Какво да правим при трудова злополука

Ако за първи път за вас възниква ангажимента да разследвате и декларирате трудова злополука, това може да бъде доста стресиращо. Особено, ако е съчетано с тежко пострадал колега.

Какво е трудова злополука?

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

 1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
 2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
 3. мястото за получаване на възнаграждение.

Напомням, че няма ограничение във времето колко преди или след работното време е станала злополуката, а условието само е да е по „обичайния път“ до работното място или мястото за хранене.

Какво да правим при трудова злополука – да започнем с обезопасяване

След като сте уведомени за злополуката, първото което трябва да се направи е да се предприемат мерки за оказване на първа долекарска помощ, транспортиране на пострадалия до болнично заведение или извикване на бърза помощ.

В същото време трябва да бъде обезопасено мястото на злополуката – с ограничаване на достъпа на лица.

Уведомяване при тежка злополука

Ако в резултат на злополуката има увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания, трябва да се обадите веднага и в полицията (можете да използвате тел. 112), в териториалното поделение на НОИ и в инспекция по труда.

Комисия за разследване на трудовата злополука

Преди да декларирате злополуката в НОИ (пет работни дни от момента на узнаване за злополуката), трябва да се направи вътрешно разследване.

За целта се издава заповед за разследване на злополуката, с която се определя състава на комисията за разследване на трудовата злополука.

Събиране на свидетелски показания

В хода на разследването задължително трябва да съберете писмени показания на свидетели на злополуката .

Често при злополуки на път за или от работа е възможно да не можете да намерите външни свидетели.

В този случай показанията са на пострадалия, лицето, на което първи се е обадил и лице, което може да даде информация относно обичайния път на придвижване на пострадалия.

Съставяне на протокол от разследването

В резултат на разследването се съставя протокол за разследването на трудовата злополука, който съдържа следните данни:

 • данни на осигурителя;
 • данни на пострадалите лица;
 • данни за мястото и времето на злополуката;
 • данни за свидетелите на злополуката и лицето, оказало първа помощ;
 • писмени показания на свидетелите на злополуката
 • обща характеристика на работата, извършвана от пострадалия (пострадалите) преди злополуката;
 • специфичното физическо действие, извършвано от пострадалия (пострадалите) в момента на злополуката, и свързания с това действие материален фактор;
 • отклонения от нормалните действия и условия и материалния фактор, свързан с тези отклонения;
 • начина на увреждане и материалния фактор, причинил увреждането;
 • допуснати нарушения на нормативните актове;
 • лицата, допуснали нарушенията;
 • необходимите мерки за недопускане на подобни злополуки.

Относно необходимите мерки за недопускане на трудова злополука, веднага напомням, че:

 • съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. извънреден инструктаж се провежда след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване
 • съгласно Наредба 5/1999 г. оценката на риска се преразглежда, когато: резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.

Протоколът за разследване на трудовата злополука се попълва в два екземпляра.

Деклариране на трудовата злополука в НОИ

За деклариране на трудовата злополука в НОИ носите следните документи:

 • препис от протокола за разследване на трудовата злополука (втория екземпляр);
 • по четири екземпляра от декларация за всеки пострадал;
 • копие от болничния лист, издаден от лекуващия лекар, получен чрез пострадалия или по служебен ред, както и продължения на болничните листове, ако има такива;
 • други документи при поискване от териториалното поделение на НОИ – често се иска епикриза, а при смърт на пострадалия задължително се носи копие от смъртния акт и удостоверението за наследници.

С това ангажиментите ви не са приключили.

Попълване на регистъра на трудовите злополуки

След получаване на разпореждането от териториалното поделение на НОИ за приемане или неприемане на злополуката на трудова, трябва да се попълни регистъра на трудовите злополуки в организацията.

Припомняме, че наредбата изрично изисква със заповед да бъде определено лице, което да поддържа регистъра и да съхранява декларациите за трудови злополуки.

Декларациите за трудова злополука се съхраняват не по-малко от 5 години.

Образци на фирмени документи и още указания, свързани с разследването на трудова злополука, както и отговори на често възникващи въпроси ще намерите в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

Ресурси в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

Образци на фирмени документи:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

141 мнения за “Какво да правим при трудова злополука”

  • Злополуката трябва да се декларира в Националния осигурителен институт (НОИ) от работодателя Ви и да има разпореждане за признаване за трудова. Можете да го попитате дали го е направил или да проверите при инспектор трудови злополуки в районното поделение на НОИ.
   Ако не е, до една година от инцидента имате право Вие да го декларирате в НОИ. Затова не Ви е необходим адвокат.

   Отговор
 1. Здравейте! Баща ми претърпя инцидент на път към работното си място и почина. Работодателят е подал необходимите документи за трудова злополука, но мина вече месец време и нямам никаква информация какво се случва. Имам ли нужда от адвокат и как да процедирам? Благодаря!

  Отговор
  • Декларирането е до 5 работни дни.
   Разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова се издава в 14-дневен срок от декларирането.
   Разпореждането се изпраща на осигурения (или наследниците), но за това няма определен срок в наредбата.
   Можете да се обадите в съответното поделение на НОИ (по местоположение на предприятието) и да попитате дали вече има издадено разпореждане.

   Отговор
 2. Здравейте.Претърпях злопулука на работното място.Призната е за трудова.Минаха почти 6 месеца от тогава ,още съм болничен.След това ще мина през Телк.Имам и застраховка от фирмата .Как се определя размера на обещетението и задължително ли трябва адвокат да задвижи нещата .Още нищо не ми е изплатено.

  Отговор
  • Не е необходимо адвокат да задвижи нещата, но попитайте работодателя си какво се случва.

   Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
   Чл. 9. (2) При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността.
   (3) При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

   1. над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;
   2. над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;
   3. над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;
   4. над 121 календарни дни – 10 на сто.
   (4) Процентът на трайно намалена работоспособност се определя от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005; изм., бр. 96 от 2005 г.), в 3-месечен срок от постъпване на необходимите документи при тях.
   (5) Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на злополуката.
   (6) В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност вследствие на трудова злополука и последваща трайно намалена работоспособност на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за трайно намалена работоспособност се намалява с размера на изплатеното обезщетение за временно намалена работоспособност.

   Отговор
 3. Здравейте имам трудова злополука от преди 2 години с каква валидност,до колко време мога да съдя работодателя за обезщетение

  Отговор
  • Срокът, в който пострадалия или неговите наследници могат да декларират злополука в НОИ, за да бъде евентуално призната за трудова и да се търси обезщетение от работодателя, е една година.

   Отговор
 4. Здравейте ! Случаят е такъв , става въпрос за трудова злополука ,която се случва при пътуване за вкъщи (катастрофа) . Единият човек почина на място ,а другия е с множество изгаряния . От НОИ се води ТЗ по чл.55 ал.2 .
  Въпроса ми е какво следва от страна на работодателя ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако има сключена застраховка от работодателя „Трудова злополука“ или „Живот“, трябва да се провери какъв е обхвата на застраховката и да се потърси застрахователната сума.
   Пострадалият или неговите наследици имат право и на обезщетение по чл. 200 от Кодекса на труда. То може да бъде договорено с работодателя или да се потърси от пострадалия и наследниците по съдебен път.
   Ако сте от страна на пострадалия и загиналия, Ви препоръчвам да се консултирате с адвокат, ако желаете да предприемет последващи действия.

   Отговор
 5. Бих искал да попитам за един случай на мои близък. Казва се Алексиев.
  Той е бил моряк, на кораб „Българка“ но от месеци не се е качвал на кораб.
  Това се случва през лято 2018г. Тогава Кораб „Българка“ влиза в пристанище Варна на кей на фирма БУЛЯРД Корабостроителна индустрия за някакъв ремонт.
  Посредническата фирма наема тук във Варна , Алексиев да участва в ремонта като, сключва посреднически и индивидуален ,ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, С представителя на работодателя ,който е българско юридическо лице а самият работодател е с регистрация в Малта. .
  Случва се инцидент и Алексиев загива при заваръчни работи в трюма на кораба.
  Има декларация на инцидента в НОЙ , но от там отказват да издадат заповед за констатиране на трудова злополука , оправдавайки се с факта , че работодателя на Алексиев е чуждо юридическо лице и в трудовия му договор пише , че важи Малтийското законодателство.
  КАК ДА СЪДИМ РАБОТОДАТЕЛЯ , СЛЕД КАТО НЯМА КОНСТАТАЦИЯ, ЧЕ ИНЦИДЕНТА Е ТРУДОВ.
  И БЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ОТКАЖЕ ТАЗИ КОНСТАТАЦИЯ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА НА ТРУДА ПОРАДИ ОТКАЗ НА НОЙ ДА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД?
  В СЪЩИЯ МОМЕНТ ОТ МАЛТА ОТКАЗВАТ ДА КОНСТАТИРАТ ТРУДОВАТА ЗЛОПОЛУКА , ДОРИ ДА Я РАЗСЛЕДВАТ КАЗВАЙКИ , ЧЕ Е СТАНАЛА НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ.
  ИМАМЕ ЛИ НЯКАКВИ ПРАВА И КАКВИ СА ТЕ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Мога да коментирам само отказа на НОИ да разследва трудова злополука. За съжаление те са прави – след като работодателят/осигурителят е чуждо юридическо лице, то НОИ няма как да разследва. От инспекция по труда също няма как да направят констатация за трудова злополука, тъй като те не са органът, който издава разпореждане за признаване на трудова злополука.
   Най-важното е, че ние от Otgovori.Info сме специалисти по ЗБУТ, но не сме адвокати или адвокатско дружество. Ако наистина имате желание да потърсите правата си, е необходимо да се обърнете към адвокат.

   Отговор
   • Здравейте,може ли да попитам къде трябва да се подаде жалба за трудова злополука …Ако може email за връзка

    Отговор
    • Здравейте,

     Ако Вашият работодател не е декларирал трудова злополука, можете да ползвате националния безплатен телефон на Инспекция по труда за подаване на сигнал за трудова злополука:
     0800 14 008

     Още за инспекция по труда и възможността за пдоаване на сигнали можете да видите в техния сайт https://www.gli.government.bg/bg (превъртете страницата малко по-надолу)

 6. Здравейте! Как следва да се определи размера на обезщетението по чл.200 от КТ, когато имаме наличие на трудова злополука, определена като такава с Разпореждане на НОИ. Пострадалото лице е с разкрита рана на носа, получена след падане от стълба при изпълнение на трудовите си задължения, вменени му като такива в длъжностна характеристика и след провед инструктаж. На лицето е издаден Болничен лист за временна неработоспособност в размер на 14 дни, ще получи и обезщетение от НОИ в размер на 90% от трудовото си възнаграждение.Няма сключен договор застраховка „трудова злополука“. Следва ли работодателят да предприеме действия по обезщетяване, или може да се приеме, че НОИ е покрил риска?

  Отговор
  • Здравейте, господин Петков,

   Съгласно чл. 200 (3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.

   Т.е. дори само този текст показва, че полученото обезщетение от НОИ не е достатъчно.

   Обърнете внимание също, че в текста се говори и за неимуществена вреда.

   Освен това е възможно пострадалият да има и последващи болнични, допълнителни разходи за лечение и рехабилитация и т.н.

   Можете също да погледнете и това решение на Върховния касационен съд:
   http://ex-lege.info/%D0%92%D0%9A%D0%A1/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/467379/

   Отговор
 7. Трудовата злополука на мъжа ми е на 1 юли 2019година ,след колко време мога да предяви съдебен иск.Работодателят нищо не е изплатил и няма намерение да изплати.Чакаме поне застраховка.Той е със счупен крак на подбедрицата с открита рана.

  Отговор
  • Здравейте,
   На първо време е необходимо злополуката да бъде декларирана в НОИ и съответно да има разпореждане за признаване за трудова злополука.
   Ако работодателят не е направил това, то пострадалият има право в срок до една година от случая сам да уведоми НОИ.
   След признаване на злополуката за трудова, можете да поискате от работодателя да изпълни задължението си за обезщетение по чл. 200 от Кодекса на труда и ако не постигнете споразумение – тогава да преминете към съдебен иск.

   Отговор
   • Здравейте. Моя приятел пострада при Трудов Злополука в София НА ПАЗАРА ДИМИТЪР ПЕТКОВ. СИ ГОРНО СТЕ ЗАПОЗНАТИ АРМАТУРА КЪДЕТО ЗАТРУПА ЧЕТЕРИМА РАБОТНИЦИ ИМА И СМЪРТЕН СЛУЧАИ. МОЯ ПРИЯТЕЛ Е ОТ ЕДИН ОТ ПОСТРАДАЛИТЕ, ТОИ БЕШЕ НАИ МНОГО ПОСТРАДАЛ С ДВА СЧУПЕНИ КРАКА ОТ ГОРЕ ДО ДОЛЕ ИМА ОСЕМ ОПЕРАЦИИ И ЕДНА НА РЪКАТА, ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ СА С ИНПЛАНТИ. В ПИРОГОВ В НЕРВО ХИРУРГИЯ РЕНИМАЦИЯ ЛЕЖА 45 ДЕНА ОТ КОИТО 25 ДЕНА В МЕДИКАМЕНТОЗНА КОМА И ИНТУБИРАН. ВЕЧЕ МИНАХА 6МЕСЕЦА И НЕМОЖЕ ОЩЕ ДА ХОДИ ПРЕДСТОИМУ ОЩЕ ЕДНА ОПЕРАЦИЯ НА ТАЗО БЕДРЕНАТА КОСТ КОЯТО СТРУВА 4500ЛВ.В ПИРОГОВ ДЪЛЖИМЕ 7500ЛВ.ЗА ИНПЛАНТИ. ВЕЧЕ ОСЕМ МЕСЕЦА НИКОИ НЕ ГО Е ПОТЪРСИЛ ОТ ФИРМАТА ЗА ДА МУ ПОМОГНЕ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ЧАКАМЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДЕЛО НО ДАЛИ ЩЕ СТАНЕ НЕЩО ЕДИН ГОСПОД ЗНАЕ. ТЕСА ЧЕТИРИ ПОД ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ФИРМИ. ДОКАТО РАБОТЕШЕ ТАМ НЕ БЕШЕ МУ НАПРАВЕН ДОГОВОР СЛЕД ИНЦИДЕНТА НИ ДАДОХА ДОГОВОР КОИТО Е КЪМ ДРУГА ФИРМА ЗАДА НАПРАВИМЕ БОЛНИЧНИТЕ ДА МУ ГИ ИЗПЛАТЯТ. НО НЕМОГА ДА РАЗБЕРА ЗАЩО МОЯ ДОГОВОР И НА ДРУГИТЕ РАБОТНИЦИ БЕШЕ ЕДНАКЪВ А НА НЕГО МУ БЕШЕ РАЗЛИЧЕН ОТ НЯКАКВА ДРУГА ФИРМА С КАПИТАЛ 20ЛВ.И ТОИ СЕ ВОДЕШЕ АРМАТУРИСТ А НА ДОГОВОРА ПИШЕШЕ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ. НЕ СА НИ ПОМОГНАЛИ С ЕДИН ЛЕВ. ПРОСТО НЕЗНАМ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМЕ. НАЛИ ВИ КАЗВАМ ДО КАТО РАБОТЕХМЕ НЯМАХМЕ ДОГОВОРИ СЛЕД Инцидента тои като излезе от болницата след три месеца му дадоха договора. Моля ви за съдействие.

    Отговор
    • Здравейте,
     Моля възможно най-скоро потърсете адвокат за консултация (аз не съм такъв). Не търсете безплатна консултация, а адвокат с опит в трудовите злополуки. От това, което сте написала, има вероятност да се окаже, че отговорността за инцидента е на Вашия приятел, тъй като техническият ръководител носи отговорност за безопасността на обекта. Проверете от коя дата е договорът, който е подписал Вашият приятел за длъжността технически ръководител.

 8. Здравейте, бих искала да попитам за трудовите злополуки.
  Каква е оптимизацията на плащанията срещу трудова злополука в България.

  Благодаря ви.

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление не знам какво имате предвид под „плащания срещу трудова злополука“ – обезщетения при трудова злополука, плащания за застраховка за риска „трудова злополука“ или нещо друго?

   Отговор
 9. Здравейте! Майка ми падна по време на работа. Счупи си крака, наложи се операция. Злополуката е регистрирана като трудова. Вече четири месеца е в болнични, но скоро започна да стъпва на крака си. Право на колко дни болнични има? Има ли право на обезщетение от работодателя? По какъв начин и какъв е реда за материалните загуби? Само чрез съд ли?
  Понеже е пенсионерка, може би ще прекрати трудовите си взаимоотношения с работодателя след болничните. Ако има претенция за обезщетение, трябва ли да я предяви преди това?

  Отговор
  • Здравейте,
   До 6 месеца болничният се издава от ЛКК, след това може да има още болнични, но те са дават от ТЕЛК.
   Има право на обезщетение от работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда, като не е задължително да минава през съда. Можете да опитате да поискате обезщетението и ако работодателят не се съобрази с изискванията на Кодекса на труда, тогава вече да преминете към съдебен иск.

   Злополуката е по време на трудовия договор. Дори и при прекратени трудови правоотношения впоследствие, това не отменя правото й на обезщетение по чл. 200 за трудовата злополука.

   Отговор
 10. Здравейте, директор съм на училище и моя служителка падна на път за работа. НОИ го прие за трудова злополука. Сега служителката съди упилището за 300 000 лв. Въпросът ми е можем ли да успорваме трудовата злополука и ако ни осъди кой ще плати обещетението – училището, мон или общината?

  Отговор
  • Здравейте,

   Не познавам обстоятелствата по злополуката, за да кажа дали можете да оспорвате или по-скоро дали можете да ги оспорвате успешно.
   Предполагам, че обезщетението се търси по чл. 200 КТ. То зависи от това какви са последиците, но със сигурност при жив човек няма да бъде толкова голямо.
   Обезщетението се изплаща от работодателя, щом съди училището, явно Вие сте работодателя.

   Отговор
 11. Здравейте, и аз бих искал да попитам за моят случаи, тъикато работя във австрийска фирма като шьофиор над 12т автомобил си отрязах палеца до нокътят по-време на товарене тоест в работно време по вина на мотокариста. Повикаха ми линеика полициата също доиде записаха ми данните след което ме закараха до най-близката болница направиха операция (импотация). Та въпросът ми е какво да правя от тук нататък и какво да очаквам и да съдяли мотокариста

  Отговор
 12. Благодаря ви за информацията. Последен въпрос:
  Същото ли важи, ако лицето претърпяло злополуката е държавен служител-военен?

  Отговор
 13. Здравейте
  Моят случай е следният:
  По време на работа получих увреждане на слуха в следствие на остър шум.Отидох през работно време на лекар и ме приеха в болница за 5 дни+ 3 дни домашен след това, но несе възтанових и лекарят от първата болница ме посъветва да отида в София. Отидох и лежах и там 5 дни + 10 домашен болничен след това. Та и в двата ми болнични е писано битова, тъй като изрично ме предупредиха от мястото където работя, че ще си имам проблеми, ако пиша трудова.Въпросът ми как може това да се приеме за трудова, вече мина месец от случката и може ли изобщо

  Отговор
  • Здравейте, Янко,

   Независимо какво пише в болничния, Вие имате право до една година от случая лично да подадете декларация за трудова злополука в съответното териториално поделение на НОИ. Можете да посетите НОИ и да потърсите консултация от лицето с длъжност „инспектор трудови злополуки“, който ще Ви помогне със съвети относно необходимите документи, които да подадете.

   В резултат на това, от НОИ ще бъде направено разследване и след това взето решение дали ще се приеме злополуката за трудова.

   Бихте могли да подадете сигнал и в Инспекция по труда: на телефон 0800 14 008 (телефонът е настроен на 3-минутни разговори) се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции „Инспекция по труда“.

   Отговор
   • Как НОИ ще докаже дали злополуката с увреждане на слуха в следствие на остър шум е трудова, след като в болничния е написано битова и най-вероятно работодателя изобщо не я е разследвал и декларирал, тъй като изрично е предупредил работника да не я пише трудова.

    Отговор
    • Ако работодателят не декларира злополуката в НОИ, то пострадалият има право на направи това в срок до една година от случката, т.е. да подаде декларация за трудова злополука. Тогава НОИ започва разследване и съответно признава или не признава злополуката за трудова.

 14. Здравейте,приятелката ми в петък 1.06.18г на работното място(хранителен магазин) се препъва и пада в резултат на което е със счупена капачка на коляното.Последва операция,три дена мъки в болницата и т.н….
  Въпросът ми е каква е процедурата от тук нататък за трудова злополука?

  Отговор
  • Здравейте,
   При такъв случай работодателят има задължение да направи вътрешно разследване и да декларира инцидента в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Какво точно трябва да направи работодателят, е написано в статията, към която сте задал Вашия въпрос.
   Ако работодателят не декларира инцидента, то пострадалата има право да направи това в рамките на една година от случая.

   Отговор
 15. Здравейте,
  преди една година на път за работа паднах и си счупих тазобедрена става . Претърпях тежка операция и дълаг период на възтановяване.По молба на човека за когото работех писах злополуката битова . На по късен етап от възтановяването ми възникнаха и спорове с работодателя.Получих телково решение с 50% инвалидност за срок от три години с право на рабата описани в решението,на който рабоподателя се противопостави . Не ми позволи да напусна по здравословни причини и аз принудена от обстоятествата напуснах по взаймно съгласие като отказа да ми заплати и отпуската. Така амбшцирана от поведението му реших да си потърся правата . Подадох декларация за трудаво злополука чието становище получих преди дни.ЗЛОПОЛУКАТА Е ТРУДОВА и сега въпроса ми към Вас е какви са задължинията на вече бившия ми работодател при такова становище на НОЙ. Благодаря за вниманието .

  Отговор
 16. Здравейте!Искам да Ви помоля за вашата помощ относно един проблем, които ми създаде личният ми лекар.Аз работя като продавач-консултант в месарски магазин и преди 3 дни паднах и си ударих капачката на коляното.Обадих се на шефа и той ми каза да отида на лекар, но точно тогава беше почивен ден.Аз се обадих на мой познат доктор ортопед и той ме прегледа и ми каза да си почивам и като свършат почивните дни да отида на снимка.Аз изчаках да минат почивните дни и в сряда отидох на преглед при личния ми лекар да ми даде направление за снимка.Той ме прегледа и каза, че ще ми пише болничен за 5 дни.Но тъй като ми се случва за пръв път аз не се съобразих да му кажа да ми пише битова злополука, а не трудова.Моят въпрос към Вас е може ли по някакъв начин да се поправи болничният лист като се впише, че злополуката е битова.Не искам да вредя на шефа ми и затова се обръщам към Вас.На следващия ден говорих с доктора и той каза, че болничния лист е пратен вече в НОИ и няма какво да се направи, но аз не му повярвах, защото ми казаха, че се поправят.Искам Вашият съвет какво да направя,за да не създам проблеми на шефа, заради грешката на доктора.
  Предварително благодаря за помощта Ви!

  Отговор
  • Здравейте,

   За съжаление не мога да Ви дам информация относно начина, по който се работи с болничните листове, тъй като познаниятъа ми са в областта на здравословни и безопасни условия на труд, както и не съм медицинско лице.

   Отговор
 17. Какво представлява обезщетението за неимуществени вреди,как може да се претендира за него и за каква сума? Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Неимуществени вреди са болките и страданията на лицето от претърпяната злополука, а при смъртна трудова злополука – в болките и страданията на близките на пострадалия.

   Съгласно чл. 52 от ЗЗД, обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

   За целта съдът следва да вземе предвид всички обстоятелства – тежестта на злополуката, силата и продължителността на болките и страданията, трудностите, които са създадени за пострадалия в неговия бит, за неговото самообслужване и за контактите му с други лица, изгледите за по-нататъшното развитие на последиците от злополуката, и пр.

   Тук можете да видите пример:

   http://www.rs-plovdiv.com/reshenia/032013/032013g/16634512/65031413.htm

   Отговор
 18. Последен въпрос,трябва ли да уведомя работодателя преди да отида в НОИ.Благодаря.

  Отговор
 19. Благодаря Ви за бързия отговор,ходих при адвокат и той каза,че няма смисъл защото в болничния пише ,че злополуката е битова и нямало как да докажем ,че не е.

  Отговор
  • Това какво пише в болничния лист не е доказателство. По същата логика може да имате битова злополука и да кажете на лекаря, че е трудова. Съответно той ще впише кода за трудова.
   За доказване ще са Ви необходими свидетели от колегите. Освен това има записи в колко часа сте отишли в болницата, което би трябвало да е в работно време.

   Отговор
 20. Здравейте.Работя в цех за закуски,на 24.06.2014год.машината за късане на тесто ми отряза част от пръста.Облякоха ме насила да не се вижда че съм с работни дрехи и колегата ме закара в болницата.Шефа се обади да не казвам че е станало в цеха за да си нямаме неприятности.Пратиха и човек в Бърза помощ за да са сигурни че няма да кажа нищо.Сега съжалявам и искам да знам има ли начин да уведомя НОИ и да съдя работодателя за неимуществени вреди.

  Отговор
  • Здравейте,

   съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки когато злополуката не бъде декларирана от осигурителя (Вашия работодател), пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията в срок една година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ.

   Посетете поделението на НОИ и потърсете инспектор трудови злополуки, при когото можете Вие да подадете декларация за злополуката, след което ще бъде направено разследване от представител на НОИ. При признаването й за трудова, ще имате право на обезщетение по чл. 200 от Кодекса на труда.

   Отговор
 21. ЗДРАВЕЙТЕ.АКО МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ ЩЕ ВИ БЪДА МНОГО БЛАГОДАРЕН.РАБОТЯ В ВЕК ФИРМА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА СЪС ЕДНА МАШИНА СИ ЗАПАЛИХ КРАКЪТ И ДВЕТЕ РЪЦЕ ЛИНЕЙКА МЕ ЗАКАРА ВЪВ ПИРОГОВ ОПЕРИРАХА МЕ ВЕДНАГА НАПРАВИХА МИ ПЛАСТИКА НА КРАКЪТ И ЕДНАТА РЪКА.ЛЕЖАХ 20 ДНИ В РЕАНИМАЦИЯ И 5 В ОТДЕЛЕНИЕТО СЛЕД ТОВА МЕ ИСПИСАХА ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ.РАБОТОДАТЕЛЯТ МИ ПОЕ ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА.ЗЛОПОЛУКАТА СЕ ВОДИ ВРЕМЕННА ВЪПРОСЪТ МИ Е КАК ЩЕ СТАНЕ ТРАЙНА АЗ ВЕЧЕ ТРЕТИ МЕСЕЦ СЪМ НА ЛЕГЛО И ДА ПОПИТАМ МОГА ЛИ ДА СЪДЯ РАБОТОДАТЕЛЯ И КАК.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

  Отговор
  • Здравейте,

   засега сте във временна неработоспособност и предполагам болничен издаден от ЛКК. Този болничен може да бъде удължен още три пъти по шест месеца, след което следващ болничен се издава от ТЕЛК.
   Вероятно имате рпедвид временна и трайно намалена неработоспособност. Процентът трайно намалена неработоспособност се определя от ТЕЛК при явяване, за което се подготвя съответната документация. Препоръчвам Ви за това да се консултирате с Вашия личен лекар.
   И към момента може да потърсите обещетение от Вашия работодател на основание чл. 200 от Кодекса на труда. Препоръчвам Ви първо да поискате обезщетението по извънсъдебен ред и ако не постигнете договорка с работодателя, тогава да минете към съдебно дело. И в двата случая е препоръчителна консултацията и помощта на адвокат.

   Отговор
 22. Благодаря Ви за бързия отговор госпожо Илиева, но в застрахователния договор е посочен минимумът от 20 дни болничен, за да се осъществи изплащане на част от застраховката. И в моят случай се оказва, че всичко си е за моя сметка. Изживяния стрес от падането, сътресението на мозъка,нараняването на подбедриците, медикаментите, които трябва да приемам поне още три месеца и отрицателните емоции.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Петрова,
   видно е, че застрахователния договор не отговаря на изискванията на наредбата, но в такъв случай ще Ви обърна внимание, че имате още една възможност – чл. 200 от Кодекса на труда. Можете първо да опитате чрез директно договаряне с работодателя, следващата стъпка е по съдебен ред.

   Повече информация можете да намерите в тази статия:

   http://irinakonstantinova.com/2012/01/obezshtetenie-pri-trudova-zlopoluka/

   Отговор
 23. Здравейте. Претърпях падане по стълби на работното си място. Трудова медицина прие случилото се за трудова злополука. Бях в болничен 14 дни. Не ми е ясно имам ли право на някакво обещетение и от кого. Разбрах, че имам застраховка, но ми казаха, че нямам право на обещетение, защото съм била по-малко от 20 дни в болничен.

  Отговор
  • Здравейте,
   имате право на обезщетение, ако има сключена застраховка „трудова злополука“, тъй като минимумът е 10 дни, а не 20. Съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” при временна неработоспособност се изплаща 3% от месечната брутна работна заплата при болничен над 10 до 30 календарни дни включително.

   Отговор
 24. Изненадана съм от полученото разпореждане за трудова злополука, т.к. не обявих „трудова“. Но явно фирмата е спазила реда и е обявила случаят ми в НОИ. Какво следва да направя от тук нататък. Има ли нещо, за което имам право да претендирам. За пръв път ми се случва подобно нещо и изобщо не съм на ясно от какво мога да се възползвам и какви права да си търся. Мога ли да претендирам за възстановяване на разходи, възникнали от ситуацията!?
  БЛАГОДАРЯ ВИ за светкавичните отговори.
  Желая хубав ден!

  Отговор
  • При признаване на злополуката за трудова:

   1. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради трудова злополука е в размер 90 на сто (при общо заболяване е 80%) от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

   2. При определена икономическа дейност на фирмата, работодателят има задължението да направи застраховка “трудова злополука” на своите работещи, като застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител ( за риска “смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука”. Ако е имал това задължение и е направил такава застраховка, включително и ако името на пострадалия е в полицата като застрахован, то съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” се изплащат следните суми:
   При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:
   -при болничен над 10 до 30 календарни дни включително – 3% от месечната Ви брутна работна заплата;
   -при болничен над 30 до 60 календарни дни включително – 5%;
   – над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;
   – над 121 календарни дни – 10 на сто.

   Тук можете да видите за кои икономически дейности е задължително фирмата да е сключила такава застраховка:
   https://otgovori.info/legislation/Zapoved-koef-trudov-travmatizam-2013.pdf

   3. Работодателят дължи обезщетение по чл. 200 от Кодекса на труда за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. С други думи като минимум останалите 10 % до пълното Ви възнаграждение по време на болничния.
   Чл. 200. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.; изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г.) За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

   Отговор
 25. Претърпях трудова злополука, но от криво разбрана солидарност не я обавих като такава. Имам един болничен с НЕТРУДОВА и съм го предала наработодателя си. Мога ли да променя статуса на болничния на ТРУДОВА… Благодаря ВИ!

  Отговор
  • Здравейте,
   информацията, която се записва в болничния лист е само предварителна и няма влияние върху последващите действия – разследване на злополуката от работодателя, деклариране и решението на НОИ за признаване или непризнаване на злополуката за трудова. С други думи не е необходима промяна в статуса на болничния лист.
   Достатъчно е да уведомите работодателя (ако не сте), че става въпрос за трудова злополука, за да възникне задължение за него да извърши разследване и да декларира. Ако работодателят не го направи, Вие имате право в срок до една година от случая да декларирате в НОИ злополуката и съответно ще бъде направено разследване от тях и взето решение за признаване или непризнаване.

   Отговор
 26. Здравейте,
  за да имате право на обезщетения, е необходимо да има разпореждане за признаване на трудова злополука от НОИ. Ако Вашият работодател не е подал декларация за такава, то Вие имате право да го направите и да поискате разследване в срок от една година след инцидента.

  Ако има разпореждане на НОИ за признаване на злополуката за трудова, то имате право на следните обезщетения:
  1. При болничен вследствие на злополуката НОИ изплаща обезщетение за временна неработоспособност не в размер на 80%, както при обикновен болничен, а в размер на 90% от възнаграждението.
  2. Работодателят дължи обезщетение по чл. 200 от Кодекса на труда за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. С други думи като минимум останалите 10 % до пълното Ви възнаграждение по време на болничния.
  3. Тъй като казвате, че е фирма за производство на мебели, то би трябвало да има сключена застраховка „трудова злополука“, по която обезщетението е:
  1. при болничен над 10 до 30 календарни дни включително – 3% от месечната Ви брутна работна заплата;
  2. при болничен над 30 до 60 календарни дни включително – 5%;
  3. над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;

  Отговор
 27. Здравейте,започнах работа преди 3седм.в мебелна фирма на длъжност дърводелец мебелист.Преди 6 дена претърпях трудова злополука – отрязах си палеца на лявата ръка на циркуляра,въпросът ми е имам ли право на обезщетение и в какъв размер.Назначен съм на трудов договор,6мес. изпитателен срок.Благодаря предварително.

  Отговор
 28. Здравейте,
  на практика няма значение какво пише в болничния лист, защото решението дали злополуката е по чл. 55, ал. 1 или чл. 55, ал. 2 го взема НОИ.
  В случая злополуката е по-скоро по чл. 55, ал. 2, тъй като е по пътя за отиване на работа (доколкото разбирам от написаното от Вас).

  Отговор
 29. Здравейте!
  Подхлъзнах се в жабунясал теч от чешма 10 минути преди началото на работния ден в двора на учреждението, в което работя, преминавайки край нея. Имам фрактура на ръката, гипс и временна нетрудоспособност – засега 14+30 дни. Това трудова злополука по чл.55 ал.1 от КСО ли е или по чл.55 ал.2. В болничния лист е вписано чл.55 ал.1, но работодателят отказва да го приеме и съм принудена да го върна за промяна.

  Отговор
 30. Здравейте,
  полицата е на името на фирмата, логично е искането за изплащане да е от Ваша страна. Все пак, най-добре на въпроса Ви ще отговорят от застрахователната компания.

  Отговор
 31. Здравейте, Деяна!
  На 17.10.2011 г. наш работник претърпя трудова злополука. Цялата процедура беше стриктно спазена от наша страна. Имам предвид деклариране злополуката в НОИ до три работни дни от узнаването. НОИ призна злополуката за трудова. Работникът си е получил обезщетение за временна неработоспособност.
  Фирмата има сключена застраховка.
  Въпросът ми е, работодателя какви действия е нужно да предприеме и дали изобщо е длъжен, относно самата застраховка?
  Благодаря Ви предварително!!!

  Отговор
 32. Здравейте,
  разследването за трудова злополука се прави и самата злополука се декларира по реда, описан в наредбата независимо къде е станала злополуката.

  За съжаление описаният от Вас начин е валиден само при стандартен болничен, а за получаване на застраховка за риска „трудова злополука“ е необходимо да се премине по описания в наредбата ред с деклариране, за което е необходимо да се вземе документ от болничното заведение, където е оказана първа помощ и е установено, че ще има временна неработоспособност. Този документ е част от документацията, с която се декларира злополуката в НОИ и от НОИ след това се издава разпореждане за признаване на злополуката за трудова, с който вече можете да искате полагащата се застраховка.

  В тази връзка, ако се нуждаете от повече разяснения, е необходимо да се свържете с инспектор трудови злополуки в поделението на НОИ в съответния град, който ще Ви каже какви точно документи са необходими.

  Отговор
 33. Извинявайте, отново съм аз. От Националната здравноосигурителна каса ми казаха, че посредством представяне на международна здравноосигурителна карта пред болничното заведение тук се правело свръзка със здравноосигурителната институцията в държавата, в която е станала злополуката и тукашната институция и те си предавали информацият и съответно пари…. тъй като това било целта на тази карта и тя била нещо като „отворен чек“ – цитирам! Чудя се дали е възможно да е толкова лесно и просто???

  Отговор
 34. Здравейте! Бих искала да Ви попитам дали имате някаква представа, какво се прави, ако трудовата злополука е станала извън пределите на България. В чужбина, разбира се, хората са по-отговорни в това отношение, но как би се провело разследване, например зад граница от българска страна? Става въпрос за шофьор, който пада от ремарке на камион по време на товаро-разтоварителна работа в склад на фирма в Англия и си чупи ръката. Съответно от там веднага са реагирали като са извикали бърза помощ и полиция, човекът е откаран в болница, където искат да го оперират незабавно, но той отказва, тъй като трябва да се върне в България. Разбира се, работодателят е уведомен веднага! Въпросът е, че няколко дни по-късно (нали все пак трябва да се прибере от Англия със счупената ръка), той вече е в болница в България (за въпросната операция) и лекарите не знаят какво точно да запишат в документацията (къде и как е паднал) тъй като не е дадена никаква документация от болницата, а само диск със снимки на счуоената ръка! Работодателят казва „няма проблем, нека се пише трудова злополука, има застраховка, която ще покрие някаква част и т.н…“. Но така просто ли е? Отиваме в застрахователната комп. и казваме „ето – трудова злополука в Англия, дайте ни парите“ (образно казано)? Опитваме се да изискаме някакви документи от болницата, (че е извикана бърза помощ, че е оказана такава, че е закаран в болница, рентген, диагноза и т.н.). Аз не разбирам въпросното „разследване на труд.злопол.“, дали винаги се прави, когато се пише, че е „трудова злополука“, например пред застрахователя и тоест трябва ли първо пред НОИ да се декларира (съответно да се разследва, докаже…), за да го зачете застр. комп. или това е въпрос, който трябва да се зададе на застрахователя? Не зная дали се изразих най-точно и ясно, дано бях разбрана въпреки това! :( Моля за помощ! Благодаря, предварително!

  Отговор
 35. Здравейте,
  извинявайте, но не разбрах добре ситуацията. От НОИ не се изплаща някакво отделно обезщетение при трудова злополука извън обезщетението за временна неработоспособност (т.е. болничните).

  Разликата е в процента – дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради трудова злополука е в размер 90 на сто (при общо заболяване е 80%) от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.

  Вижте повече по въпроса в сайта на НОИ:

  Препоръчвам Ви също да направите справка в сайта на НОИ за внесените осигуровки за периода. За целта е необходимо ЕГН и т. нар. ПИК.

  Отговор
 36. Здаревейте!
  Моля за съвет.Баща ми претърпя трудова злополука в края на април.В протоколите ,свидтелеските показания е отбелязано,че е носил необходимото предпазно облекло,както и че случилото се е в границите на работното време.Призната е трудова злополука от НОИ,получихме и уведомително писмо от тях,както и прилежащото разпореждане,декларация за трудова злополука,показания на свидетели,протикол за разследване на злополука.Знам,че обезщетението от НОИ трябва да възлезе на 90 % от възнаграждението му 18 месеца назад от злополуката.Преди 18 месеца той е получавал заплата от 585 лева,а обезщението,което получихем беше 110 лв,има ли забавяне при изплащането на сумата?Има ли вратичка,според която той да бъде ощетен?Става дума за голяма частна компания,доскоро считана за един от сълбовете на българската икономика.Освен това знам ,че бидейки в болничен трябва да получава 70 или 80 процента от заплатата си.Във фиша му пише „ВР.Н/майч/-477 лв“,при заплата 630 лева вече и освен това кой трябва да изплаща тази сума,защото в графата „чиста сума“,т.е.тази,което трябва да получи е записано“0″?

  Отговор
 37. Здравейте,
  ако в резултат на този инцидент е имало последствие – например болничен или някакво усложнение по-късно, наложило отсъствие от работа или медицинска намеса, Ви предлагам първо да уведомите работодателя си за това, за да му дадете възможност той да изпълни задължението си за деклариране. Ако това не се случи, можете и вие да подадете декларация в НОИ – срокът, в който пострадалият има право да направи това е една година.

  Отговор
 38. здравейте, искам да ви питам дали имам право да предявя претенция за трудова злополука, станала на 11.12.2012г. Работя в склад за авточасти, изпълнявайки си служебните задължения си ударих главата в един трегер (хоризонтална бетонна колона), в следствие на удара си спуках главата, изпаднах в безсъзнание за момент, но не потърсих лекарска помощ и нямам разни протоколи и други! Имам един колега, който ме видя и ми помогна да спрем кръвта и да седна да си почина за малко докато ми се избистри главата. Други колеги не разбраха и не сме уведомили ръководителите! Имам ли право на обезщетение, на съдебен иск, или на други действия и кои са стъпките, които трябва да предприема?
  Предварително благодаря за отделеното внимание и време!

  Отговор
 39. Здравейте,
  след като Вие сте подали молба за напускане, но все още сте ходили на работа, то вероятно трудовото правоотношение ще бъде прекратено по чл. 326, ал. 1. В този случай ще получавате минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.

  Препоръчвам Ви да се запознаете с тази страница от сайта на НОИ:

  Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

  Отговор
 40. Здравейте !Казусът ми е следният – от 22.01. 2013 след пореден скандал с работодател , бях посъветван “ да си пусна молбата ,ако не ми харесва“ , което и направих. Но преди 2 дни претърпях трудова злополука на работа – изгаряне на лицето 1-2 степен .Аз обаче не искам да се стига до големи разправии .Искам само да си взема парите ,които ми се полагат до края на предизвестието ми и да ме съкратят по член , който да ми даде право на борса .Имам стаж около 7 години .Какъв да бъде следващия ми ход и по какъв член да бъда освободен евентуално ? Благодаря предварително !

  Отговор
 41. Здравейте,

  имате право в срок до една година от злополуката да я декларирате в НОИ. Освен снимката, вероятно трябва да разоплагате с епикриза или други документи от лечението Ви. Осигурете и свидетелски показания.

  Препоръчвам Ви да се обърнете към инспектор трудови злополуки в поделението на НОИ във Вашия град, за да се консултирате по -подробно относно начина, по който да декларирате злополуката като пострадал, ако желаете да направите това.

  Отговор
 42. Zdraveite, iskam da popitam na 07.01.2009 si schupix kraka s motor dokato mestixme magazin koito se zanimava s prodajba na motori az togava rabotex s trudov dogovor kam sashtiq rabotodatel. Otidoxme v bolnicata napravixme snimka i me gipsiraxa no rabotodate lq mi beshe s men i kogato iskax da si vzema bolni4en toi mi kaza da ne vzimam i 4e shte uredi neshtata bez bolni4en list 2 meseca bqx netrudosposoben a toi mi plashtashe 50% ot zaplatata. Do dnes ne si bqx zadaval vaprosa moga li az da pridqvq nqkakavi pritencii na osnova samo snimkata koqto imam. I do den dneshen nemoga dobre da si izpana s4upeniq krak.
  Blagodarq predvaritelno.

  Отговор
 43. Здравейте,
  ако е станало така, че от болничния лист сте научили за трудовата злополука, то това е момента на узнаването, но е препоръчително да изясните защо чак тогава сте узнали.

  Отговор
 44. Здравейте, искам да попитам във връзка с чл.3(1)“ ….са длъжни в срок от 3 работни дни от УЗНАВАНЕТО за нейното настъпване да подадат в НОИ декларация по образец ……“. Какво означава това от кога броим дните – след като е станала злополуката правим вътрешно фимрено разследване и подаваме декларация или след като получим болничния лист? Защото има случаи, когато болничен пристига при нас след 2 дни.
  Благодаря предварително!

  Отговор
 45. Здравейте,
  видно от определението за трудова злополука, това е всяко внезапно увреждане станало „и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието“, поради което не би трябвало да има проблеми с признаването. Важно в случая е изясняването какво и защо е правил съпругът Ви, което той трябва добре да опише в обяснителната записка, свързана с разследването на злополуката.

  Отговор
 46. ДОБЪР ВЕЧЕР!
  ИМАМ СЛЕДНИЯ ПРОБЛЕМ И АКО МОЖЕ ДА МЕ ПОСЪВЕТВАТЕ КАК ДА ПОСТЪПИМ МЪЖЪТ МИ РАБОТИ НА СМЕНИ ПО 12 ЧАСА И МУ СЕ ПОЛАГА ПОЧИВКА. В ТОЗИ ПЕРИОД НА ПОЧИВКА ПРЕКИЯТ МУ НАЧАЛНИК МУ СЕ ОБАЖДА ПО ТЕЛЕФОНА, ЗАЩОТО ОХРАНАТА НА ТРУДА ЧЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ. СЪПРУГЪТ МИ ОТИВА. СВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО НО НАЧАЛНИКА МУ ПОД УСТНА УГОВОРКА С НЕГОВИЯ НАЧАЛНИК ГИ КАРА ДА ПОЧИСТЯТ ЕДНА СТАЯ В КОЯТО ИМА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ ТЕ ЧИСТЯТ ЗАЩОТО НЯМАТ ЧИСТАЧКА. СЪПРУГЪТ МИ ВДИГА С РЪКА НЕЩО КАТО ПОСТЕЛКА ЗА ДА ИЗЧИСТИ И В ТОЗИ МОМЕНТ СЕ ЧУВА ЗВУК СКЪСВА МИНИСКУС НА РЪКАТА. ИМА БОЛНИЧЕН ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА. ЩЕ ИМА ЛИ ПРОБЛЕМ С ПРИЗНАВАНЕТО МУ. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО

  Отговор
 47. Здравейте,

  бих искала да Ви обърна внимание, че още в началото на статията, под която коментирате, има следния текст

  „Напомням, че няма ограничение във времето колко преди или след работното време е станала злополуката, а условието само е да е по “обичайния път” до работното място или мястото за хранене.“

  Отговор
 48. Здравейте
  Казуса ми е следния
  Работното ми време е до 16.30 кадрови военнослужещ с.Служебния автобус ме оставя на Лъвов мост в София.Слизам от него и тръгвам да пресичам светофара на зелено.Пресичам на зелено след 10-на секунди става червено аз се забързвам леко и през това време ме удря автобус.Диагнозата ми е комоцио с външен хематом на главата
  Въпроса ми е до колко време след края на работния ден мога да претендирам за трудова злополука?
  Благодаря предварително за отговора!

  Отговор
 49. Здравейте,

  случаят също може да бъде признат за трудова злополука и подлежи на действия както при всяка друга злополука – за целта е трябвало да уведомите ръководството, за да бъде проведено разследване и деклариране.

  Отговор
 50. Здравейте!Моят случай е свързан с ухапване от куче по време на изпълнение на служебните ми задължения.Ухапването стана в късния следобед,почти в края на работния ден,незнаех какво да правя /да стискам зъби ли,да се пазя от кучето ли и т. н./Дори нямаше кой да ми помогне,т.е.няма свидетели.Единственото,което успях да направя в последствие е да посетя личния доктор,за да ми направи“тетанус“ и болничен лист,разбира се.Събитието е от преди близо година.То е интересно като казус,както за мен,така и за други такива случай,който евентуално биха се поучили в бъдеще.Моля Ви за малко по-подробни разяснения.
  Благодаря Ви!

  Отговор
 51. Здравейте!
  В понеделник съпругът ми претърпя злополука на работното си място, по време на работа. Личният лекар го изпрати при невролог, който му даде болничен за мозъчно сътресение. Неврологът го прати при неврохирург, който днес /сряда/ установи фрактура на гръбначен прешлен. Неврохирургът издаде направление за изследване със скенер, за да се установят по-точно пораженията. Съпругът ми е информирал прекият си началник за злополуката, още в понеделник. Вчера /вторник/ предаде болничния лист, а днес по телефона е съобщил и за увреждането на гръбначния прешлен. След като изчетох статията, останах с впечатление, че работодателят /частна фирма/ не е регистрирал трудовата злополука пред НОИ, тъй като никой не е разпитвал съпруга ми, за съставяне на протокол. Съпругът ми не е давал и писмена информация какво точно се е случило. Надявам се утре след скенера увреждането да е възможно най- леко и да се размине само с корсет. Искам да зная обаче, в случая какво е най-добре да направим.
  Благодаря Ви, предварително за информацията!

  Отговор
 52. След като сте Възложител, за вас възникват всички отговорности и задължения по Наредба 2/2004 г. за СМР. Само разследването може да установи дали има връзка между неизпълнено задължение и злополуката. Дори да няма връзка, ако при извършената проверка се установи неизпълнение на нормативни изисквания, ще бъдете санкционирани за това.

  Отговор
 53. Не, не сме строител, собственик сме (т.е. Възложител, а не Строител), строителството и цялата техническа част е поверена на подизпълнителя, като има специален договор за поддръжка и експлоатация с тях. Отделно нашият подизпълнител е наел друга фирма за определени технически дейности, а другата фирма пък е наела трета фирма за други дейности. Ние сме единствено собственик на земята и съоръженията. Освен това нашата фирма се намира в друг град, а не там, където е обектът.

  Отговор
 54. Здравейте,
  информацията, която давате не е достатъчна да отговоря.
  Не става ясно вие Възложител ли сте или Строител по смисъла на Наредба 2 или ЗУТ. Ако сте Строител, то за вас възникват всички задължения по смисъла на Наредба 2. Вие можете да делегирате изпълнението на тези задължения на подизпълнител, но това трябва да е документирано – в договор или т. нар. споразумение по чл. 18 ЗЗБУТ. Ако не сте изяснили по този начин отговорностите и задълженията по осигуряване на ЗБУТ, то остават задълженията по Наредба 2.

  Отговор
 55. Здравейте,

  Моля да ми кажете какъв е редът при такава ситуация – на наш обект има трудова злополука със загинал човек. Този човек е служител на фирма, която е подизпълнител на наш подпизпълнител. В нашата фирма се извършва само административна дейност и няма нито инженер, нито друг квалифициран човек, който да може да проведе инструктаж за работа с техниката там. Цялата техническа поддръжка се извършва от фирмата подизпълнител. Те съответно наемат на работа друга фирма за подизпълнител на определени технически дейности, за които те нямат ресор. В такъв случай нашата фирма отговорна ли е за трудовата злополука, след като ние дори нямаме договор с въпросната фирма? Благодаря много

  Отговор
 56. Важно е да сте уведомили работодателя, за да бъде направено разследване.
  Не знам каква допълнителна застраховка имате предвид…обезщетението (ако има такова) е обвързано с продължителност на болничния.

  Отговор
 57. Здравейте.
  Имам следния проблем. По време на работа си счупих няколко зъба. Как трябва да процедирам за тази допълнителна застраховка за да мога да си помогна с някой лев за ремонта им, тъй като ще ми излезе около 200лв. До момента си извадих медецинско и протокол от зъболекар и съдебен лекар?!

  Отговор
 58. Здравейте,
  На 20.11.2010г. претърпях катастрофа в чужбина,прибирайки се от командировка,с автомобил на фирмата за която работех.В катастрофата,двама от колегите ми загинаха на място (единият е карал автомобила,но все още няма решение на съда в държавата в която беше ПТП,за инцидента),аз съм с множество травми и махнат орган,тежка телесна повреда с множествени счупвания и травми (така се води в болничните ми листове). Имам две тежки операции до момента и ми предстои поне още една. Първата операция ми е извършена в чужбина – където претърпях ПТП-то (била е живото спасяваща) за която всичко е платено от международната застраховка,която имахме. Следващата ми операция е извършена в БГ и всичко съм си плащал сам,както и лекарствата за цялото време по възстановяването ми (което продължава),а и следва да си платя и предстоящата операция(не се поемат имплантантите от здравната каса – около 6000лв.),отново за моя сметка.Бях в болнични 12 месеца,след което ми казаха от ТЕЛК,че по закон нямам право на повече болнични(6 месеца от ЛЛК + 3 по 2 месеца от ТЕЛК),а само на % инвалидност, въпрек и че не съм възстановен,а травмите ми подлежат на възстановяване,но след по-продължително лечение и още операции.
  Имам влязло в сила решение че злополуката е трудова. По време на болничните ми,работодателят ме освободи от работа (прекрати трудовият ми договор без предизвестие).
  Въпросът ми е следният :
  Осигуряван съм на тавана за БГ – 2000лв./м,но съм си плащал данъка на всичко което съм получавал – малко над 5000лв./м. До като бях в болнични,получавах от НОЙ 90% от това върху което съм осигурен. Освен болничните от НОЙ не съм получавал никакви други обезщетения.
  Имам ли някакви права на нещо повече от обезщетенията за временна нетрудоспособност,които са малко над разходите направени от мен за лечението ми до сега? Сега съм безработен и не мога да започна работа,поради здравословното си състояние,както и може би никога за в бъдеще,няма да бъда годен да извършвам това,което работих преди да пострадам,а съответно,никога вече няма да получавам подобно високо заплащане за труда си.
  Благодаря предварително!

  Отговор
 59. Все още няма известие от НОИ и ще проверя защо.Благодаря Ви бяхте ми много полезна.

  Отговор
 60. Здравейте,

  Решението дали злополуката ще бъде призната за трудова или не, се взема от представителя на Националния осигурителен институт. Независимо от това дали вината за злополуката е на работодателя или на работещия (Вашият син), тя се признава за трудова, ако е по време на работа и при изпълнение на работни задължения.

  Работодателят има задължението до три работни дни след узнаване за злополуката да я декларира в НОИ, а до седем дни от декларирането излиза решението на НОИ за признаване или непризнаване на злополу,ката за трудова, като копие от него се изпраща и на работодателя, и на пострадалия.

  Ако в тези срокове не получите такова известие, има вероятност работодателят да не е декларирал злополуката. В този случай пострадалият има право сам да декларира злополуката в срок до една година.

  Съгласно чл. 200 от Кодекса на труда „За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. “

  Обръщам внимание и на Чл. 201. (2) Отговорността на работодателя може да се намали, ако пострадалият е допринесъл за трудовата злополука, като е допуснал груба небрежност.

  Такава небрежност може да бъде например неизползването на предоставени лични предпазни средства – ръкавици.

  Отговор
 61. По време на работа ( на бензиностанция ) избива газ и облива ръцете на синът ми.И двете ръце са с измръзване и изгаряне с хим.вещество втра степен. Обадих се на 112 дойде полиция и бърза помощ. Установена е трудова злополука.Обаче собственичата се опитва да оспорва злополуката и до колкото разбрах от колеги след изтичане на болничния ще освобождава синът ми от работа.Какви са правата му в случая.

  Отговор
 62. Здравейте,
  пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларация за трудова злополука в НОИ до една година от случая. След подаването на декларацията, ще бъде извършено разследване за признаване (или непризнаване) на злополуката за трудова.
  Можете да подадете и сигнал в инспекция по труда, вижте начините тук:
  https://otgovori.info/kade-mozhem-da-se-oplatchem-ot-rabotodatelya-si/
  В резултат също ще бъде извършена проверка.

  Отговор
 63. Здравейте. Преди една седмица баща ми пострада при експлозия на цистерна по време на работа, в следствие на което бе настанен в „Пирогов“ с 45% изгаряния. Към настоящия момент състоянието му остава критично и с опасност за живота. От въпросното предприятие, в което той е служител, не бе проявена никаква отговорност. Никой не взе мерки за моето уведомяване, тъй като аз съм единственият му пряк роднина, нито пък някой от фирмата се заинтересува за състоянието на баща ми и последствията от инцидента. Проведох разговор с управителката на фирмата, която по изключително груб начин, придружен с множество крясъци, категорично ми заяви, че „няма да получа никакви пари“, т.е. нито фирмата ще изплати обезщетение, нито ще поеме поне част от разноските по бъдещото лечение.
  Моля да получа съвет за понататъшни действия. Благодаря Ви предварително.

  Отговор
 64. Здравейте,
  смятам, че подробно изяснявайки процеса на разследване и деклариране на трудовата злополука, статията е в помощ и на работещите.
  Ако пострадал желае да декларира трудова злополука в НОИ, трябва да мине по същия път – събиране на показания, документи и попълване на декларация.

  Отговор
 65. Статията е в помощ на работодателите – какво да правят, ако някой работник пострада поради неспазване на правилата за безопасен труд (най-често причина е „пестеливостта“ на работодателя). Но какво да прави работник, който пострада на работното си място – как да избегне да бъде уволнен, защото си е извадил болничен за трудова злополука, как да си получи обезщетението и при смъртен случай как близките да се преборят за правата си, след като на посочените телефони на „Инспекция по труда“ никой не отговаря – според горната статия, а и според мнозина потърпевши.
  На конкретни въпроси, отправени от работници (а не от работодатели с „възможности“), отговаряме в нашия форум, Facebook и по имейл.

  Отговор
 66. Здравейте,
  препоръката ми е да се консултирате с адвокат по този въпрос, тъй като не мога да бъда категорична в тълкуванието на казуса.

  Отговор
 67. Здравейте Госпожо Илиева,бих искал да се консултирам с вас относно трудовата злополука,която претърпях.Имам разпореждане от НОИ ,трудовата злополука е приета.В договора между мен и работодателя има една клауза,която гласи:При злополука или смърт работникът или неговите наследници нямат претенции към работодателя и при злополука изплатената сума от застрахователната компания,работника предостъпва на работодателя като той поема лечението (което в моят случай е патерици и гипс).Моят въпрос е дали фирмата има право да вмъква подобна клауза в договора и имам ли право да претендирам за обещетението?Благодаря ви предварително!

  Отговор
 68. Здравейте,
  до една година от инцидента пострадалия има право да подаде декларация в НОИ и да поиска разследване на злополуката с цел признаване за трудова. Имайте предвид, че ще са необходими свидетелски по казания, които да докажат случилото се. За повече информация се запознайте с Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки:
  https://otgovori.info/legislation/Naredba_registrirane_trudovi_zlopoluki.pdf

  Отговор
 69. По време на работа си счупих ладиавидната кост на китката,но работодателя ми не ми позволи да взема болничен, но сега ми предстои скенер и операция.Които немога да си позволя финансово.Моля за савет,какво мога да направя сега.

  Отговор
 70. Здравейте,
  независимо чия е вината, болничният ще бъде изплатен след представянето му в НОИ от работодателя!
  Нека уточним , че има два протокола за разследване на злополуката – единият от разследването на работодателя, вторият от разследването на представител на НОИ за признаване/непризнаване на злополуката за трудова.

  По отношение на отговорността – ако само работникът е пострадал и няма друга вреда за работодателя във вид на пострадало имущество, мисля, че няма за какво да се безпокоите.

  Ако има пострадало имущество, например, е добре да се запознаете с Раздел II на Кодекса на труда
  Имуществена отговорност на работника или служителя
  която започва с Чл. 203. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят отговаря имуществено съобразно правилата на тази глава за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения.

  Отговор
 71. Здравейте, колега претърпя трудова злополука (лека), но се налага да е домашно леченние. В „Протокола за резултатите от извършеното разследване на злополуката“ е дадена констатация, че трудовата злополука е по негова вина ( на работника). Въпросите са ми :
  1. Какви са последствията които могат да се очакват за работника?
  2. Може ли да не му бъде изплатен болничният ?

  Отговор
 72. Болничните – в НОИ до два дни след заплатите, 05.08.10, в. Труд

  ВЪПРОС: Съпругът ми претърпя трудова злополука и е в отпуск поради временна неработоспособност от април. Издадени са му 3 болнични листа, но още не са предадени в НОИ от работодателя. Какъв е срокът за това?
  С. К., София

  ОТГОВОР: Можете да подадете сигнал до контролните органи на НОИ, за да бъде задължен работодателят да представи болничните листи и да му бъдат наложени съответните санкции.

  Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност се представят в териториалните поделения на НОИ от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за всеки календарен месец не по-късно от 2 работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях. А когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени – не по-късно от 2 работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

  Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради трудова злополука е в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски. То се изплаща по декларирана от лицето лична банкова сметка от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

  До 31 декември 2010 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

  Контролните органи на НОИ имат право да проверят всички физически и юридически лица за дейността, възложена на НОИ. Те могат да предприемат мерки за привличане към отговорност лицата, виновни за нарушаване на нормативните актове по ДОО и да дават задължителни предписания за спазване на осигурителното законодателство.

  Справка: чл. 40, чл. 40а, чл. 41 и чл. 42, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и п.22о, т. 1 от ПЗР на КСО.

  Отговор
 73. Здравейте,
  работодателят няма право да върне болничния лист. Вероятно обаче в болничният лист е кодирана трудовата злополука и поради това работодателят не иска да го представи в НОИ.

  Задължение на работодателя е разследва трудовата злополука и да я декларира в НОИ, така че баща Ви наистина трябва да напише обяснение, но свидетелските показания от останалите се събират от работодателя.

  В случая работодателят извършва две нарушения наведнъж – не изпълнява задължението си да представи болничния в НОИ и не е декларирал трудовата злополука в срок от 3 дни от научаването за нея.

  Прочетете и следната публкация:
  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=566487

  Отговор
 74. Баща ми работи в произвоствено предприятие,като охрана по трудов договор.На 5-ти януари след сдаване на дежурството (19.00 часа) влиза в района на предприяието да получи полагащия му се за деня хляб и на входа се подхлъзва на непочистен заледен участък,при което пада и получава счупване на дясната тазобедрена става (ацетабулум).Изправен е с помощта на работници от предприятието,след което ми се обади (около 19.20-19.30 часа) и го откарах в болницата.От 5-ти до 11-ти беше на болнично лечение,след което му бе издадена епикриза и болничен лист за 30 дни домашно лечение.След 2 дни занесох болничния лист на работодателя,но същият ми беше върнат след 2 седмици,с бележка,че той трябва сам да напише обяснение и да вземе обяснения от други двама свидетели на случилото се.Въпросът ми е:какво мога да направя при създалата се ситуация,за признаване на трудова злополука?Не е ли задължение на работодателя да назначи комисия за разследване и защо той не представя болничния лист пред съответния огран?Разбрах,че собственикът е заплашил работниците с уволнение,ако свидетелстват.

  Отговор
 75. Здравейте!По време на работа невнимателен колега ме нарани с машина в един от крайниците.Няма нищо счупено и не е много сериозно(надявам се,още не съм ходил на доктор и не съм го снимал),но ме боли много и си е трудова злополука.В момента не мога да работя и искам да знам освен болнични,имам ли право да получа някакво друго обезщетение.Фирмата е изрядна и спазва законите,но искам да знам какви права имам в случая.Не съм сигурен,но мисля,че трябва да имаме застраховки за трудова злополука.

  Отговор
 76. Здравейте! На 08.12.2010 претарпях злополука,работната ми деиност е да зареждам витрини в тарговска верига Европа.По време на работната си дейност отидох до склада да взема стъклени бутилки от склада,при повдигането на касата с бира следващата от долу се дарпа заедно с тая 1вата и ми притиска раката.След което ме заболя много палеца.Веднага се обарнах към заместник управителя,и тя незнаеше какво да направим и ми предложи да си вземя лед и да си сложа на палеца за да спре да ме боли и да спре да се надува.След,което видяхме че няма промяна и ме испрати в Пирогов и аз трагнах сам,но в болницата ме чакаше майка ми,въпреки че бях с много силни болки нйкои не извика бърза помощ,от там хванах градския транспорт за да отида до Пирогов.От там отидохме в 131 кабинет,там ме прегледа и ме прати в 101 кабинет,там ме попитаха каде се е случила е злонолуката и аз им отговорих че на работното ми място.И те ми казаха че трябва да са ми дали портокол за трудова злонолука но,но на мене не ми беше даден такав .Веднага аз званах на главния управител за да го попитам за този докомент ,но той ми затвори ,след 5 минути ми писа есемес че е на оперативка и неможе да говори.да му пиша смс какво искам,следователно аз му отговорих със смс че 2ма служители на реда ми искат портокол и тои ми отговори отно9во със смс да им откажа.След това си изклучи телефона От там отидох за снимка и ми казаха че палеца е с скасано сухожилие и ме пратиха отново в 131 кабинет,от там доктора ми каза да влизам да го гипсират .Много ще съм ви благодарен ако ме посаветвате какво да направа по случая работодателя трябва ли да ми исплати трудова злополука.Днес майка ми отиде при главния оправител и го помоли за портокол за трудова злополука по време на работата,тогава той предложи на майка ми да ми исплати сумата от 360лева и да не ми издава такав документ,според вас какво да направя аз и какво да предприема по случая много ви моля да ме посаветвате.Благодаря предварително надявам се да ми отговорите в най-скоро време!

  Отговор
 77. Както е писано и по-горе, трябва да се знае подал ли е декларация работодателят в установения тридневен срок в НОИ. Ако е подал, са писани свидетелски показания, както и в седемдневен срок (т.е. общо 10 от злополуката) на личния адрес на пострадалата трябва да дойде разпореждането от НОИ за признаване или непризнаване на злополуката за трудова.
  Ако работодателят не е подал декларация, то пострадалата има право да подаде такава в едногодишен срок.

  На какво има право пострадалата?

  1. Болничният се изплаща на 90 % от заплатата, а не на 80 %.
  2. Ако работодателят е имал задължението да направо застраховка трудова злополука и го е направил, то тогава имате право на обезщетение по тази застраховка, но полицата в у работодателя, така че към него трябва да обърнете.
  3. Обърнете внимание и на чл. 200 от КТ:
  Чл. 200. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.; изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г.) За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.
  ПО отношение на този член, Ви препоръчвам да се консултирате с адвокат, бих могалда Ви препоръчам колегите от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“.

  Първо, разбира се, трябва да разберете подадена ли е декларация и ако не е да подадете – консултации по тозьи въпрос могат да Ви направят в съответното РУСО при инспектор трудовзи злополуки – ако сте в София – на Стамболийски, етаж 1.

  Отговор
 78. Здравейте, моя близка пострада при трудова злополука – машина премаза три пръста от дясната и ръка и се наложи да бъдат премахнати. Интересува ме как се процедира от тук нататък изплащат ли се някакви обезщетения, трябва ли да се подават някакви документи от нея или с това трябва да се заеме работодателя и. Искам само да спомена че тя е майка на четири деца и от тук нататък ще се води инвалид . Какво трябва да направим?

  Отговор
 79. ако нямам направена застраховка от работодателя какво да направя?

  Отговор
 80. Здравейте, г-н Николов,
  не всеки работодател има задължение да направи застраховка „трудова злополука“ за своите работещи.
  Ако фирмата, в която работите, има код на икономическа дейност, който е включен в Зaповед № РД-01-871 от 12.10.2009 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2010 г., а не е направена такава застраховка, можете да подадете сигнал в инспекция по труда.

  Отговор
 81. Работодателят плаща лечението при трудова злополука

  „Уважаема редакция, преди една година претърпях трудова злополука. За лечението си изхарчих много пари. Мога ли да поискам от моя работодател да ми възстанови направените разходи за лечение?“

  Пита: Иван Петров от Русе

  Отговорът на специалиста в

  Отговор
 82. Хм, има такъв момент в наредбата, но според мен някой нещо превратно тълкува нещата.

  „В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност вследствие на трудова злополука и последваща трайно намалена работоспособност на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за трайно намалена работоспособност се намалява с размера на изплатеното обезщетение за временно намалена работоспособност.
  (7) В случай на изплатено обезщетение за временна неработоспособност и/или трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука и последваща смърт на застрахованото лице до една година от датата на злополуката дължимото застрахователно обезщетение или сума за смърт се намалява с размера на изплатените обезщетения.

  Т.е. с тази сума се намалява обезщетението за трайна неработоспособност, което е равно на процента намалена работоспособсност, а отделно се изплатят 10 % от брутното всеки месец.

  Да направим няколко малки изчисления:
  Ако застрахованият е с минимална работна заплата 240 лв., то застрахователната сума трябва да е 20 160 лв.
  Ако вследствие на трудова злополука се стигне до трайна неработоспособност, да речем на осмия месец е определена 10 % трайно намалена работоспособност, то за тези 8 месеца работещият е получил обезщетение за болнични 1728 лв. (90% от 240) и дължимото обезщетение по наредбата е веднъж 288 лв. (2016 – 1728) по чл. 9, ал. 2 и 5 и още 192 лв. по чл. 9, ал. 3.

  Честно казано, съм съгласна, че така има ощетени, но дали са работниците или работодателите или и двете страни е спорно. В случая веднъж се отделя от заплатата средства за фонд ПБТЗ, от който се изплаща обезщетението. Отделно работодателят плаща на застрахователя, но пък после застрахователната сума се намалява за изплатеното от фонда. Оказва се, че два пъти се плаща за едно и също нещо – от работещия на държавата, а от работодателя – на някой частен застраховател.

  Отговор
 83. Здравейте и благодаря за отговорите.
  Известно ли ви е ,че от обещетението от задължителното застраховане се изваждат сумите,които са изплатени при болничния престой.
  В един случай на трудова злополука с около 8 месеца лечение,се оказа,че пострадалия няма да вземе нищо ,като пари,защото сумата за болнични превишава сумата от застраховката.
  Не се ли ощетяват по този начин работниците и какъв е смисъла от тази задължителна застраховка.
  Благодаря.

  Отговор
 84. Здравейте ,
  Искам да попитам при злополука при полагане на доброволен труд трябва ли да се декларира трудова злополука.
  Благодаря!

  Отговор
 85. Здравейте,
  ако погледнете статията, ще видите, че не е достатъчно в болничния лист да бъде написано, че увреждането е в резултат на трудова злополука. Работодателят има задължението да направи разследване и декларира трудовата злополука в НОИ, като копие от декларацията се връчва на пострадалия. Вие не уточнявате дали това е направено, кой ви е изплатил и изплаща въпросните суми – работодателят или застрахователно дружество. Под въпрос е също за каква застраховка става въпрос и на какво основание.

  Тъй като има много неясноти, ще ви отговоря с известни уточнения:

  При трудова злополука, работодателят има задължението да декларира злополуката в НОИ до три работни дни от узнаването, след което пристига разпореждане на НОИ за признаване или непризнаване на злополуката за трудова.

  При признаване на злополуката за трудова:
  1. Болничните се изплащат на 90% от заплатата,а не на 80 %.
  2. При определена икономическа дейност на фирмата, работодателят има задължението да направи застраховка „трудова злополука“ на своите работещи, като застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител ( за риска „смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука“. Ако е имал това задължение и е направил такава застраховка, включително и ако името на пострадалия е в полицата като застрахован, то съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ се изплащат следните суми:
  При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:
  4. над 121 календарни дни – 10 на сто.

  При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността, т.е. процента в решението на ТЕЛК.

  Ако работодателят не е декларирал злополуката и изплаща въпросните суми по „взаимно споразумение“, то тогава вие разчитате единствено на желанието на работодателя да прави това и нищо от написаното по-горе не е валидно.
  Пострадалия има право в срок до една година да декларира злополуката в НОИ.

  Отговор
 86. Миналата година края на Ноември по време на работа съпругът ми си уби окото.Установиха че има отлепване на ретината на окото и след дълго лекуване неможаха да я залепат и нищо повече да се направи.В документа който накрая беше издаден като заключение от лекуващият му лекар пише слепота на окото.В момента чакаме да ни викнат на телк.Въпросите са ми Какво му се пада по закон да му бъде изплатено след „като е застрахован и я водят трудова злопулука във всичките му болнични“ по закон.Кога трябва да се обърнеме към човека който се занимава в неговата фирма с тия неща и има ли някакви срокове и какви документи трябва да се представят.
  Досега са ни изплатени еднократно 800 лв и всеки месец по 100 лв.

  Отговор
 87. Здравейте, мъжът ми е служител на МВР и си счупи пръста по време на работа. Прочетох коментарите по темата, той днес трябваше да отиде да си оправи документите, но искам да попитам…даден му е болничен от 30 дни, има ли някакво изискване за този болничен, за да му изплатят обезщетението?

  Отговор
 88. Здравейте,
  работодателят има задължение да застрахова своите работници и служители за трудова злополука, само ако предприятието е с икономическа дейност, за която коефициента на трудов травматизъм е над средния за страната. Тези икономически дейности се определят ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. Ако фирмата, в която работите е с икономическа дейност, описана в тази заповед, то работодателят Ви е имал задължението да Ви направо застраховка за риска „трудова злополука“.
  Със заповедта за прилагане през 2010 можете да се запознаете тук:
  https://otgovori.info/legislation/Zapoved-RD-01-871-koeficienti-trudov-travmatizam-2010.pdf

  Отговор
 89. Здравейте!
  Искам да попитам. С една кола пътувахме за работа и един камион не ни даде предимство и се блъснахме в него. Разследването показа,че водача на каниона е виновен. За болничния,който ми дадоха от болницата писахме трудова злополука и го признаха на работното място,защото им представихме протокол от мвр за птп. Въпроса ми е имам ли право на някаква застраховка от работодателя или в какви случаи имам право на такава. Имам ли право на такава застраховка,ако не съм член на никой синдикат?
  Благодаря С Уважение: Емил Ламбев

  Отговор
 90. Здравейте,

  в момента, в който брат ви се е съгласил да работи без трудов договор, той се е отказал от правата си.
  Единственото, което може да направи е да се обърне към инспекция по труда за разследване и към адвокат, за да предяви съдебен иск за признаване на съществувало трудово правоотношение, но колегите от юридическия форум са на мнение, че трудов договор не може да се доказва със свидетелски показания или е много трудно да се докаже.
  Препоръката ми е да се обърнете към адвокат за консултация. Погледнете и тези ресурси:

  http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?p=116129
  http://kos-bg.eu/post/0063d809/704c0209.htm

  Отговор
 91. Здравейте, искам да попитам от името на брат ми, какво е нужно да направим в случай, че през работния му ден (без договор) пада от 7 метра височина.Със две счупени ръце е, дясната е раздробена наложи се и 2 операции да му се направят, 4 прешлена са счупени. Вече е изписан от болницата, но е неподвижен в леглото, освен когато трябва да стане му слагаме корсет който лекарите казаха, че трябва да го носи минимум 6 месеца, през това време той е нетрудоспособен.Какво ще ме посъветвате да направя.Благодаря ви предварително.

  Отговор
 92. Здравейте,
  както писах и по-горе, държавните служители подлежат на задължително осигуряване за всички осигурителни случаи, включително и за трудова злополука, следователно би трябвало да получите обезщетение от застрахователя.
  За да се получи това обезщетение обаче, то би трябвало да бъде поискано от застрахователя. Тъй като не познавам условията по договора, нито с кого е сключен, както и не познавам организацията на работа в МВР, единственото което мога да ви посъветвам е да попитате вашите началници с кого е сключен договора и дали вие ще трябва да придвижите процедурата за получаване на обезщетението или това ще бъде направено от съответен служител на МВР.

  Отговор
 93. Здравейте,аз съм дъпжавен служител в МВР искам и аз да задам един въпрос.По време на работа паднах и си счупих крака.Бе подадена декларация в НОИ от където бе потвърдено,че го приемат за трудова злополука.Бях болничен 37дни.,Искам да попитам освен болничните,който ми бяха изплатени от НОИ,работодателят или застрахователят дължили обещетение и какъв е срока за изплащането,както и какви деиствия трябва да предприема аз?Благодаря Ви.

  Отговор
 94. Към г-н Иванов:
  Надявам се, че вече сте преоделели страха си и сте коментирали с прекия си ръководител станалата трудова злополука и сте стигнало до решение какво да правите. Лично аз не мисля, че подобен инцидент може да бъде причина да ви уволнят или съкратят впоследствие. Най-важното обаче е да обърнете внимание на очите си, както и да помислите дали ако сега решите да премълчите за злополуката, по-нататък когато се наложи да имате разходи за лечение, няма да премилите отново и от разстояние на времето да търсите разследване за трудова злополука.
  Към suad keka:
  Мога да Ви кажа само по българското национално законодателство, че можете да съдите работодателя за обезщетение по чл. 200 КТ, ако има доказана трудова злополука през 2006 г.
  Към neli:
  За съжаление лично аз не мога да посоча нормативен акт по безопасност и здраве при работа, по който да имате право на обезщетение за счупените очила. Възможно е, разбира се, да има други нормативни актове, които уреждат подобен въпрос, за което ще е необходимо да се обърнете към адвокат.

  Отговор
 95. Rabotq v Za6titeno jili6te v koeto domuvat 12 lica s uvrejdanq. Predi edna sedmica imah incident, edno ot licata polu4i kriza psihi4eska i me udari i mi s4upi o4ilata. Az bez o4ila ne moga da rabotq, dioptera mi e 3.5. A i s moqta mizerna zaplata ot 300 lv. ne moga da si pozvolq da si kupq novi o4ila. Imam li az pravo na nqkakvo obez6tetenie? Blagodarq Vi predvaritelno

  Отговор
 96. Здравейте!Моля Ви за помощ!В неделя 23.05.2010г. по време на работа гръмва акумолатора на машината с която работя и ми изгори очите не е фатално но ще се лекувам известно време защото има малко поражение по тях.Но се страхувам да пусна болничния с трудова злополука за да не ме уволнят в последствие или сакратят.Забравих да спомена че работя в даржавно предприятие.Моля Ви за съвет как да постъпя?

  Отговор
 97. imam raboteno v grcija v zavod za maslinki imav v 2006 god zlopoluka na rabota pri koja rabotodatel me izgonil od rabota dijagnoza iskrivuvane na graden kos i povreda na glava zavedeno e drzavno delo po clen 1.3.4.12.zakon 395/1994 od grciot zakon kakvo obestetenije moze da polucam i po koji tocki moze da go sudam

  Отговор
 98. Лично аз не знам за подобно изискване: ако се излиза извън населеното място, да се прави задължителна застраховка на стоката или работещия.

  Отговор
 99. Благодаря за изчерпателния отговор! Възникна ми още един въпрос:Не е ли длъжен работодателят да направи застраховка на работника и/или стоката,когато работника излиза извън населеното място,където работи(шофьор е)?

  Отговор
 100. Съгласно чл. 3, ал. 3 от НАРЕДБА
  за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки „Когато злополуката не бъде декларирана по реда на ал. 1, пострадалият или неговите наследници имат право да подадат декларацията в срок една година от настъпването на злополуката в териториалното поделение на НОИ“. При потвърждаване на злополуката за трудова, болничните се изплащат на 90% от заплатата, ако работещия има застраховка трудова злополука, мове да получи обезщетение по нея и има право да съди работодателя за обезщетение по чл. 200 от КТ, който гласи:
  Чл. 200. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 1992 г.; изм., бр. 25 от 2001 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г.) За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.
  (2) (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието

  ал. 1 пък съответно изисква работодателят да декларира злополуката в тридневен срок.

  От друга страна, ако разследването на КАТ е установило, че вината за злополуката е на пострадалия, работодателат има право да търси имуществена отговорност от него за установените щети.
  Тогава обаче, ако пострадалият е виновен, пак по КТ:
  Чл. 202. (Изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За изплатеното на пострадалия или на неговите наследници обезщетение работодателят има право на иск срещу виновните работници или служители съобразно правилата на раздел II от тази глава.

  Отговор
 101. Февруари месец съпругът ми катастрофира по време на работа,но няма деклариране на трудова злополука.Беше 15 дни в болнични,след което му казаха,че този месец ( май или юни) ще му удържат от заплатата за нанесените щети (поведената стока,която е превозвал).Какви са в този случай правата на двете страни?

  Отговор
 102. Господине, предполагам, че обсъждаме случай с паднало желязо на крака Ви по време на изпълнение на служебните Ви задължения или докато сте отивали до работното си място или връщали по обичайния път. Това съответно предполага веднага да сте уведомили прекия си ръководител и да е започнало разследване за трудова злополука.
  Единствената разлика от предишното ми становище е свързана с това, че държавните служители подлежат на задължително осигуряване за всички осигурителни случай, включително и за трудова злополука, следователно ще получите обезщетение от застрахователя. Разбира се, след приключване на разследването и признаване на злополуката за трудова от НОИ.
  Ако не съм Ви разбрала и смятате, че работодателят трябва да Ви изплати нещо допълнително, различно от плащането на по-голям процент болнични и сума от застрахователя, можете да се обърнете за консултация към адвокат, тъй като Кодекса на труда дава възможност да заведете дело за обезщетение по чл. 200.

  Накрая, имам една малка молба към Вас – ако е възможно, пишете на кирилица.

  Отговор
  • На първо място – ако няма разследване и деклариране на трудова злополука, няма да получите нищо, освен стандартното обезщетение за временна неработоспособност (ако сте в болнични) от 80 % от заплатата.
   При потвърдена трудова злополука от НОИ обезщетението за временна неработоспособност ще бъде в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски.
   Ако работите във фирма, за чиято дейност задължително се изисква за работещите да има сключена застраховка „трудова злополука“, тогава с документите от разследването на злополуката трябва да се обърнете към съответния застраховател.

   Отговор