41 коментари

 1. Георги Ранов
  Георги Ранов 27.06.2014 at 16:00 | | Reply

  Кой провежда инструктажа на ръководителя на фирмата?Неговия подчинен оторизиран с неговата заповед?!?

  1. Деяна Илиева
   Деяна Илиева 08.07.2014 at 10:31 |

   Ако стриктно спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., ако ръководителят на фирмата е наето лице (с трудов договор или договор за управление), то това лице подлежи на инструктаж.
   Инструктажът може да се проведе от всяко лице, оторизирано със заповед. Това, че лицето е подчинено при изпълнение на други свои дейности, не намалява способностите и възможността за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа. Особено ако това лице е органа за безопасност и здраве при работа.

   Бележка: Това е лично мнение на автора и не представлява официално тълкувание на изискванията за здраве и безопасност. Указания по прилагане на нормативните актове в областта на здраве и безопасност се дават от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването по компетентност.

 2. Жанета Николова
  Жанета Николова 08.03.2014 at 20:10 | | Reply

  Здравейте,
  Работодателят ми е определил да провеждам начален, периодичен и извънреден инструктаж. Ако началният инструктаж съвпада с инструктажа на работното място трябва ли това да се упомене в заповедта за видовете инструктажи, която изготвя работодателя или не е задължително? Нужно ли е, ако двата инструктажа съвпадат, инструктажът на работното място да се удостоверява от постъпващия на работа с подпис в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден. Работя в учебно заведение с персонал 20 учители, 1 огняр и 2 чистачки.
  Благодаря Ви!

 3. Георги
  Георги 11.09.2013 at 10:24 | | Reply

  Здравейте,

  Имам един въпрос, който може би не е за тук,но все пак ще попитам.
  Има ли конкретна наредба или заповед която оказва конкретни мерки и изисквания за създаване на сборен пункт/assembly point/

  1. инж. Деяна Илиева

   Здравейте,
   Мога да посоча два нормативни акта, в които се говори за „сборен пункт“.
   В приложение 2 към чл. 11, ал. 1 на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите се казва че планът за евакуация трябва да съдържа ситуационен план на обекта със сборния(те) пункт(ове), както и има конкретно изискване как да изглежда знакът „Сборен пункт“ с описание „безопасно място, където трябва да се евакуаират хората“.

   В Наредба № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране, приложима естествено само за тези дейности, чл. 31 (1) указва следното: „Аварийните маршрути и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона, безопасен сборен пункт или безопасен евакуационен пункт. “
   Чл. 57. (1) За всеки сборен пункт се осигурява актуализиран списък, съдържащ имената на работещите, определени да се събират на това място.
   (2) Списъкът по ал. 1 се поставя на видно място.

   Надявам се, че правилно съм разбрала въпроса Ви. Ако някой колега има какво да допълни, ще се радвам.

 4. Георги
  Георги 12.06.2013 at 20:28 | | Reply

  Възможно ли е Началния и Периодичния инструктаж да се изготвят от фирмата или е задължително попълването им в съответните книги?
  Каква трябва да е честотата на противопожарните учения и задължително ли е уведомяването на съответната РСПБЗН?
  Задължително ли е присъствието на член от РСПБЗН?
  Задължителна ли е Заповед за сформиране на нещатен щаб при условие, че има такава за лице отговорно за ПБ?

  Предварително благодаря!

 5. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 20.05.2013 at 6:56 | | Reply

  Здравейте,
  възможно е работодателят да провежда инструктажите. Необходимо е да е указал това в документа, обикновено заповед ,с който определя видовете инструктажи и лицата, които ги провеждат. Както всяко друго лице, което проведа инструктажи, той е трябва да преминава ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

 6. Daniela
  Daniela 19.05.2013 at 19:28 | | Reply

  Искам да Ви питам,когато става въпрос за заведение,може ли работодателя да направи инструктажа на персонала?Трябва ли да има документ,че е преминал курс за това?Благодаря Ви предварително за отговора!

 7. Aleksieva
  Aleksieva 25.04.2013 at 13:00 | | Reply

  Здравейте,
  1. по наредбата не попадаме в частта да водим ежедневен инструктаж, но за наше успокоение можем ли да си ги водим тези книги? Грешно ли ще бъде?
  2. може ли да са разпечатани на таблици да не купуваме книги?
  Става въпрос за прозводствено предприятие за обработка на стъкла и имаме дейности по товаро-разтоварване.
  Благодаря!

 8. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 11.03.2013 at 10:24 | | Reply

  Здравейте,
  външните лица, които влизат на територията на предприятието са два вида – лица от външни фирми, които ще извършват дейност на територията на предприятието и посетители, които ще влизат в производствени звена.
  Първите, които ще извършват дейност подлежат задължително на начален инструктаж и техният инструктаж се документира в книга за начален инструктаж. Посетителите се инструктират по ред и начин, определен от работодателя, т.е. работодателят казва в какво точно ще се състои инструктажа и къде ще се документира, следователно може да не е в някои от книгите образци към наредбата, а ваша бланка.
  Работодателят преценява кой на кого ще прави инструктажите, например възможно е охраната да документира инструктажа на посетителите, закойто да бъде подготвена инструкция или указания на бланка, на табло или икакто решите, а началният инструктаж на лицата, които ще извършват дейности да е от ОБЗР или лицето по чл. 403а (ако са различни).

 9. Aleksieva
  Aleksieva 11.03.2013 at 9:47 | | Reply

  Здравейте, производствено предприятие сме и на портала имаме охрана, която не пуска външни лица преди да впише име и т.н., както се изисква по Наредбата за частаната охранителна дейност. Въпроса ми е за тези външни лица, които трябва да се инструктират къде да ги вписваме? Може ли този запис да се води за някакъв инструктаж или е необходимо да е в книга за инструктаж? Ние сме определили лице по чл.403а ал.2 лице, което при проверка на контролни органи да представлява фирмата и тези лица преди да влязат също трябва да са вписани. Охраната може ли да ги впише външните лица след, което лицето да ги посрещне и един вида да ги инструктира? Благодаря.

 10. Valio
  Valio 03.03.2013 at 12:46 | | Reply

  Здравейте, възможно ли е в заповедта за лицата които ще извършват инструктажа да бъдат указани и техните заместници в случай на отсъствие или това не е необходимо с оглед на факта, че те излизайки отпуск в заявлението са посочили заместници които автоматично наследяват техните функции

 11. Асенова
  Асенова 11.01.2013 at 15:07 | | Reply

  Как практически се извършва ежедневен инструктаж на международен шофьор, който изпълнява 5-дневен курс зад граница?

 12. Alexander Telalev
  Alexander Telalev 10.08.2012 at 12:31 | | Reply

  Здравейте!
  Имам въпрос свързан с определяне на лицата по чл.2, ал.2, т.4. от Наредба РД-07-02. В Заповедта как трябва да бъдат определени тези лица, като се запишат съответно целите имена на отговорните лица или като се определят съответните длъжности отговорни за конкретните видове инструктажи.
  Лицето от СТМ с която имаме договор, настоява в Заповедта да се запишат целите имена на лицата. Това според мен не е правилно!
  Предварително благодаря!

 13. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 17.07.2012 at 12:53 | | Reply

  Няма забрана за подобно водене на инструктажна книга, както и няма изискване да се работи само със закупени готови книги за инструктаж. Разбира се, подписите както на инструктираните, така и на инструктиращият трябва да са саморъчни.
  Понякога някои проверяващи малко по-трудно го възприемат, но законово основание да не се приеме такава книга за инструктаж няма.

 14. гост
  гост 17.07.2012 at 8:34 | | Reply

  Може ли книгата за инструктаж да се води в електронен вид т.е на компютър?
  Със същите колони, но да не се преписва всеки път, а само да се разпечатва на листи А4, работниците се подписват и листите се поставят в папка. Така признава ли се?

 15. Mowgli
  Mowgli 03.07.2012 at 13:18 | | Reply

  Здравейте!
  Книгите за инструктаж трябва ли да бъдат непременно прономеровани и прошнуровани, с подпис и печат от ръководителя?
  Как практикувате, имате ли впечатления от външни проверки?
  Благодаря предварително!

 16. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 12.04.2012 at 14:56 | | Reply

  Здравейте,
  задължението за провеждане на начален инструктаж за обекта е на техническия ръководител на Строителя (главния изпълнител). Задължението за провеждане на ежедневен инструктаж е на работодателя на съответните работещи.

  Разбира се, необходимо е да погледнете дали няма нещо по-различно написано в т. нар. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.

 17. Петя Иванова
  Петя Иванова 10.04.2012 at 18:16 | | Reply

  Здравейте,
  Моля за Вашето мнение за следния казус – фирмата ни е подизпълнител на строителен обект за доставка и монтаж на материали. Дейността ни е търговска (материали за интериора) и нямаме монтажници, за монтаж на материалите на строителния обект наемаме като подизпълнители монтажни фирми. Кой в случая трябва да прави начален и ежедневен инструктаж – инвеститора, ние или монтажните фирми? И трябва ли нашата фирма да прави въобще някакъв вид инструктаж. На обекта има наш технически ръководител, който организира и следи работата, която сме договорили с инвеститора. Благодаря предварително!

 18. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 05.04.2012 at 22:24 | | Reply

  Здравейте,

  боя се, че е възможно да не съм разбрала добре въпроса Ви или по-точно описваната ситуация, но ще се опитам да коментирам въз основа на прочетеното като започна отзад напред – няма определение относно „ограничен обем производствени дейности“. Не се сещам за пример за производствена фирма с над 50 човека, при която с чисто сърце да мога да кажа, че няма проблем от съчетаването на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Ако става въпрос за счетоводна фирма, софтуерна и т.н. – тогава да.

  Все пак, крайното решение остава в ръцете на работодателя и ако той е преценил, че е необходимо провеждане на инструктаж на работното място и за административните длъжности, значи е така. Това е нормативното основание – работодателят казва какви видове инструктажи ще се правят, на кого и от кого.

  Бих искала да обърна внимание, че съвместяване на начален инструктаж и инструктаж на работното място не означава да не се провежда инструктаж на работното място.

  Разрешаването на самостоятелна работа се извършва от лицето, което провежда инструктажа на работното място. Тук също можем да разграничим провеждащия инструктажа на работното място с конкретно определен „опитен работник“, който да отговаря за безопасността на новоназначения, въпреки че се касае за малко по-свободна интерпретация.

 19. Mowgli
  Mowgli 05.04.2012 at 15:39 | | Reply

  … във връзка с горното – ние сме предприятие с персонал над 50 работници и служители и с предмет на дейност „производство…“ , но записът в заповедта, касаещ администрацията, е много голям и подробен – изброени са много длъжности и звена.

  А какво означава всъщност „ограничен обем производствени дейности“?

 20. Mowgli
  Mowgli 05.04.2012 at 11:26 | | Reply

  Здравейте!
  Моля за вашето становище: задължението на длъжностно лице по ЗБУТ да инструктира НА РАБОТНОТО МЯСТО търговския директор на фирмата, началник отдел „Митници“ и пр. административни длъжности – има ли нормативни основания?
  * В нашата фирма има заповед за това – много административни длъжности са изброени – т.е. имаме преценка на Работодателя, но аз бих могла да я актуализирам.
  Затова (се) питам: Ако тези лица са новоназначени, те ще преминат начален инструктаж, но ако се преназначават от подобно работно място на подобно? И кой ръководител им разрешава самостоятелната работа, след като инструктажа го провежда инспекторът по безопасността?
  Благодаря много предварително, поздрави!

 21. алех
  алех 15.03.2012 at 13:50 | | Reply

  лицето постъпва на работа на 21.02.2011 това означава ли че на 21.05 пак трябва да го впиша в книгата за периодичен инструктаж.Другият работник постъпва на 15.08.2011 и така всички ли трябва да ги следя на всеки три месеца

 22. Keit Moss
  Keit Moss 14.02.2012 at 11:44 | | Reply

  Много Ви благодаря за отговора! :)

 23. Keit Moss
  Keit Moss 13.02.2012 at 14:55 | | Reply

  Здравейте! При попълването на служебната бележка за проведен начален инструктаж стигнахме до въпроса „До кого трябва да е адресирана сл.бележка? Дали до ръководителя на съответния обект ( в строителството – до техн.ръководител или до управителя на самата фирма? И грешно ли е, когато тази бележка е адресирана до управителя на фирмата?

 24. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 28.10.2011 at 20:54 | | Reply

  Здравейте,
  управляващият съдружник на практика се явява работодател, така че не подлежи на инструктаж.
  По отношение на лицата по граждански договор, наредбата посочва че тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  Съответно този член от ЗЗБУТ гласи следното:
  Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

  Обърнете внимание на израза „независимо от основанието, на което се извършва работата“, с други думи тук се включват и т. нар. „граждански договори“.

 25. Съдружници
  Съдружници 27.10.2011 at 9:52 | | Reply

  Включват ли се долуизброените лица към лицата подлежащи на инструктаж?
  1.Управляващ съдружник на ООД, който не е по ДУК
  2.Лицата по граждански договор примерно счетоводителите на магазини за промишлени стоки.

 26. озадачен
  озадачен 28.06.2011 at 23:47 | | Reply

  Мерси за така бързият и навременен отговор. Това е, с което се занимавам и аз – да попълвам такива книги всеки ден. Загатнаха ми, че този вид попълване би бил проблем ако се стигне до съд. Няма да разсъждавам без да съм запознат какво точно се има впредвид.

 27. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 27.06.2011 at 19:54 | | Reply

  Здравейте,
  въпросът, който поставяте ме навежда на мисълта за отделна тема, свързана с правилата за попълване на книгите за инструктаж.
  Ето и отговор на поставения въпрос:
  Забранено е използването на знак за повтаряемост, всяка колонка и по-точно – всеки ред, се попълва изцяло. Абсолютно забранено е подписването на инструктиращия по дължина.

 28. озадачен
  озадачен 26.06.2011 at 20:46 | | Reply

  Доста изчетох – никъде не открих ясно формулирано – трябва ли всяка колонка да е попълнена подробно, забранен ли е знак за повторение, трябва ли подписът на инструктиращият да е индивидуално в квадратчето или става да е по дължина и да обжваща няколко. Говоря за ежедневен инструктаж. Благодаря предварително.

 29. Петя Колева
  Петя Колева 26.10.2010 at 11:57 | | Reply

  В нашата заповед за видовете инструктаж и пр. не е упомента да се провежда изпит с новопостъпилите.Трябва ли да пусна отделна заповед за провеждането на такъв изпит и ако да има ли примерен образец какво трябва да съдържа?

Leave a Reply