Кога инструктажът на работното място се допълва с обучение

В тази статия отново споделям с вас въпрос, който сме дискутирали по време на нашето обучение „Безопасност и здраве при работа на практика“. Въпросът е свързан с изискването на чл. 13 (2) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., което гласи следното:

„На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.“

За кои работни места или дейности е приложимо?

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не определя еднозначно кои са дейностите, работните места и оборудването, при които задължително трябва инструктажът на работното място да се допълни с обучение.

Ако разгледаме внимателно самата наредба, както и други нормативни актове, можем да разграничим три случая, при които задължително трябва да обмислим и приложим допълване на инструктажа на работното място с обучение:

Дейности с минимална продължителност на инструктажа

В Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 на Наредбата е посочена минималната продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място на някои дейности с повишен риск. В графата относно инструктаж на работното място е вписано «Инструктаж на работното място, вкл. и с формите за обучение (раб. дни)».

Това са дейности с висок риск с изрично определена продължителност, поради което считам, че за работещи, изпълняващи тези видове работи е задължително допълването на инструктажа на работното място с обучение. Отнася се за:

 • Подземна работа
 • Работа в открити мини и кариери; надземни работници, обслужващи подземни обекти
 • Извършване на строителни и монтажни работи; работа в геологопроучвателни обекти и при добив на нефт и газ
 • Обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност
 • Работа в металургични и химически предприятия
 • Работа с опасни химически вещества и препарати
 • Пряко заети в превозната дейност в железопътния транспорт
 • В производството и употребата на взривни материали

По отношение на работата със съоръжения с повишена опасност, всяка отделна наредба, свързана с безопасната експлоатация, поставя конкретни изисквания за вида на обучението. Вижте повече в тази статия:

Изисквания за обучение при работа със съоръжения с повишена опасност

Дейности, за които се изисква ежедневен инструктаж

От друга страна, изискването за провеждане на ежедневен инструктаж също се отнася до дейности с висок риск.

Това означава, че ако имате работни места/длъжности, за които е задължително да се провежда ежедневен инструктаж, то там ще е необходимо инструктажът на работното място да бъде допълнен с обучение.

Това са дейностите:

 • в подземни, минни и геологопроучвателни обекти;
 • в кариери;
 • в добива на нефт и газ;
 • в превозите в железопътния транспорт;
 • в производството и употребата на взривни материали;
 • в международните автомобилни превози;
 • в автомобилните превози на опасни товари по шосе;
 • при работа с опасни химически вещества и препарати;
 • при строителни и монтажни работи.

Вижте нашия коментар относно необходимостта от провеждане на ежедневен инструктаж в химическа лаборатория.

Дейности, за които се изисква обучение

Като трета отправна точка можем да приемем изискванията на различни нормативните актове за обучение поради повишен риск за здравето и/или безопасността.

За някои от тях дори изрично се изисква да се извършват преди започване на работа. От тази гледна точка тези дейности напълно отговарят на определението в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Например:

Работа със съоръжения, машини и оборудване, включително ръчни инструменти със или без двигател

Съгласно чл. 164, ал. 3 от Наредба 7/1999 г. съоръжения, машини и оборудване, включително ръчни инструменти със или без двигател трябва да бъдат обслужвани от подходящо обучени работещи.

Освен това, наредбата изисква работодателят да осигури

работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване, в т. ч. и обучение за всеки възможен риск.

Работа в ограничени пространства

Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи изисква лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство, да преминават първоначално и ежегодно обучение за работа в ограничени пространства (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3),

Работещи с газ хлор

Същата наредба поставя изисквания за ежегодно обучение и изпит за безопасна работа с хлор (Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3).

Ръчна работа с тежести

Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести изисква от работодателя да осигури на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.

Работа с експозиция на биологични агенти

Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа изисква от работодателя да осигури на работещите подходящо обучение и инструктаж при започване на работа, включваща контакт с биологични агенти относно:

 • потенциалните рискове за здравето;
 • мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експозицията;
 • хигиенните изисквания към работните места и работното оборудване;
 • носенето и използването на предпазни средства и облекло и др.;

Монтаж, демонтаж и преправяне на скелета

Съгласно Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

„Скелета се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на определено от работодателя квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо специализирано обучение по отношение на:

 1. разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;
 2. безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;
 3. мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;
 4. мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;
 5. допустимите натоварвания;
 6. рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.“

В тези случаи считам, че е необходимо инструктажът на работното място да се допълни с обучение, свързано с изискванията на съответната наредба.

Задължение за организационни фирмени документи

Трябва да припомним, че в случаите, когато инструктажът на работното място ще се допълва с обучение, то е необходимо да имаме фирмени документи, които да докажат, че работодателят е определил:

 • работните места и работниците и служителите, на които ще се провежда обучение и изпит;
 • учебната програма;
 • продължителността на обучението;
 • обучаващите лица и
 • формата на изпита.

Примерна заповед ще намерите тук:

Заповед за определяне на работни места, където инструктажът на работното място се допълва с обучение и изпит

За приключване на обучението се изготвя изпитен протокол, който се съхранява в досието на работника или служителя. Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не въвежда образец на този протокол. За абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме подготвили примерен образец на протокол от изпит.

Още по темата:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.