Пожарна безопасност – подготовка за отоплителния сезон

Независимо колко е хубаво едно лято, то свършва и идва време да се използват отоплителни уреди. Преди да ги използваме обаче е необходимо да проверим тяхната безопасност и да удостоверим тези проверки с протокол.

Протоколите за проверките на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, гарантиращи пожарна безопасност преди настъпване на есенно-зимния период, са част от пожарното досие.

Как да се предпазим от пожар през отоплителния сезон

Да припомним някои нормативни изисквания, със спазването на които ще си осигурим спокойствие и безопасност:

Не се разрешава:
  • Сушене на материали и оборудване върху отоплителния уред.
  • Поставяне на материали и оборудване на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите.
  • Повторно запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили.
  • Оставяне без наблюдение на печки с твърдо, течно и газово гориво и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа).
  • Разполагане на локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m, от конструктивни елементи, стенни покрития и тавани с класове по реакция на огън В – F.

Проверка на отоплителни и нагревателни уреди

Съгласно чл. 38. на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите преди настъпване на есенно-зимния период отоплителните уреди и съоръжения трябва да бъдат проверени.

Ако се установи необходимост, те трябва и да се ремонтират с цел осигуряване на пожарната им безопасност.

Освен това за отоплителните уреди, съоръжения и инсталации, които използват комин /напр. котелни помещения, уреди на твърдо гориво, уреди на течно гориво-нафта/е необходимо да се почистят комините от наслоените сажди и при необходимост да се отремонтират телата им.

Не забравяйте, че всичко това трябва да бъда направено ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН.

Образец: Заповед за реда за използване на отоплителни уреди

Друга част от пожарното досие, свързана с безопасността през отоплителния сезон е заповедта по чл. 9, ал. 12, т. 2 на Наредба № 8121з-647 , с която трябва да бъде определен реда за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения.

З А П О В Е Д

ОТНОСНО: Редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения във връзка с чл.9 /2/ т.2 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с цел осигуряване на пожарна безопасност и подържане на ПБ през отоплителния сезон.

З А П О В Я Д В А М :

1. Отговорника по ПБ /пожарна безопасност/ в обекта да проверява ежегодно изправността на отоплителните и нагревателните уреди и съоръжения през периода от 15.09. до 30.09., но преди започване на използването им.

2. На отоплителните уреди и съоръжения за съответната календарна година се прави проверка от отговорника по ПБ дали са изправни /т.е. дали работят/ и дали не е нарушено стандартното им изпълнение, като всичко това се удостоверява ежегодно с протокол.

3. В експлоатация се допускат само изправните и стандартни отоплителни и нагревателни уреди.

4. Ако има неизправни отоплителни и нагревателни уреди се носят на ремонт в оторизиран сервиз, а тези с нарушено стандартно изпълнение се отстраняват. Протоколът да има следния вид:

ПРОТОКОЛ

за проверка и ремонт на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения преди есеннозимния сезон.

Днес………………………, преди започване на отоплителния сезон в ……………………………………..беше извършена проверка на всички отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения, също и на комините, които ще се използват.

Коминното тяло /ако има и се използва/ е проверено и почистено.

вид отоплителен уред / съоръжение

  помещение

  изправен/ неизправен илинарушено/ненарушеностандартно изпълнение

гр……………………                                                   Отговорник по ПБ: ………………………                                                    Дата: ……………..                                                                                   /………………../

 

5. Назначавам за отговорници лицата по таблицата извършващи почистването, зареждане и запалването /включването/ на отоплителния уред или съоръжението. Същите отговарят за пожаробезопасната им експлоатация.

6. Да се извърши извънреден инструктаж непосредствено преди започване използването на отоплителните уреди/съоръжения относно мерките за пожарна безопасност при експлоатацията им.

7. Да се поддържа списък на всички отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения – тези, които са изправни, тези които са неизправни и тези с нарушено/ненарушено  стандартното изпълнение.

Списъкът да се актуализира ежегодно от отговорника по ПБ .

Образец

Списък
за разположението, видовете и отговорниците на отоплителните уреди или съоръжения за 20…. година.

помещение

вид отоплителен уред

или съоръжение

отговорник

подпис

дата

на инструктажа

Заповедта да се доведе до знанието на целия личен състав.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на отговорника по ПБ в обекта.

 

гр. …………………………                                                    Ръководител: ………………………….

Дата:………20…. год.                                                                           /…………………………../

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.