57 коментара

 1. Весела

  Здравейте!Работещите на бензиностанция подлежат ли на ежедневен инструктаж?

  Отговор

  1. Здравейте,
   моето лично мнение е, че е необходим ежедневен инструктаж – основавам се на това, че се извършва дейност с химични агенти.
   Това се доказва и от случаите на проверки, като можете да се запознаете със съдебни дела, в които се коментира и ежедневния инструктаж, например следното:

   http://justice-ruse.org/rcourt/2010/10/N/01704510/946a0110.htm

   Отговор
 2. Иван Иванов

  Според чл. 11 ал 2 от Наредба НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г Инструктажите по чл. 10, ал. 3 от същата се провеждат от длъжностни лица с подходящо образование по ред и при условия, определени от работодателя, като се отчитат характерът на изпълняваната работа, конкретните условия на работното място и съществуващият професионален риск. Въпросът е следния:
  Кой има право да инструктира ОГНЯРА в едно училище по ЗБУТ (независимо с какво налягане е котела и дали има автоматика) – в смисъл с какво образование трябва да е инструктиращия? Второ ако в училището има човек с висше инженеро образование има ли право назначен от директора човек с по-иско образование от инженерно да го инструктира по ЗБУТ, ППО?

  Отговор

  1. Здравейте, господин Иванов,
   няма конкретни изисквания по отношение на степента на образованието на инструктиращия. Лично аз не виждам проблем човек със средно образование да инструктира такъв с висше, стига да познава материята, по която прави инструктаж. Дори в случаите, в които човекът с висше образование работи по специалността си и особено в случаите, когато не работи по специалността си.

   Отговор
   1. Иван Иванов

    Като ваш колега не мога да кажа и съглася, че човек с не техническо образование камо ли средно ще може да инструктира по ЗБУТ, колкото и да познава материята за инструктаж по ЗБУТ! Питах Ви конкретно за инструктаж на огняр по ЗБУТ в училище не случайно. Ако училището е с техническа насоченост инструктиращия по ЗБУТ 100 % е с инженерно образование, но в основно училище или СОУ рядко или никак няма човек с такова образование. Тогава ще го инсруктира човек с друго образование, който изобщо не разбира за какво става дума. Е, какъв ще е инструктажа тогава? Абсолютно формален и неправомерен според Наредбата. Условието „Подходящо образование“ би трябвало да предполага инструктиращия да има необходимите знания в по-голяма степен от човек със средно образование и да има знания за съответната позиция, да знае опасностите и правилно да проведе инструктажа пза нея. Това е моето лично виждане и смятам, че е по-правилно.

    Отговор
 3. Елка Г

  При работа в цех за металорежещи машини според горенаписаното не се изисква ежедневен инструктаж. Въпросът ми е какво точно представлява инструктажът на лица от производствените звена и изисква ли се в нашия случай?

  Отговор

  1. Здравейте, Елка,

   от въпроса Ви не става ясно за кой точно инструктаж се интересувате.

   В цех за металорежещи машини е неиобходимо да се провеждат следните инструктажи:

   – начален – за всички новоназначени, за лица от външни фирми, които ще извършват някакви дейности, за обучаващи се. Ако имате звено с друго териториално разположение, при командировка в този цех – и на тях.
   – на работното място за работещите в цеха, допълнено с обучение – за новоназначени.
   – периодичен – на една година.
   – извънреден – в случаите, посочени в наредбата.

   – на посетители – т.е. външни лица – одитори, инспектори, клиенти и др., които ще влизат в цеха – вие решавате какво точно ще им се говори и къде ще се документира. Например могат да бъдет уведомени за аварийния план, какви са опасностите, какво не бива да пипат и др. Документирането може да стане в която решите книга или в отделна тетрадка, но това трябва да бъде записано в заповедта за инструктажите.

   Отговор
 4. Надежда Кръстева

  Ние сме сладкарски цех в който се работи с различни машини- пакетираща, миксери, тестомесачки, шприц за дребни сладки, тунк линия и други, необходимо ли е да извършваме и ежедневен инструктаж на работниците при работа с тези машини. В момента правим -начален, на работното място и периодичен инструктаж.

  Отговор

  1. Здравейте,
   по така предоставената ми информация, считам че няма задължение за провеждане на ежедневен инструктаж.

   Отговор
 5. Иванка Тодорова

  Здравейте,
  Ние сме строителна фирма. Докато провеждаме инструктаж на работното място на новопостъпилия работник, трябва ли паралелно с този инструктаж да провеждаме и ежедневен инструктаж на същия работник?
  Благодаря за отделеното време

  Отговор

  1. Здравейте,

   Честно казано, въпросът е доста спорен. Ако лично бих препоръчала да преминава заедно с останалите ежедневен инструктаж, имайки предвид практиката на контролните органи.

   Отговор
 6. Mira

  Здравейте,

  Имам следния въпрос към Вас: На лице което е преназначено от един обект на друг(на площадка на различна територия), със същият характер на работа и длъжност, необходимо ли е същото лице да му бъдем направен инструктаж на работното място. След преместването на новия обект лицето е преминало начален инструктаж.

  Благодаря Ви!

  Отговор

  1. Здравейте,

   доколкото разбирам на практика с преназначението сте променили работното място, описано в трудовия договор, за която промяна Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. изисква провеждането на извънреден инструктаж, който би могъл да бъде и с програмата за инструктаж на работното място.
   Начален инструктаж се провежда на командировани работници.

   Чл. 16. (1) Извънреден инструктаж се провежда:
   3. при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа;

   Отговор
 7. Елеонора Тодорова

  Здравейте!
  При провеждане на ежедневен инструктаж на работници, които са на 3-сменен режим на работа и са около 50 човека, като разбира се смените им се редуват, възможно ли е книгите да бъдат в електронни таблици, предварително попълнени с имената на всички от цеха, цех, длъжност и кратко съдържание на инструктажа и хората реално само да се подписват в съответният ден?

  Отговор

  1. Здравейте,

   по принцип Наредбата не изисква всичко да бъде попълвано на ръка. Разбира се, изключение прави подписа, който трябва да бъде собственоръчен.
   По отношение на това обаче дали се приемат разпечатни таблици (които да отговарят на образеца), практиката на инспекция по труда е различна. Някои инспектори правят проблеми, ако не се използва стандартната книга за инструктаж, т.е. подвързана книга. Други нямат претенции.

   Едно от становищата на МТСП набляга на понятието „книга“, вероятно имайки предвид подвързването, ето становището от рубриката „Въпроси и отговори“:

   Румяна Димитрова:-Здравейте, Искам да попитам документирането на инструктажите може ли да става на листа в Таблици, разчертани съгласно Приложение № 1 на Наредба № РД-07-2/16.12.2009г. или задължително трябва да е в книги. Дата на задаване на въпроса:14.3.2012 г. 08:58:11

   Уважаема госпожо Димитрова, Съгласно чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи, посочени в приложение № 1. В тази връзка считаме, че при документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва утвърденият образец, както и изискването за наличие на книга, тъй като разпоредбата на чл. 11, ал. 5 е с императивен характер. (ВС)

   В тази връзка може би разпечатването на таблици с вписани имена, длъжност и цех не е проблем, ако се подвържат като „книга“. Предварителното вписане на съдържанието на инструктажа е малко спорно, тъй като в тази част би трябвало да се вписват рисковете и изискванията за безопасност за конкретния ден за конкретния работник.

   Накрая, бих Ви посъветвала да се консултирате с представител на ИТ във Вашия град, за да разберете дали ще бъде допустимо или не.

   Отговор
 8. Георги Ранов

  Кой провежда инструктажа на ръководителя на фирмата?Неговия подчинен оторизиран с неговата заповед?!?

  Отговор

  1. Ако стриктно спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., ако ръководителят на фирмата е наето лице (с трудов договор или договор за управление), то това лице подлежи на инструктаж.
   Инструктажът може да се проведе от всяко лице, оторизирано със заповед. Това, че лицето е подчинено при изпълнение на други свои дейности, не намалява способностите и възможността за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа. Особено ако това лице е органа за безопасност и здраве при работа.

   Бележка: Това е лично мнение на автора и не представлява официално тълкувание на изискванията за здраве и безопасност. Указания по прилагане на нормативните актове в областта на здраве и безопасност се дават от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването по компетентност.

   Отговор
 9. Жанета Николова

  Здравейте,
  Работодателят ми е определил да провеждам начален, периодичен и извънреден инструктаж. Ако началният инструктаж съвпада с инструктажа на работното място трябва ли това да се упомене в заповедта за видовете инструктажи, която изготвя работодателя или не е задължително? Нужно ли е, ако двата инструктажа съвпадат, инструктажът на работното място да се удостоверява от постъпващия на работа с подпис в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден. Работя в учебно заведение с персонал 20 учители, 1 огняр и 2 чистачки.
  Благодаря Ви!

  Отговор

  1. Здравейте,

   подходящо е изрично да се упомене в заповедта за инструктажите, че на основание чл. 11, ал. 4 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. се извършва едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Това не отменя изискването за документиране както на началния инструктаж, така и на инструктажа на работното място.

   Цитат от „Въпроси и отговори“ на МТСП:

   Деяна Илиева:-Когато се началният инструктаж и инструктажа на работното място се провеждат едновременно, както допуска чл. 11, ал,. 4 на Наредба РД-07-02/16.12.2009 г., проведеният инструктаж се документира само в книга за начален инструктаж или се попълват и двете книги? Дата на задаване на въпроса:23.12.2011 г. 21:22:50

   Уважаема госпожо Илиева, Разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд дава възможност в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности да се съвместяват началния инструктаж и инструктажа на работното място. Едновременното провеждане на двата инструктажа, обаче не означава, че единият от тях може да замени другия. Всеки един от инструктажите по безопасност и здраве при работа има различни съдържание, обхват и цели. При едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място следва да се обхване таматиката и специфичните въпроси и на двата вида инструктаж. При документирането на отделните видове инструктажи е важно да се спазва съответния образец на книгата за инструктажи, с всички реквизити. Наредбата не предвижда документирането на началния инструктаж и на инструктажа на работното място да се извършва в една обща книга за инструктажи. Това би могло да се направи за инструктажите на работното място, периодичните и извънредните инструктажи, с решение на работодателя. (ВС)

   Отговор
 10. Георги

  Здравейте,

  Имам един въпрос, който може би не е за тук,но все пак ще попитам.
  Има ли конкретна наредба или заповед която оказва конкретни мерки и изисквания за създаване на сборен пункт/assembly point/

  Отговор

  1. Здравейте,
   Мога да посоча два нормативни акта, в които се говори за „сборен пункт“.
   В приложение 2 към чл. 11, ал. 1 на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите се казва че планът за евакуация трябва да съдържа ситуационен план на обекта със сборния(те) пункт(ове), както и има конкретно изискване как да изглежда знакът „Сборен пункт“ с описание „безопасно място, където трябва да се евакуаират хората“.

   В Наредба № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране, приложима естествено само за тези дейности, чл. 31 (1) указва следното: „Аварийните маршрути и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона, безопасен сборен пункт или безопасен евакуационен пункт. “
   Чл. 57. (1) За всеки сборен пункт се осигурява актуализиран списък, съдържащ имената на работещите, определени да се събират на това място.
   (2) Списъкът по ал. 1 се поставя на видно място.

   Надявам се, че правилно съм разбрала въпроса Ви. Ако някой колега има какво да допълни, ще се радвам.

   Отговор

 11. Здравейте,
  не разбирам какво имате предвид под инструктажът „ДА СЕ ИЗГОТВЯ“ от фирмата. Можете да разпечатате образеца на книга за инструктаж и тази „книга“ да бъде в папка. Задължително е да се използва утвърдения с наредбата образец.
  Честотата на учебните евакуации, определени в Наредба Iз-2377 е два пъти годишно за някои обществени сгради и учебни и детски заведения и един път годишно за останалите, за които има задължение за изготвяне на план за евакуация (чл. 11, ал. 8). Задължително е писменото уведомяване на РС „ПБЗН“ десет дни преди провеждане на учебната евакуация, не е задължително присъствието на представите на РС. В Наредба Iз-2377 няма изисквания за сформиране на нещатен щаб, съответно заповед за това. С необходимите заповеди можете да се запознаете в тази статия:

  http://otgovori.info/pojarno-dosie-naredba-iz-2377/

  Отговор
 12. Георги

  Възможно ли е Началния и Периодичния инструктаж да се изготвят от фирмата или е задължително попълването им в съответните книги?
  Каква трябва да е честотата на противопожарните учения и задължително ли е уведомяването на съответната РСПБЗН?
  Задължително ли е присъствието на член от РСПБЗН?
  Задължителна ли е Заповед за сформиране на нещатен щаб при условие, че има такава за лице отговорно за ПБ?

  Предварително благодаря!

  Отговор

 13. Здравейте,
  възможно е работодателят да провежда инструктажите. Необходимо е да е указал това в документа, обикновено заповед ,с който определя видовете инструктажи и лицата, които ги провеждат. Както всяко друго лице, което проведа инструктажи, той е трябва да преминава ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  Отговор
 14. Daniela

  Искам да Ви питам,когато става въпрос за заведение,може ли работодателя да направи инструктажа на персонала?Трябва ли да има документ,че е преминал курс за това?Благодаря Ви предварително за отговора!

  Отговор

 15. Здравейте,
  в Наредбата са заложени минималните изисквания, всеки работодателя има право да въведе по-високи изисквания във фирмата, включително и провеждане на ежедневен инструктаж за определени дейности. В този случай е добре при одит или проверка от ИТ да може уверено да се отговори, че познавате минималните изисквания, но това е решение на работодателя с цел безопасност.
  Книгите могат да бъдат разпечатани, не е задължително да бъдат купувани.

  Отговор
 16. Aleksieva

  Здравейте,
  1. по наредбата не попадаме в частта да водим ежедневен инструктаж, но за наше успокоение можем ли да си ги водим тези книги? Грешно ли ще бъде?
  2. може ли да са разпечатани на таблици да не купуваме книги?
  Става въпрос за прозводствено предприятие за обработка на стъкла и имаме дейности по товаро-разтоварване.
  Благодаря!

  Отговор

 17. Здравейте,
  външните лица, които влизат на територията на предприятието са два вида – лица от външни фирми, които ще извършват дейност на територията на предприятието и посетители, които ще влизат в производствени звена.
  Първите, които ще извършват дейност подлежат задължително на начален инструктаж и техният инструктаж се документира в книга за начален инструктаж. Посетителите се инструктират по ред и начин, определен от работодателя, т.е. работодателят казва в какво точно ще се състои инструктажа и къде ще се документира, следователно може да не е в някои от книгите образци към наредбата, а ваша бланка.
  Работодателят преценява кой на кого ще прави инструктажите, например възможно е охраната да документира инструктажа на посетителите, закойто да бъде подготвена инструкция или указания на бланка, на табло или икакто решите, а началният инструктаж на лицата, които ще извършват дейности да е от ОБЗР или лицето по чл. 403а (ако са различни).

  Отговор
 18. Aleksieva

  Здравейте, производствено предприятие сме и на портала имаме охрана, която не пуска външни лица преди да впише име и т.н., както се изисква по Наредбата за частаната охранителна дейност. Въпроса ми е за тези външни лица, които трябва да се инструктират къде да ги вписваме? Може ли този запис да се води за някакъв инструктаж или е необходимо да е в книга за инструктаж? Ние сме определили лице по чл.403а ал.2 лице, което при проверка на контролни органи да представлява фирмата и тези лица преди да влязат също трябва да са вписани. Охраната може ли да ги впише външните лица след, което лицето да ги посрещне и един вида да ги инструктира? Благодаря.

  Отговор

 19. Напълно е възможно. Лично аз считам, че дори е препоръчително, тъй като и заместниците по отношение провеждане на инструктажите би трябвало да са преминали ежегодното обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  Отговор
 20. Valio

  Здравейте, възможно ли е в заповедта за лицата които ще извършват инструктажа да бъдат указани и техните заместници в случай на отсъствие или това не е необходимо с оглед на факта, че те излизайки отпуск в заявлението са посочили заместници които автоматично наследяват техните функции

  Отговор

 21. Здравейте,
  съгласно чл. 15 (2) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
  “ За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, и Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.), ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж, провежда се преди тръгване на път и се документира в Книгата за ежедневен инструктаж. „

  Отговор
 22. Асенова

  Как практически се извършва ежедневен инструктаж на международен шофьор, който изпълнява 5-дневен курс зад граница?

  Отговор

 23. Здравейте,
  точният начин на изписване зависи от начина на организация на инструктажите. Ако имате няколко човека с една и съща длъжност, но само един от тях ще има ангажимент за провеждане на инструктажи – няма как да напишете само длъжността. Т.е. ако се запише само длъжността, то това трябва ясно да обозначава кой точно прави инструктажите.
  Колегите от СТМ вероятно са имали случаи, в които е имало забележки от контролните органи към други техни клиенти по отношение на начина на изписване и затова настояват за поименно определяне.

  Все пак – от моя опит мога да кажа само, че всеки конкретен случай се решава поотделно. Например, възможно е за един вид инструктаж в заповедта да се посочи поименно лице, а за друг вид в същата заповед да е посочена само длъжност.

  Отговор
 24. Alexander Telalev

  Здравейте!
  Имам въпрос свързан с определяне на лицата по чл.2, ал.2, т.4. от Наредба РД-07-02. В Заповедта как трябва да бъдат определени тези лица, като се запишат съответно целите имена на отговорните лица или като се определят съответните длъжности отговорни за конкретните видове инструктажи.
  Лицето от СТМ с която имаме договор, настоява в Заповедта да се запишат целите имена на лицата. Това според мен не е правилно!
  Предварително благодаря!

  Отговор

 25. Няма забрана за подобно водене на инструктажна книга, както и няма изискване да се работи само със закупени готови книги за инструктаж. Разбира се, подписите както на инструктираните, така и на инструктиращият трябва да са саморъчни.
  Понякога някои проверяващи малко по-трудно го възприемат, но законово основание да не се приеме такава книга за инструктаж няма.

  Отговор
 26. гост

  Може ли книгата за инструктаж да се води в електронен вид т.е на компютър?
  Със същите колони, но да не се преписва всеки път, а само да се разпечатва на листи А4, работниците се подписват и листите се поставят в папка. Така признава ли се?

  Отговор

 27. Здравейте,
  няма задължение за прошнуроване и прономероване на книгите за инструктаж и съответно това и не се прави.
  Понякога колеги споделят, че проверяващи „консултират“, че трябва книгите да са прошнуровани и прономеровани, но това е останало от много стари съществуващи такива изисквания, които отдавна вече ги няма, така че всичко остава на ниво „съвет“.

  Отговор
 28. Mowgli

  Здравейте!
  Книгите за инструктаж трябва ли да бъдат непременно прономеровани и прошнуровани, с подпис и печат от ръководителя?
  Как практикувате, имате ли впечатления от външни проверки?
  Благодаря предварително!

  Отговор

 29. Здравейте,
  задължението за провеждане на начален инструктаж за обекта е на техническия ръководител на Строителя (главния изпълнител). Задължението за провеждане на ежедневен инструктаж е на работодателя на съответните работещи.

  Разбира се, необходимо е да погледнете дали няма нещо по-различно написано в т. нар. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.

  Отговор
 30. Петя Иванова

  Здравейте,
  Моля за Вашето мнение за следния казус – фирмата ни е подизпълнител на строителен обект за доставка и монтаж на материали. Дейността ни е търговска (материали за интериора) и нямаме монтажници, за монтаж на материалите на строителния обект наемаме като подизпълнители монтажни фирми. Кой в случая трябва да прави начален и ежедневен инструктаж – инвеститора, ние или монтажните фирми? И трябва ли нашата фирма да прави въобще някакъв вид инструктаж. На обекта има наш технически ръководител, който организира и следи работата, която сме договорили с инвеститора. Благодаря предварително!

  Отговор

 31. Здравейте,

  боя се, че е възможно да не съм разбрала добре въпроса Ви или по-точно описваната ситуация, но ще се опитам да коментирам въз основа на прочетеното като започна отзад напред – няма определение относно „ограничен обем производствени дейности“. Не се сещам за пример за производствена фирма с над 50 човека, при която с чисто сърце да мога да кажа, че няма проблем от съчетаването на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Ако става въпрос за счетоводна фирма, софтуерна и т.н. – тогава да.

  Все пак, крайното решение остава в ръцете на работодателя и ако той е преценил, че е необходимо провеждане на инструктаж на работното място и за административните длъжности, значи е така. Това е нормативното основание – работодателят казва какви видове инструктажи ще се правят, на кого и от кого.

  Бих искала да обърна внимание, че съвместяване на начален инструктаж и инструктаж на работното място не означава да не се провежда инструктаж на работното място.

  Разрешаването на самостоятелна работа се извършва от лицето, което провежда инструктажа на работното място. Тук също можем да разграничим провеждащия инструктажа на работното място с конкретно определен „опитен работник“, който да отговаря за безопасността на новоназначения, въпреки че се касае за малко по-свободна интерпретация.

  Отговор
 32. Mowgli

  … във връзка с горното – ние сме предприятие с персонал над 50 работници и служители и с предмет на дейност „производство…“ , но записът в заповедта, касаещ администрацията, е много голям и подробен – изброени са много длъжности и звена.

  А какво означава всъщност „ограничен обем производствени дейности“?

  Отговор
 33. Mowgli

  Здравейте!
  Моля за вашето становище: задължението на длъжностно лице по ЗБУТ да инструктира НА РАБОТНОТО МЯСТО търговския директор на фирмата, началник отдел „Митници“ и пр. административни длъжности – има ли нормативни основания?
  * В нашата фирма има заповед за това – много административни длъжности са изброени – т.е. имаме преценка на Работодателя, но аз бих могла да я актуализирам.
  Затова (се) питам: Ако тези лица са новоназначени, те ще преминат начален инструктаж, но ако се преназначават от подобно работно място на подобно? И кой ръководител им разрешава самостоятелната работа, след като инструктажа го провежда инспекторът по безопасността?
  Благодаря много предварително, поздрави!

  Отговор

 34. Първо нека да напомня, че инструктаж на три месеца се провежда само на лица, за които е задължителен ежедневен инструктаж.

  Не е необходимо да следите за всеки как тече периода от три месеца. Ако на всички работещи провеждате инструктаж в началото на април, то тогава назначения работник на 21.02. ще си влезе в групата, на която се провежда инструктаж през април. Т.е. новоназначените си влизат в следващия редовен периодичен инструктаж.

  Отговор
 35. алех

  лицето постъпва на работа на 21.02.2011 това означава ли че на 21.05 пак трябва да го впиша в книгата за периодичен инструктаж.Другият работник постъпва на 15.08.2011 и така всички ли трябва да ги следя на всеки три месеца

  Отговор
 36. Keit Moss

  Много Ви благодаря за отговора! :)

  Отговор

 37. Здравейте, съгласно указания в рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП, длъжностното лице, провело началния инструктаж трябва да адресира служебната бележка до ръководителя на съответните обект, цех, участък, звено, отдел, в предприятието в което ще работи или е командирован работникът или служителят (приложение № 2 към чл. 12, ал. 3).

  Логиката е следната:
  Обикновено едно лице, органа по БЗР, извършва началния инструктаж. След като извърши този начален инструктаж, той трябва да издаде служебната бележка, с която новоназначения когато отиде в звеното, където ще работи, да удостовери пред ръководителя на това звено, че е преминал началния инструктаж, а не го е „прескочил“ поради някаква причина. Ръководителят на звеното взема бележката и съответно след това я предава за съхранение в личното досие на работещия.

  Отговор
 38. Keit Moss

  Здравейте! При попълването на служебната бележка за проведен начален инструктаж стигнахме до въпроса „До кого трябва да е адресирана сл.бележка? Дали до ръководителя на съответния обект ( в строителството – до техн.ръководител или до управителя на самата фирма? И грешно ли е, когато тази бележка е адресирана до управителя на фирмата?

  Отговор

 39. Здравейте,
  управляващият съдружник на практика се явява работодател, така че не подлежи на инструктаж.
  По отношение на лицата по граждански договор, наредбата посочва че тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  Съответно този член от ЗЗБУТ гласи следното:
  Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

  Обърнете внимание на израза „независимо от основанието, на което се извършва работата“, с други думи тук се включват и т. нар. „граждански договори“.

  Отговор
 40. Съдружници

  Включват ли се долуизброените лица към лицата подлежащи на инструктаж?
  1.Управляващ съдружник на ООД, който не е по ДУК
  2.Лицата по граждански договор примерно счетоводителите на магазини за промишлени стоки.

  Отговор
 41. озадачен

  Мерси за така бързият и навременен отговор. Това е, с което се занимавам и аз – да попълвам такива книги всеки ден. Загатнаха ми, че този вид попълване би бил проблем ако се стигне до съд. Няма да разсъждавам без да съм запознат какво точно се има впредвид.

  Отговор

 42. Здравейте,
  въпросът, който поставяте ме навежда на мисълта за отделна тема, свързана с правилата за попълване на книгите за инструктаж.
  Ето и отговор на поставения въпрос:
  Забранено е използването на знак за повтаряемост, всяка колонка и по-точно – всеки ред, се попълва изцяло. Абсолютно забранено е подписването на инструктиращия по дължина.

  Отговор
 43. озадачен

  Доста изчетох – никъде не открих ясно формулирано – трябва ли всяка колонка да е попълнена подробно, забранен ли е знак за повторение, трябва ли подписът на инструктиращият да е индивидуално в квадратчето или става да е по дължина и да обжваща няколко. Говоря за ежедневен инструктаж. Благодаря предварително.

  Отговор

 44. Работодателят определя дали ще се провежда изпит или не. Ако не провеждате такива изпити и смятате, че не е необходимо провеждането на такива, правилно и не сте включили такъв текст в заповедта.

  Отговор
 45. Петя Колева

  В нашата заповед за видовете инструктаж и пр. не е упомента да се провежда изпит с новопостъпилите.Трябва ли да пусна отделна заповед за провеждането на такъв изпит и ако да има ли примерен образец какво трябва да съдържа?

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *