Кога инструктажът на работното място се допълва с обучение

В тази статия отново споделям с вас въпрос, който сме дискутирали по време на нашето обучение „Безопасност и здраве при работа на практика“. Въпросът е свързан с изискването на чл. 13 (2) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., което гласи следното:

„На работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, независимо от тяхната подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по същата или друга професия, освен инструктаж на работното място се провежда и обучение по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.“

Кои работни места задължително следва да определим като такива, на които инструктажът на работното място се допълва с обучение?

Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. не определя еднозначно кои са дейностите, работните места и оборудването, при които задължително трябва инструктажът на работното място да се допълни с обучение.

В Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 на Наредбата е посочена минималната продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място, като в графата относно инструктаж на работното място е вписано «Инструктаж на работното място, вкл. и с формите за обучение (раб. дни)». Това са дейности с висок риск с изрично определена продължителност, поради което считам, че за работещи, изпълняващи тези видове работи е задължително провеждането и на обучение.

От друга страна, изискването за провеждане на ежедневен инструктаж също се отнася до дейности с висок риск, което означава, че ако сте определили, че е необходимо провеждане на ежедневен инструктаж, то съответно е необходимо инструктажът на работното място да бъде допълнен с обучение.

Това са дейностите в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи.

Като трета отправна точка можем да приемем изискванията на различни нормативните актове за обучение поради повишен риск за здравето и безопасността. За някои от тях дори изрично се изисква да се извършват преди започване на работа. От тази гледна точка тези дейности напълно отговарят на определението в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Например:

  • Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи изисква лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство, преминават първоначално и ежегодно обучение за работа в ограничени пространства (Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3), а работещите с газ хлор ежегодно да преминават обучение и изпит за безопасна работа с него (Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3).
  • Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести изисква от работодателя да осигури на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.
  • Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа изисква от работодателя да осигури на работещите подходящо обучение и инструктаж относно потенциалните рискове за здравето; мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експозицията; хигиенните изисквания към работните места и работното оборудване; носенето и използването на предпазни средства и облекло и др. при започване на работа, включваща контакт с биологични агенти;
  • Съгласно Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Скелета се монтират, демонтират или значително преправят под контрола на определено от работодателя квалифицирано лице и от работещи, които са получили подходящо специализирано обучение по отношение на:
  1.   разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;
  2. безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;
  3. мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;
  4. мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;
  5. допустимите натоварвания;
  6. рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.“

В тези случаи считам, че е необходимо инструктажът на работното място да се допълни с обучение, свързано с изискванията на съответната наредба.

Необходимо е да уточня, че това е мой коментар по така поставения въпрос, не е становище на държавен орган и не може да бъде използвано като официална отправна точка при вземане на решение.

Ако имате опит в подобни дейности или по подобни казуси, ще се радвам да го споделите с мен и читателите на Otgovori.Info в коментарите.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.