Измервания на фактори със собствени звена без акредитация

Ако прочетете внимателно чл. 217, ал. 4 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. е забележете едно много важно „или“ в текста:

„Необходимите измервания се извършват от звена и специалисти на работодателя И/ИЛИ от упълномощени от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” юридически и физически лица.“

Този текст ни навежда на мисълта, че работодателят има право да направи измерванията на фактори на работната среда (напр. микроклимат и осветеност) със собствени специалисти и оборудване. Възможно ли е наистина това?

Госпожа Войникова, управител на „Консулт – ОТ“ ЕООД е задала този въпрос в Министерство на труда и социалната политика и ИА „Главна инспекция по труда“ и любезно предостави отговорa за публикуване в Otgovori.Info.

Писмо 27.72/02.03.2011 на МТСП

Във връзка с Ваше писмо относно прилагане на изискванията на чл. 217, ал. 4 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, Ви информираме за следното:

Наблюденията и измерванията на факторите на работната среда и на специфични показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места се провеждат във връзка с оценката на риска за безопасността и здравето на работещите. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 на Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г. ) данните от измерванията на факторите на работната среда могат да бъдат един от източниците на информация за оценяване на риска.

С разпоредбата на чл. 217, ал. 4 от Наредба № 7 са определени лицата, които могат да извършват измервания на показатели на работната среда във връзка с оценката на риска, както следва:

1. звена и специалисти на работодателя;
2. упълномощени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ юридически и физически лица;
3. звена и специалисти на работодателя и упълномощени от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ юридически и физически лица.

В тази връзка считаме, че условието за акредитация се отнася само за външни за работодателя юридически и физически лица.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че когато измерванията се извършват от звена и специалисти на работодателя, те трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове за извършване на такава дейност относно образование, квалификация, правоспособност, както и да разполага с апаратура, съгласно Закона за измерванията. Необходимо е да се води документация за всеки отделен случай, съгласно изискванията на съответния нормативен акт.

Внимание – без акредитация можеш да извършваш измервания само за собствени цели, нямаш право да предлагаш услуги с измервания на други фирми.

В тази връзка искам изрично да повторя по друг начин нещо много важно от писмото на МТСП:


Ако нямаш акредитация, можеш да правиш измервания само в собствената си фирма!

Не можеш да правиш измервания в други фирми и да твърдиш, че това отговаря на нормативните изисквания!


Конкретен пример: Във фирма „Фактори“ се създава звено (назначаваш си например двама човека на трудов договор) с цел измервания на фактори на работната среда. С тези хора можеш да направиш измервания само на работни места на фирма „Фактори“.

Ако нямаш акредитация, нямаш право да правиш измервания в друга фирма и да издаваш сертификат / протокол! Трябва да имаш валидна акредитация. Дори другата фирма да е част от холдинг, щом е друго юридическо лице, нямаш право.

Ако нямате създадено звено във вашата фирма за извършване на измервания и използвате данни от измервания от неакредитиран орган за контрол на друго юридическо лице, то вие нарушавате нормативните изисквания и вие подлежите на санкция!

Ако решите да направите собствено звено, не е достатъчно да закупите едно апаратче за 100 лв. и да наименовате някого от фирмата „измерител“.

За собствени звено е необходимо:

Уредът/уредите да отговарят на Закона за измерванията или изискванията на съответния нормативен документ.

Например: Съгласно Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места „Методите и апаратурата, които се използват за измерване нивата на параметрите на микроклимата на работните места в сгради, трябва:
1. да отговарят на техническите и метрологичните изисквания към тях съгласно Закона за измерванията;
2. да осигуряват измерване на параметрите на микроклимата в обхват, посочен в инструкциите на производителя и включващ оптималните и допустимите норми;
3. да отговарят на определените от производителя условия за използване, вкл. климатичните, механичните и електромагнитните, както и на изискванията за пожаро- и взривоопасност в съответствие с класа на функционална пожарна опасност на сградата или на части от нея.“

Трябва да разполагате с всички приложими документи.

Например: стандарти (напр. стандарта БДС EN ISO/IEC 17020 – официално закупен от БИС), стандарти за извършване на измерванията (напр. стандарт БДС ЕN ISO 5349 1:2004 за оценка на експозицията на вибрации ръка-рамо)

Трябва да имате разработени документи (процедури) за начина на работа.

С тези процедури Вие ще гарантирате, че измерванията се извършват в съответствие с нормативния документ или стандарта за съответното измерване

Лицата, които измерват, трябва да имат необходимото образование, квалификация и правоспособност.

Трябва да водите документация в съответствие с изискването на нормативния документ или стандарта за съответното измерване.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Измервания на фактори със собствени звена без акредитация”

 1. Видяла жабата, че подковават вола и тя вдигнала крака. Поговорката в случая е много подходяща. имаме едва кретаща икономика, но се сравняваме с развитите страни; нямаме работещи предприятия, но правим замервания, оценки на риска и европейски закони; не остана вече и работоспособно население-изнесе се в чужбина, а ще правим пазар на труда; Не остонаха кадърни специалисти специалисти, и за това правим раздута държавна и контролна администрация, чиито служители даже не знаят къде се намират. За изминалите 25 години, не успя нито един от появяващите се(макар и много рядко) кадърните политици ( те веднага се изхвърлят зад борда) да се пребори с безхаберието, посредствеността и корупкията които се ширят във висшите етажи на властта.

  Отговор
  • Здравейте, господин Коджаниколов,
   Честно казано, в много предприятия виждам прилагане на изискванията и истинска грижа за работещите. Дори днес бях в едно такова.
   Да, не всичко е идеално, но влагането на средства в по-добри условия в дългосрочен план подобрява и цялостните постижения на фирмата. А и за да задържим останалите у нас кадърни специалисти, трябва точно да и се осигурят и добри условия за работа.

   Отговор
 2. За никого не е тайна, че каквото и да показва уреда – в протокола могат да се напишат всякакви данни (от сертифицирани и несертифицирани органи за контрол).
  Инспекцията по труда нямат средства да закупят и калибрират уреди за контролни измервания и от там на татък цялото това упражнение е немислимо и няма никакъв смисъл.
  Остава само на добра воля работодателят да си закупи уреди и да се съобразява с техните показания.

  Отговор
  • В интерес на истината дори ИТ да имат калибрирани уреди, те могат само за момента да установят отклонението, но с това не се доказва, че са записани неверни данни в протокола, защото разликата може да бъде обясненя с междувременни промени. Е, тогава отиваме към други изисквания и тяхното изпълнение, разбира се, но това е друга тема :)

   Отговор
 3. БСА акредитира (официално поверява на юридически лица да извършват независим контрол). Тук въпроса не опира само до цената на уреда и калибриране (примерно за основните фактори микроклимат, осветление, шум, хим. агенти + електро безопасност, уредите + калибриране = 10 хил. лева). Въпросът е в лицата които ще осъществяват контрола, как ще се удостовери, че са спазени стандартите при измерване на даден фактор? Ами компетентността на лицата? Мислите ли, че тези въпроси не се задават от редовите инспектори по труда. Ами ако възникне казус с професионално заболяване ( примерно твърдоухост в следствие на наднормен шум), съдът много лесно може да реши, че измерванията са опорочени, тъй като лабораторията е собственост на работодателя….

  Отговор
 4. Не е проблем да се калибрират уредите, но това е скъпо удоволствие и за ведомствена дейност с неголям брой работни места не е оправдано … може да се спести единствено акредитацията, но пък ако една фирма си направи сметката колко плаща за измервания от акредитирана лаборатория и колко ще и струва поддържането на апаратура и персонал за измервания, то ще има яснота дали да се възползва от това тълкувание … аз благодаря за тази статия, защото този момент наистина буди спор.

  Отговор
 5. Здравейте,
  в статията съм цитирала само писмото на МТСП, но както е написано още, госпожа Войникова е задала официално въпроса и в Инспекция по труда и ми предостави и тяхното писмо, което потвърждава позицията на МТСП, че измерванията точно за оценка на риска могат да бъдат извършени от собствено звено без акредитация.

  Проблем , разбира се, създава това уточнения, че уредите трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията. С него обаче не съм добре запозната и не мога да преценя къде е границата в изискванията за оборудването по отношение на точност най-вече (защото съществуват евтини комбинирани уреди с ниска точност) на нормативните актове и кои са специфични изисквания на БСА.

  Отговор
 6. Направо не знам какво да мисля вече по този въпрос … има една пропусната запетая, за която може да се поспори … от Инспекцията казват – всичко, което касае оценката на риска трябва а се измерва от Акредитиран орган за контрол …

  Отговор