Как да направим анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ

Анализ на ЗБУТ

Съгласно чл 10. от Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове, „Периодично през годината и за всяка изтекла година органите за безопасност и здраве при работа изготвят анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд, който се обсъжда в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.“

Анализът на дейността и състоянието на безопасните и здравословни и безопасни условия на труд може да бъде не само формално изпълнение на нормативно изискване, но и  източник на информация, който да ви подпомогне да планирате дейностите си за следващата година.

Към него може да подходите по два начина:

Отчет на изпълнението на програмата от мерки за намаляване и ограничаване на риска

В началото на годината сте съставили в табличен или текстови вид, т. нар. програма от мерки за ограничаване и намаляване на риска, която представлява списък на това, което планираме да направим през съответната година със срокове и отговорници.

Чрез изготвяне на отчет какво сме направили по тази програма и какво не сме успели да направим, ние на практика изготвяме и така необходимия ни анализ.

За да направим анализа, казваме с няколко думи какви са били нашите цели за годината и за всяка от планираните дейности записваме:

– каква е предвидената мярка/дейност;

– дали е изпълнена мярката;

– ако е изпълнена, по какъв начин – например актуализирали сме N инструкции и ги изброяваме, закупили сме N лични предпазни средства и т.н. или пък е изпълнена частично – в процес на разработване са N инструкции, договорено е закупуването на N лични предпазни средства и т.н.

– ако не е изпълнена, можем да анализираме причината за неизпълнението. Тук е мястото да кажа – няма нищо лошо в това да се напише, че нещо не е изпълнено. Например, ако се запознаете с Отчета за изпълнението на Националната програма за безопасност и здраве при работа за 2010 г., ще видите ,че дори и на държавно ниво е възможно да се отчете неизпълнение на заплануваното.

Този отчет може също и да ви бъде в помощ като цяло при изготвяне на вашия анализ.

Отчет на изпълнението на дейностите на длъжностното лице по БЗР

В чл. 7 на споменатата в началото Наредба 3/1988 г. са описани 21-а дейности на органа по безопасност и здраве при работа. За всяка от тях или поне за част от тях можете да опишете как точно сте ги изпълнили.

Например: Органите за безопасност и здраве при работа

– организират и участват в работата по установяването и оценката на професионалните рискове – отчита се информация свързана с изготвяне, актуализиране, допълване на оценката на риска – кога и защо.

– организират и участват в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа – издадени заповеди през годината, изготвени инструкции, правила.

– организират и участват в разследването на причините за трудовия травматизъм – тук е мястото да се опише имало ли е трудови злополуки през годината, причините, предприетите мерки. Ако е нямало – да се потупате по рамото за сведения до нула трудов травматизъм

Идеи за въпроси, които могат да бъдат разгледани в анализа на дейностите по ЗБУТ:

1. Има ли някакви промени във фирмата през съответната година ? Какви?

2. На какъв принцип е определено лицето, което изпълнява дейностите на орган по БЗР – съвместява, отделно назначено?

3. Извършвана ли е оценка на риска през съответната година? Какви са резултатите?

4. Извършвани ли са измервания на фактори на работната среда през годината Какви са резултатите?

5. Какви обучения, свързани със здравословни и безопасни условия на труд са извършени през годината?

6. Осигурявани ли са лични предпазни средства и облекло през съответната година? Спазени ли са сроковете на износване? Доволни ли сте от доставчика, имало ли е задължителната документация към ЛПС? Доволни ли са работещите от качеството на осигурените облекло и ЛПС?

7. Проведени ли са медицински прегледи през съответната година? Изготвен ли е анализ на резултатите от прегледите? Какво пише в анализа като извод относно връзката между резултатите от прегледите и условията на труд.

8. Как се оценява взаимодействието с обслужващата служба по трудова медицина? Поискайте отчет за дейностите й през съответната година – това ще ви помогне за изготвяне на вашия анализ.

9. Изготвен ли е анализ на заболеваемостта по болничните листове? Какво пише в анализа като извод относно връзката между заболеваемостта и условията на труд?

5 thoughts on “Как да направим анализ на дейността и състоянието на ЗБУТ

  1. Благодаря за материала. Вече написах анализа, но ми беше полезно да знам, дали не съм пропуснал нещо. :)
    Може да се добави към анализа информация за работата на КУТ/ГУТ, както и какво се планира да свърши този орган през 2012 г. Също така, може да се опише контролната дейност и проверките, които са извършване от ДЛ по БЗР (ако има такива) и резултатите от тях. Успех на всички.

Вашият коментар