожарните касети да бъдат заключени с катинари, ключалки или друти подобни.

Допуска се заключване, само в случай, че на вратата има стъкло, което при необходимост може да се счупи и през образувалият се отвор, могат да бъдат свободно извадени всички елементи на ПК и
да се работи свободно с тях.

Пожарните кранове се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Всеки ползвател на сграда или работна площадка, където има монтирани пожарни кранове, следва да изготвие досие, което да съдържа:

 • подробни схеми, включително и аксинометрия на инсталацията;
 • техническите данни заложени при проектирането и достигнати при въвеждане на сградата в експлоатация;
 • Инструкциите на производителя и монтажниска за поддръжка, ремонт и обслужване на инсталацията;
 • Протоколите от периодичните проверки на ПК и другите съоръжения от системата на вътрешните пожарни кранове.

При закупуване на ПК или след завършване на монтажните работи, Възложителя трябва да изисква от продавача, респективно монтажника инструкция за поддръжката, ремонта и обслужването на ПК и тяхната инсталация.

Тази статия е подготвена по материал на „РВЦ“ ООД.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Какви периодични проверки се извършват на пожарните кранове”