Трябва ли да имам договор със служба по трудова медицина?

Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква работодателите да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

На пръв поглед това изискване изглежда лесно – имаш наети хора на трудов договор, съответно трябва да имаш и служба по трудова медицина.

Оказа се, обаче, че има редица случаи, в които отговорът на въпроса „Трябва ли да имам договор със служба по трудова медицина?“ не е толкова лесен.

Основната клопка е свързана с това, че работодател по смисъла на ЗЗБУТ и работодател по смисъла на Кодекса на труда не е едно и също нещо.

В параграф 1, точка 2 от закона е записано следното определение за работодател:

„Работодател“ е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

Очевидно има някаква добавка в обхвата на това понятие, която променя начина, по който се разглежда и задължението за осигуряване на обслужване от служба по трудова медицина.

В тази връзка редица колеги са питали в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП, имат ли или нямат такова задължение. Ето и отговорите.

❓ Имат ли задължение за сключване на договор със служба по трудова медицина юридически лица с нестопанска цел в обществена полза(фондация) в която има 1 лице по договор за управление и контрол?

Отговор:
Съгласно § 1., т.2 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ, работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.
В тази връзка считаме, че юридическите лица с нестопанска цел следва да осигуряват обслужването на работещите от СТМ, независимо от вида на договора, по който те работят.

❓ ЕТ съм. Имам един работник на 4часа. Следва ли да сключвам договор с трудова медицина?

Отговор:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, имате задължение като работодател да осигурите обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина./ДК/

❓ Следва ли да сключи договор с Трудова медицина ЕТ без работници?

Отговор:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, задължение на работодателя е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Тъй като Вие нямате наети лица, следователно няма на кого да осигурявате изискваното от закона обслужване от СТМ./ДК.

❓ Когато в ЕООД има само управител по ДУК, който не е собственик и няма друг нает персонал по трудов договор, длъжна ли е фирмата да сключва договор със служба по трудова медицина?

Отговор:
Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) въвежда изискването за осигуряване на работещите от служба по трудова медицина като част от задълженията на работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за гарантиране на превенцията на здравето при работа.

Тези задължения възникват за всяко лице съгласно § 1., т.2 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ. Това е всяко лице, което отговаря на понятието „Работодател“, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

Прилагат се от работодателя по отношение на всяко лице, което е наето от него, както и към лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и практика (§ 1, т. 2а от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ)./ДК/

❓ Ако едноличен търговец извършва работата си сам в търговски обект и няма назначени работници по трудов договор, нужно ли е да има договор със Служба по трудова медицина?

Отговор:
В качеството си на самонаето лице, Вие нямате назначен персонал, и следователно няма на кого да осигурявате изискваното от закона обслужване от СТМ.

❓ Ако в ЕТ работят само собственика и работници на граждански договор трябва ли фирмата да има договор със СТМ?

Отговор:
Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), „Работодател“ е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

В тази връзка считаме, че за собственика е налице задължението по чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и той трябва да осигури обслужването на работещите от служба по трудова медицина, независимо от вида на договора, по който те работят./АК /

❓ Лице е на трудови договори в повече от едно предприятие, трябва ли да има обслужване от СТМ във всяко или е достатъчно само в едно? А хората, които работят на граждански договор трябва ли да се имат обслужване от СТМ? 

Отговор:
ЗЗБУТ регламентира изискването всеки работодател да осигурява на своите работници и служители обслужване от СТМ, като част от задълженията за гарантиране на превенцията на здравето, във връзка с условията на труд в конкретното предприятие и на конкретното работно място.

В този смисъл, неависимо от вида на договора, въз основа на който се извършва работата, всички работници трябва да бъдат обхванати с дейностите, които предоставят службите по трудова медицина на работодателя. (ВС)

❓ Управителят ни отказва да сключим договор със СТМ, какви ще бъдат последствията за него и за мен като съвместяващ длъжността БЗР?

Отговор:
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателят носи изцяло отговорността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо от задълженията на работещите по същия закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от негови органи или е възложена на други компетентни служби или лица.(Чл. 14., ал. 2 от ЗЗБУТ).

Едно от задълженията на работодателя, съгласно чл. 25, ал.1 от ЗЗБУТ (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) е да осигури обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.

Когато за работодателя е практически невъзможно сам или в съдружие с други работодатели да създаде служба по трудова медицина, той сключва договор с регистрирана служба по трудова медицина. Право на работодателя е в този случай е да договаря конкретни параметри и цена на обслужването.

В този смисъл, за неизпълнение на изискванията на ЗЗБУТ, отговорност носи работодателят, а не вие като длъжностно лице.

Какво прави службата по трудова медицина

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.