Видове съоръжения с повишена опасност

Видовете съоръжения с повишена опасност са изброени в Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

С наредбата се уреждат видовете съоръжения с повишена опасност (СПО), чийто технически надзор се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГД „ИДТН“), и видовете СПО, чийто надзор се осъществява от лица или структурнообособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това.

1. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД “ИДТН”:

1.1. Стационарни котли:
1.1.1. Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при свръхналягане на водната пара над 0,05 MPa;
1.1.2. Водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при температура на нагрятата вода над 110° С;
1.1.3. Парни котли с органични топлоносители, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.

1.2. Стационарни метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, с изключение на тези по т. 2.2.1 и 2.2.2.

1.3. Пълначни станции за пълнене на транспортируеми съоръжения под налягане със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.

1.4. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане над 8,0 MPa и гореща вода с температура над 450° С и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

1.5. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
1.5.1. Газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ, както следва:
1.5.1.1. Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от тях, газорегулиращи и газоизмервателни станции;
1.5.1.2. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях с изключение на тези по т. 2.4.1.2;
1.5.1.3. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и табла, горивни уредби, газопроводи на бутилковите инсталации и други газови съоръжения с изключение на тези по т. 2.4.1.1;
1.5.2. Газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталации и други газови съоръжения за втечнени въглеводородни газове с изключение на тези по т. 2.4.2.1.
1.5.3. Автомобилни газоснабдителни станции.
1.5.4. Пунктове за пълнене с втечнен въглеводороден газ на бутилки с обем до 5 dm3.

1.6. Товароподемни кранове с изключение на тези по т. 2.6.1.

1.7. Асансьори с изключение на тези по т. 2.7.

1.8. Висящи пътнически въжени линии.

1.9. Нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции.

2. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто технически надзор се осъществява от лицензирани лица или структурнообособени части:

2.1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
2.1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
2.1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително.

2.2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:
2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
2.2.1.2. Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции;
2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение – топлообменници на разделителни колони, кондензатори – изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;
2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
2.2.3. Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID.

2.3. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

2.4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
2.4.1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:
2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.1.2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
2.4.1.3. Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;
2.4.2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:
2.4.2.1. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
2.4.2.2. Автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ.
2.4.3. Газови уреди.

2.5. Ацетиленови уредби – ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.

2.6. Повдигателни съоръжения:
2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:
2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
2.6.1.3. Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 5 t включително.
2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
2.6.3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища.
2.6.4. Електрически телфери, немонтирани на кранове.
2.6.5. Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения.
2.6.6. Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
2.6.7. Подвижни работни площадки.

2.7. Асансьори и подемници:
2.7.1. Асансьори в жилищни сгради.
2.7.2. Товарни асансьори.
2.7.3. Товарни платформени асансьори.
2.7.4. Строителни товаро-пътнически подемници.

2.8. Въжени линии и ски-влекове:
2.8.1. Висящи товарни въжени линии.
2.8.2. Ски-влекове.

Подобни статии:

3 мнения за “Видове съоръжения с повишена опасност”

 1. Здравейте, блогът Ви е много полезен!
  Искам да попитам можете ли да ми помогнете с Инструкции за техническо обслужване на съоръжения под налягане?

  Благодаря Ви!

  • Здравейте,
   Процедури за работа за провеждане на техническо обслужване на видовете съоръжения под налягане трябва да има всяко лице, което с регистрация в регистъра за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане.

   Ако имате предвид инструкциите за експлоатация, поддържане и ремонт на съдовете, то тези инструкции би трябвало да са част от придружителната документация на съоръжението. Без такива не би могло да се регистрира съоръжението. Ако тези инструкции са загубени, е необходимо да се потърси специализирана фирма за изготвянето им.

   Инструкцията за работа, от своя страна, се разработва въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират.(чл. 46, т. 2 Закон за техническите изисквания към продуктите). В продължението са описани и основните елементи на една такава инструкция.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.