Какви са задълженията на службата по трудова медицина

Преди N- на брой години работих активно в служба по трудова медицина. Когато казвах, че не извършваме медицински прегледи, следваше въпроса: „А какво тогава ще правите?“

Презентацията, която ще видите в края на статията подготвих преди много време, но все отлежаваше в архивите. Сега реших да напиша тази статия, в която да покажа няколко основни ангажименти на службата по трудова медицина.

Необходимо е да направя две уточнения:

 1. Няма изрично нормативно изискване при сключване на договор за обслужване по трудова медицина, ангажиментите задължително да обхващат всичко описано в Наредба №3/2008 г. Поради това понякога договорът може да не обхваща всички дейности. Например обучението по първа долекарска помощ е сред задачите на СТМ , но често не е включено в договора.
 2. Възможно е чрез договора службата по трудова медицина да поеме допълнителни ангажименти, т.е. такива, които не са изрично описани в Наредба №3/2008 г. Някои от тях са често срещани, например не само участие на СТМ в оценяването на риска, а пълно изготвяне и документиране на оценката на риска.

Задължение на работодателя да осигури обслужване по трудова медицина

Съгласно чл. 25 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

Това означава, че при първия нает работещ, работодателят вече има на кого да осигури обслужване от СТМ

Кой трябва и кой не може да бъде в състава на СТМ?

Минималният състав на службите по трудова медицина включва:

 • лице с образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина и с придобита специалност “трудова медицина”;
 • лице с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;
 • технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.

В състава на службата по трудова медицина и при изпълнение на конкретни задачи не могат да се включват:

 • лица, които работят в Министерството на здравеопазването, МТСП и техните контролни органи;
 • медицински специалисти, загубили правоспособност, например лекар със специалност по трудова медицина, който е загубил лекарските си права.
 • лица, подписали договор с НЗОК (договори подписват изпълнители на Първична извънболнична медицинска помощ – ПИМП,на Специализирана извънболнична медицинска помощ – СИМП, болнична помощ – БП) и регистрирани в РЗИ (регистрират се лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите).

Къде са описани функциите и задачите на СТМ?

Условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина са описани в Наредба № 3 от 25 януари 2008 г.
В тази наредба са описани и ангажиментите на работодателя с цел подпомагане на дейността на СТМ

Кой има право да извършва медицински прегледи?

Право да извършват медицински прегледи имат само лечебни заведения, регистрирани в РЗИ!

От друга страна, в ЗЗБУТ е записано, че лечебните заведения могат да регистрират СТМ само като отделно юридическо лице. На практика няма как една фирма да има хем СТМ, хем лечебно заведение.

Когато СТМ извършва прегледи, на практика това става чрез наемане на лечебно заведение като подизпълнител.

Ангажименти на работодателя спрямо СТМ

За изпълнение на дейностите на службата по трудова медицина работодателя има ангажимент да направи следното:

 • да предостави място за извършване на дейностите;
 • да определи свой служител за контакти и оказване съдействие на специалистите от СТМ;
 • да осигури достъп до всички работни места;
 • да предостави техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина;
 • да осигури връзка с отделите на предприятието или длъжностните лица, които имат отношение към условията на труд, безопасността на труда, опазването на околната среда, противопожарната охрана, материално-техническото снабдяване и други.

Като част от основните дейности на СТМ, регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г., влиза и наблюдението на здравното състояние на работещите. В тази връзка са и задълженията на работодателя да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като в задълженията му влиза и предоставянето на “техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина” (чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредбата).

Задължение за неразгласяване на лични данни

Съгласно чл. 4. (1) на наредба 3 „Лицата в състава на службата по трудова медицина нямат право да разгласяват информацията, станала им известна при или по повод осъществяване на дейността им, която представлява производствена и търговска тайна. Те подписват декларация за неразгласяване на данните, предоставени им от работодателя на обслужваното предприятие“.

Личните данни на работещите, свързани с тяхното здравословно състояние, физическото и психическото им развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация, се обработва, използва и съхранява в съответствие с чл. 27 и 28 от Закона за здравето.

Вашата СТМ изпълнява ли изискванията на бщия регламент относно защита на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)?  Вижте още за реглеманта в сайта на Комисията за защита на личните данни.

СТМ извършват наблюдение и анализ на здравното състояние

Едно от задълженията на СТМ е наблюдението и анализа на здравното състояние. Това включва няколко задачи.

Една от тях е изготвянето на препоръка към работодателя относно предварителните и периодични медицински прегледи. СТМ изготвя и предоставя на работодателя:

 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
 • честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.

Вие имате ли такъв списък от СТМ?

СТМ изготвят и поддържат здравни досиета на работещите

За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службите по трудова медицина водят здравни досиета на електронен и хартиен носител. За това каква информация трябва да съдържат досиетата има образец – приложение № 6 на наредба 3/2008 г.

Към здравното досие се съхраняват:

 • копия на карта за предварителен медицински преглед;
 • резултати и заключения от задължителния периодичен медицински преглед;
 • заключения на службата за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа;
 • експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК;
 • разпореждане на териториалното поделение на НОИ за приемане на злополука за трудова, когато такива документи са налични.

Осигурявате ли на СТМ данни за здравните досиета?

Здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при:

 1. промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие;
 2. прекратяване на договорните отношения между работодателя и службата – на новата служба, която обслужва предприятието.

Единственият начин здравните досиета да поопаднат в работодателя е ако СТМ, която го облужва прекрати дейността си и все още няма нова. В този случай досиетата се предават на работодателя, но така че той да няма достъп до данните, съдържащи се в съхраняваните от него здравни досиета.

СТМ изготвят заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа

СТМ имат ангажимент да изготвят следните заключения за пригодността да изпълняваа даден вид работа:

 • заключение за пригодността на работещия въз основа на условията на труд и задължителния предварителен медицинсси преглед;
 • заключение за пригодността на работещия въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния медицински преглед.

За тези заключения има образци в Приложение 4 на наредба 3/2008 г.

И двете заключения се дават както на работодателя, така и на работещия (чл. 11, ал. 5)

Вие имате ли предоставени заключения?

СТМ уведомява избрания общопрактикуващ лекар

СТМ имат ангажимент да уведомят избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; уведомлението съдържа:

а) трите имена на работещия;

б) месторабота на работещия – наименование и адрес на предприятието;

в) длъжност и/или професия на работещия;

г) описание на установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели, включително данни за обстоятелствата, при които те са установени;

д) описание на условията на труд в случаите, когато те могат да имат връзка с установено заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;

СТМ ежегодно изготвят обобщени анализи на здравното състояние на работещите

Службите по трудова медицина ежегодно изготвят обобщени анализи на здравното състояние на работещите за всяко от обслужваните предприятия във връзка с конкретните условия на труд.

Те трябва да изготвят и предоставят до 30 юли на съответната година обобщените анализи за предходната година на работодателя на обслужваното предприятие и на регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, на територията на която се намира обслужваното предприятие.

Минималните изисквания към съдържанието на обобщените анализи са определени в приложение № 5 на Наредба 3/2008 г.

Вие имате ли такива анализи?

Разбирате ли съдържанието им?

СТМ участва в оценката на риска

Много често службата по трудова медицина не само участва в оценката на риска, но и изцяло я извършва и подготвя документацията. В наредба 3/2008 г. обаче са посочени и два конкретни ангажимента във връзка с оценката на риска:

 • СТМ предлага степенуване по приоритети на мерките за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск.
 • СТМ оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

Вашите мерки степенувани ли са?

Оценена ли е ефикасността на предприетите мерки?

СТМ разработват препоръки за работодателя при трудоустрояване

Съгласно чл. 13 от наредба 3/2008 г. СТМ разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Имате ли становище от СТМ за всеки трудоустроен работещ за необходимите мерки?

А за Вашите бременни работнички или служителки?

СТМ организират и провеждат обучението на работещите по правилата за първа помощ

Този ангажимент на службата по трудова медицина изрично е записан в чл. 14, т. 2.

В т. 1 на същия член се говори и за обученията на ръководния персонал, на работещите и на техните представители, но изрично не е посочено извършване на обучението, а само „разработване и участие в изпълнението на програми за обучение“, което може да включва други дейности, но не и конкретното извършване на обучението. Разбира се, при договаряне, напълно е възможно обучението да се извърши от СТМ.

Вашите работещи обучени ли са?

СТМ консултират КУТ и ГУТ

Съгласно чл. 14, т. 8 службите по трудова медицинна консултират и подпомагат комитетите и групите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.

Това не означава задължително присъствие по време на заседанията, но при определени обстоятелства бохме препоръчали това, например при обсъждане на анализа на здравното състояние.

Каните ли представител на СТМ на заседанията на КУТ/ГУТ?

Ние не предлагаме обслужване по трудова медицина

Накрая бих искала да напомня, че Otgovori.Info няма регистрирана служба по трудова медицина и не предлагаме такова обслужване. Концентрирали сме се в провеждането на вътрешнофирмени обучения по безопасност и здраве при работа и нашата информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.