Задължения за осигуряване на безплатна храна

Съгласно чл. 285 на Кодекса на труда:

На работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или добавки към храната.

Кога считаме, че става въпрос за специфичен характер и организация, както и другите изисквания за осигуряване на безплатна храна е описано в Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Задължение за осигуряване на безплатна храна при специфични условия на труд

Както вече беше писано Наредба № 11 от 21.12.2005 г. определя условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

Характерното за наредбата е, че се изисква т. нар. „кумулативно“ действие, т.е. работникът хем да изпълнява работа със специфичен характер, хем организацията на работа да е специфична.

Общо взето наредбата се състои основно от изброяване на дейностите и условия на работа, за които се счита, че имат специфичен характер, така че няма да ги копираме тук всички.

Въпросните дейности и условия на работа са изброени в чл. 2, ал. 1 от наредбата, като има описани както конкретни дейности или производства или условия, свързани с фактори на работната среда. Пример за втория вид e

работа под въздействие на експозиция над установените норми на: канцерогени или мутагени, силикозоопасен прах, тежки метали, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, прах, шум и вибрации. Достатъчно е един от описаните фактори да е надвишен.

Кога има специфична организация

В наредбата са посочени четири условия, необходимо е поне едно от тях да е налице. Работниците и служителите да:

 1. са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа;
 2. работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време;
 3. работят в производства с непрекъсваем процес на работа;
 4. работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за хранене.

В Указаниятяа към наредбата е посочено, че за „отдалечени обекти“ могат да се считат тези работни обекти, които са отдалечени така, че работещите нямат достъп до заведение за обществено хранене или обект за търговия с храни на достъпни цени през определеното за тази цел време.

Това също е доста разтегливо определение и е въпрос на обсъждане с Комитета/Групата по условия на труд, синдикалните организации и службата по трудова медицина.

Изисквания за предварителни консултации  и съгласуване

Подобно на други наредби, свързани с компенсаторни мерки, при определяне на работещите, които имат право на безплатна храна, работодателят е длъжен да проведе:

 • предварителни консултации с представителите на работниците и служителите;
 • с комитета/групата по условия на труд
 • писмено съгласуване със службата по трудова медицина.

След проведените консултации наредбата изисква да бъде издадена заповед, с която да се определят работещите, които имат право на безплатна храна,  вида на храната и/или добавките и нейната стойност.

✅ Най-лесният начин да приложите изискванията, свързани със специфични условия на труд са нашите процедури в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

10 мнения за “Задължения за осигуряване на безплатна храна”

 1. Здравейте! Моля Ви, за разяснение на промяната в чл. 140, ал. 3 от КТ. с която „топла храна“ се заменя с „безплатна“. В фирмата ни половината от служителите са ИТ специалисти и извършват нощен труд. С промяната в цитираният закон, разбирам, че фирмата ни се задължава да предостави безплатна храна. Ако работодателят раздава ваучери за храна на всички служители по 80лв, по Наредба 7, може ли допълнително да раздава на служителите с нощен труд х 2лв за храна и х1 лв за напитки под формата на ваучери?
  Как да тълкуваме: „Получаване на безплатна храна само на едно основание“.
  В чл. 9 на Наредба 11/2005 г. в посочено, че когато работници и служители ползват безплатна храна и/или добавки към нея на друго основание, получават храна само на едно от основанията.
  С раздаването на всички служители х 80лв ваучери, освободен ли е от задължение да раздава ваучери за нощният труд или изобщо има ли право да раздава ваучери и на двете основания?
  Много ще Ви бъда благодарна ако ми отговорите!

  • Здравейте,
   И до тази промяна работодателят имаше задължение да предоставя безплатна храна на работещите, които полагат нощен труд.
   За съжаление някои работодатели тълкуваха „топла храна“ като задължение да се предостави възможност за затопляне на храната, а не като задължение за предоставяне на безплатна храна.
   С направената промяна тази възможност за тълкувание бе премахната. Нещо повече, в Кодекса на труда не е дадена възможност за замяна на храната в натура с ваучери или пари.

   Не знам коя Наредба 7 имате предвид като основание за раздаване на ваучерите. Ако имате предвид Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор (обн. ДВ, бр. 66 от 2003 г.);, то тя определя данъчното отчитане.

   По отношение на Наредба 11 и прилагането на чл. 9 ще дам следния пример: работникът полага нощен труд при специфични условия и организация на работа, описани в Наредба 11. В този случай той няма да получава безплатна храна и за нощен труд, и по Наредба 11. Ще получи храна за нощен труд в натура, но не би трябвало да получи стойността на „ваучера“ (ако той е по наредба 11) за същата смяна.

   Моля да имате предвид, че не сте предоставили достатъчно пълна информация, за да Ви отговоря какво е моето мнение по въпроса.

   Тъй като в случая се преплитат законодателство, свързано със здравословни и безопасни условия на труд и данъчно законодателство, то Ви препоръчвам да се консултирате както със службата по трудова медицина, така и с Вашия юрисконсулт/адвокат, като изложите пълната обстановка.

   Бихте могли да зададете Вашия въпрос и в Инспекция по труда, но ако той е непълен както тук, има голяма вероятност да получите подвеждащ отговор.

 2. Помощният персонал в детските градини има ли право на безплатна храна през летните месеци, когато децата са във ваканция и кухнята не работи, а персоналът е на работа.

  • Здравейте,
   За съжаление не мога да отговоря на Вашия въпрос Препоръката ми е този въпрос да бъде зададен в Инспекция по труда. Телефоните за задаване на въпроси и работното време за консултации на място ще намерите на следния линк:
   http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17

 3. На помощния персонал в ДГ се начислява по 2.50 лв. безплатна храна,същевременно се удържа същата сума при удръжките, персонала е на 4 часа и няма как да ползва храната ,а му се удържа ве едно е ползвал, също така и дневно храната излиза 1лв дори и по-малко,редно ли е да се удържа по 2.50, или трябва по 1.лв.

  • Здравейте, госпожо Петкова,

   Стойността на безплатната храна за помощния персонал в детските градини е част от брутната работна заплата на персонала и дабъчно се третира различно от безплатната храна по Наредба 11/2005 г. за специфични условия на труд.

   За съжаление аз не мога да коментирам финансовата част, тъй като съм специалист по здраве и безопасност при работа, а не ТРЗ.

 4. Здравейте, д-р инж.Илиева.
  Работя в детска градина и помощният персонал получава безплатна храна /детски порции/, приготвена в градината.
  Искам да попитам дали има Наредба или някакво нормативно указание, където да е посочен грамажа на порциите храна?

  • Здравейте,
   В чл. 8, ал. 1 т. 5 от Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета е предвидено, че в брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета, се включва и допълнително възнаграждение – за безплатна храна.
   Не е упоменат грамаж, вероятно защото никой законотворец не се е сетил, че някой може да тълкува и изпълнява задължението с детски порции :(

 5. Здравейте, благодаря за приема. Имам въпросче.
  Клинични лаборатни в болница при какви точно условия имат право на ваучери?

  • Здравейте,
   Трябва да са изпълнени и двете условия:
   1. специфичен характер на труда, който имате: в контакт с биологични агенти в клинични лаборатории
   2. специфична организация – работа на 12-часови смени или денонощен режим или липса на заведение за хранене в близост. Четвъртото условие е „ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа“.

Коментарите са изключени.