Ние провеждаме вътрешнофирмени обучения по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
На място при вас с избрани от вас теми!
– за ръководители;
– длъжностни лица по БЗР;
– представители в КУТ/ГУТ;
– провеждащи инструктажи.

Вижте нашето предложение!


Основните изисквания относно провеждането на инструктажи са посочени в  Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Наредбата изисква работодателят писмено да определи:
1. видовете инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат инструктирани;
3. програма за провеждане на инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат инструктажа.

Обикновено писменото определяне от работодателя се извършва чрез издаване на заповед, макар че е напълно възможно организацията на инструктажите да бъде описана и в процедура. В някои фирми има два допълващи се документа – заповед и процедура или дори няколко процедури.

Да разгледаме последователно какво е необходимо да опишем в нашия писмен документ /заповед:

1. Как да определим какви видове инструктажи е необходимо да бъдат провеждани в нашата фирма?

Първо трябва да определим видовете инструктажи, които трябва да се провеждат във фирмата. Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.  инструктажите биват:
– начален;
– на работното място;
– периодичен;
– ежедневен;
– извънреден.

както и има и инструктаж на лицата, които ще посещават производствени звена на предприятието. Той не е включен в никой от гореспоменатите инструктажи и няма конкретно наименование.

Началния инструктаж е задължителен за всички, по него няма спор, така че той задължително следва да бъде описан в заповедта. За някои видове работи има определена задължителна минимална продължителност на началния инструктаж в Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3. Например: при извършване на строителни и монтажни работи, при обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност или при работа с опасни химически вещества и препарати началният инструктаж е един работен ден.

Инструктаж на работното място – наредбата допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и инструктажа на работното място в предприятия с персонал до 50 работници и служители включително и/или ограничен обем производствени дейности. Това обаче не означава, че такъв не се провежда и съответно не отменя документирането на този инструктаж.

За определени видове работи е задължително провеждането на инструктаж на работното място и ако имате работещи с такива дейности, това означава, че този инструктаж ще присъства в заповедта, описан отделно и с определена продължителност (от Приложение № 3 или определена по наша преценка, ако няма задължителна) . Това се следните видове работи:
– подземни работи;
– Работа в открити мини и кариери; надземни работници, обслужващи подземни обекти;
– Извършване на строителни и монтажни работи; работа в геологопроучвателни обекти и при добив на нефт и газ;
– Обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност;
– Работа в металургични и химически предприятия; работа с опасни химически вещества и препарати;
– Пряко заети в превозната дейност в железопътния транспорт;
– В производството и употребата на взривни материали.

Ежедневен инструктаж се провежда на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително:
– в подземни, минни и геологопроучвателни обекти;
– в кариери;
– в добива на нефт и газ;
– в превозите в железопътния транспорт;
– в производството и употребата на взривни материали;
– в международните автомобилни превози;
– в автомобилните превози на опасни товари по шосе;
– при работа с опасни химически вещества и препарати;
– при строителни и монтажни работи.

Ако се чудите дали трябва на някой работещ от вашата фирма да се провежда ежедневен инструктаж, просто сравнете дейностите му последователно с изброените и ако не откриете прилики, нямате това задължение.

Не всички шофьори подлежат на ежедневен инструктаж! Само ако превозват опасни товари или извършват международни автомобилни превози.

Допълване на инструктажа на работното място с обучение

Обърнете внимание, че за някои дейности, свързани с обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или са заети в дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора, освен инструктаж на работното място наредбата изисква и провеждане на обучение и изпит по правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Подходящо е определянето на длъжностите, при които ще се извършва и обучение, да стане с помощта на службата по трудова медицина. Аз бих, например, бих препоръчала работещи, които ще обслужват съоръжения с повишена опасност да бъдат определени в заповедта като подлежащи на обучение и изпит.

При периодичен инструктаж работещите се разделят на две групи с различна периодичност на инструктажа:
– за работещите, при които се изисква ежедневен инструктаж, той остава с периодичност от три месеца.
– за всички останали – периодичния инструктаж се провежда не по-рядко от един път годишно.

С други думи, ако за някоя длъжност в заповедта определите ежедневен инструктаж, автоматично за периодичния трябва да опишете провеждане на три месеца. Тук искам да обърна внимание, че обратното обаче не е задължително. Работодателят може да прецени, че една година е твърде дълъг срок за инструктаж при някои дейности и да определи извършването на периодичния инструктаж например на 3 месеца или 6 месеца. Това обаче не го задължава тези лица да бъдат инструктирани и ежедневно.

Извънреден инструктаж. Той трябва да бъде вписан в заповедта и лично аз препоръчвам да бъде направено пълно описание на всички ситуации, при които е необходимо да се проведе такъв, а именно:

1. След всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване и установена професионална болест, както и след пожар, промишлена авария и природно бедствие.
2. При констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа.
3. При промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа.
4. С работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, след завръщането им на работа, преди да започнат да изпълняват преките си задължения.
5. По предписание на контролен орган.

6. По преценка на работодателя или прекия ръководител: при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа, преди започване изпълнението на задачите на работещите се провежда извънреден инструктаж.

Остана обаче още един вид инструктаж – на лицата, които ще посещават производствени звена на предприятието. Съгласно чл. 11, ал. 6 на Наредбата, инструктажите на тези лица се провеждат и документират по ред, установен от работодателя. Това означава, че в заповедта трябва да бъде посочен такъв вид инструктаж, ако имате производствени звена, съответно да бъде определено кой ще го провежда, по какъв начин и къде ще се документира (не е задължително да става в книга за инструктаж от образците).

2. Какво означава да определим лицата, които ще бъдат инструктирани?

Ясно е, че няма как някой да бъде пропуснат – всички работещи във фирмата трябва да преминават инструктажи, дори и тези, които провеждат инструктажите, както и органа за безопасност и здарве при работа!

На различните видове инструктажи обаче може да не подлежат всички работещи, а само някои от тях. Например не на всички ще се провежда ежедневен инструктаж.

Моето предложение е успоредно с определянето на видовете инструктажи, веднага да бъдат посочвани и длъжностите във фирмата, които подлежат на съответния вид инструктаж. Определите ли, че ви е нужен ежедневен инструктаж, то вече ще знаете на кои лица ще се провежда и ги записвате.

3. Една или повече програми за провеждане на инструктажа.

Всеки един от видовете инструктажи трябва да се извършва по утвърдена програма, дори и ежедневният! Може да бъде един документ, който последователно описва всички програми, а може и да са отделни документи.

Няколко правила относно програмите:
– наредбата посочва задължителното съдържание на програмата за начален инструктаж;
– програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане;
– обучението по правилата по безопасност и здраве, което се съвместява с инструктажа на работното място също се провежда по конкретна учебна програма.
– инструктажът на лицата, които ще посещават призводствените звена се провежда по отделна програма или по части от програмата за начален инструктаж.

4. Кой ще провежда инструктажа.

Кои лица ще провеждат инструктажите, зависи само от работодателя. Няма посочени конкретни изисквания, като само за периодичния инструктаж е дадена насока относно подходящият извършител, като е записано:

Периодичният инструктаж се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя

Въз основа на моя опит и добрата практика, предлагам някои решения:

 • Начален инструктаж да се провежда от лицето, което извършва дейности като орган по безопасност и здраве при работа.
 • Инструктажът на работното място да се провежда от ръководител на звеното или определено от него лице.
 • Ежедневният инструктаж да се провежда от прекия ръководител.
 • Периодичният инструктаж да се провежда от прекия ръководител, макар че в малки фирми е подходящо това да прави и органа за БЗР.

Предлагам ви една примерна заповед за провеждане на инструктажи, като тя включва провеждането на всички видове инструктажи, както и обучение при инструктажа на работното място.  Ако при вас някой от инструктажите отпада, ще е необходимо съответно да махнете и текста относно този вид инструктаж.
Ето в допълнение и Протокол за провеждане на изпит по безопасност и здраве при работа на новопостъпили работници и служители.

48 коментари

 1. Иванка Тодорова
  Иванка Тодорова 30.03.2015 at 21:43 | | Reply

  Здравейте,
  Ние сме строителна фирма. Докато провеждаме инструктаж на работното място на новопостъпилия работник, трябва ли паралелно с този инструктаж да провеждаме и ежедневен инструктаж на същия работник?
  Благодаря за отделеното време

 2. Mira
  Mira 25.03.2015 at 12:44 | | Reply

  Здравейте,

  Имам следния въпрос към Вас: На лице което е преназначено от един обект на друг(на площадка на различна територия), със същият характер на работа и длъжност, необходимо ли е същото лице да му бъдем направен инструктаж на работното място. След преместването на новия обект лицето е преминало начален инструктаж.

  Благодаря Ви!

  1. Mira
   Mira 27.03.2015 at 11:31 |

   Благодаря Ви!

 3. Елеонора Тодорова
  Елеонора Тодорова 16.01.2015 at 13:59 | | Reply

  Здравейте!
  При провеждане на ежедневен инструктаж на работници, които са на 3-сменен режим на работа и са около 50 човека, като разбира се смените им се редуват, възможно ли е книгите да бъдат в електронни таблици, предварително попълнени с имената на всички от цеха, цех, длъжност и кратко съдържание на инструктажа и хората реално само да се подписват в съответният ден?

 4. Георги Ранов
  Георги Ранов 27.06.2014 at 16:00 | | Reply

  Кой провежда инструктажа на ръководителя на фирмата?Неговия подчинен оторизиран с неговата заповед?!?

  1. Деяна Илиева
   Деяна Илиева 08.07.2014 at 10:31 |

   Ако стриктно спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., ако ръководителят на фирмата е наето лице (с трудов договор или договор за управление), то това лице подлежи на инструктаж.
   Инструктажът може да се проведе от всяко лице, оторизирано със заповед. Това, че лицето е подчинено при изпълнение на други свои дейности, не намалява способностите и възможността за провеждане на инструктаж по безопасност и здраве при работа. Особено ако това лице е органа за безопасност и здраве при работа.

   Бележка: Това е лично мнение на автора и не представлява официално тълкувание на изискванията за здраве и безопасност. Указания по прилагане на нормативните актове в областта на здраве и безопасност се дават от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването по компетентност.

 5. Жанета Николова
  Жанета Николова 08.03.2014 at 20:10 | | Reply

  Здравейте,
  Работодателят ми е определил да провеждам начален, периодичен и извънреден инструктаж. Ако началният инструктаж съвпада с инструктажа на работното място трябва ли това да се упомене в заповедта за видовете инструктажи, която изготвя работодателя или не е задължително? Нужно ли е, ако двата инструктажа съвпадат, инструктажът на работното място да се удостоверява от постъпващия на работа с подпис в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден. Работя в учебно заведение с персонал 20 учители, 1 огняр и 2 чистачки.
  Благодаря Ви!

 6. Георги
  Георги 11.09.2013 at 10:24 | | Reply

  Здравейте,

  Имам един въпрос, който може би не е за тук,но все пак ще попитам.
  Има ли конкретна наредба или заповед която оказва конкретни мерки и изисквания за създаване на сборен пункт/assembly point/

  1. инж. Деяна Илиева

   Здравейте,
   Мога да посоча два нормативни акта, в които се говори за „сборен пункт“.
   В приложение 2 към чл. 11, ал. 1 на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите се казва че планът за евакуация трябва да съдържа ситуационен план на обекта със сборния(те) пункт(ове), както и има конкретно изискване как да изглежда знакът „Сборен пункт“ с описание „безопасно място, където трябва да се евакуаират хората“.

   В Наредба № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране, приложима естествено само за тези дейности, чл. 31 (1) указва следното: „Аварийните маршрути и изходи се поддържат винаги в изправност, свободни и чисти с оглед осигуряване на възможно най-бързото извеждане на хората в безопасна зона, безопасен сборен пункт или безопасен евакуационен пункт. “
   Чл. 57. (1) За всеки сборен пункт се осигурява актуализиран списък, съдържащ имената на работещите, определени да се събират на това място.
   (2) Списъкът по ал. 1 се поставя на видно място.

   Надявам се, че правилно съм разбрала въпроса Ви. Ако някой колега има какво да допълни, ще се радвам.

 7. Георги
  Георги 12.06.2013 at 20:28 | | Reply

  Възможно ли е Началния и Периодичния инструктаж да се изготвят от фирмата или е задължително попълването им в съответните книги?
  Каква трябва да е честотата на противопожарните учения и задължително ли е уведомяването на съответната РСПБЗН?
  Задължително ли е присъствието на член от РСПБЗН?
  Задължителна ли е Заповед за сформиране на нещатен щаб при условие, че има такава за лице отговорно за ПБ?

  Предварително благодаря!

 8. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 20.05.2013 at 6:56 | | Reply

  Здравейте,
  възможно е работодателят да провежда инструктажите. Необходимо е да е указал това в документа, обикновено заповед ,с който определя видовете инструктажи и лицата, които ги провеждат. Както всяко друго лице, което проведа инструктажи, той е трябва да преминава ежегодно обучение в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 3 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

 9. Daniela
  Daniela 19.05.2013 at 19:28 | | Reply

  Искам да Ви питам,когато става въпрос за заведение,може ли работодателя да направи инструктажа на персонала?Трябва ли да има документ,че е преминал курс за това?Благодаря Ви предварително за отговора!

 10. Aleksieva
  Aleksieva 25.04.2013 at 13:00 | | Reply

  Здравейте,
  1. по наредбата не попадаме в частта да водим ежедневен инструктаж, но за наше успокоение можем ли да си ги водим тези книги? Грешно ли ще бъде?
  2. може ли да са разпечатани на таблици да не купуваме книги?
  Става въпрос за прозводствено предприятие за обработка на стъкла и имаме дейности по товаро-разтоварване.
  Благодаря!

 11. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 11.03.2013 at 10:24 | | Reply

  Здравейте,
  външните лица, които влизат на територията на предприятието са два вида – лица от външни фирми, които ще извършват дейност на територията на предприятието и посетители, които ще влизат в производствени звена.
  Първите, които ще извършват дейност подлежат задължително на начален инструктаж и техният инструктаж се документира в книга за начален инструктаж. Посетителите се инструктират по ред и начин, определен от работодателя, т.е. работодателят казва в какво точно ще се състои инструктажа и къде ще се документира, следователно може да не е в някои от книгите образци към наредбата, а ваша бланка.
  Работодателят преценява кой на кого ще прави инструктажите, например възможно е охраната да документира инструктажа на посетителите, закойто да бъде подготвена инструкция или указания на бланка, на табло или икакто решите, а началният инструктаж на лицата, които ще извършват дейности да е от ОБЗР или лицето по чл. 403а (ако са различни).

 12. Aleksieva
  Aleksieva 11.03.2013 at 9:47 | | Reply

  Здравейте, производствено предприятие сме и на портала имаме охрана, която не пуска външни лица преди да впише име и т.н., както се изисква по Наредбата за частаната охранителна дейност. Въпроса ми е за тези външни лица, които трябва да се инструктират къде да ги вписваме? Може ли този запис да се води за някакъв инструктаж или е необходимо да е в книга за инструктаж? Ние сме определили лице по чл.403а ал.2 лице, което при проверка на контролни органи да представлява фирмата и тези лица преди да влязат също трябва да са вписани. Охраната може ли да ги впише външните лица след, което лицето да ги посрещне и един вида да ги инструктира? Благодаря.

 13. Valio
  Valio 03.03.2013 at 12:46 | | Reply

  Здравейте, възможно ли е в заповедта за лицата които ще извършват инструктажа да бъдат указани и техните заместници в случай на отсъствие или това не е необходимо с оглед на факта, че те излизайки отпуск в заявлението са посочили заместници които автоматично наследяват техните функции

 14. Асенова
  Асенова 11.01.2013 at 15:07 | | Reply

  Как практически се извършва ежедневен инструктаж на международен шофьор, който изпълнява 5-дневен курс зад граница?

 15. Alexander Telalev
  Alexander Telalev 10.08.2012 at 12:31 | | Reply

  Здравейте!
  Имам въпрос свързан с определяне на лицата по чл.2, ал.2, т.4. от Наредба РД-07-02. В Заповедта как трябва да бъдат определени тези лица, като се запишат съответно целите имена на отговорните лица или като се определят съответните длъжности отговорни за конкретните видове инструктажи.
  Лицето от СТМ с която имаме договор, настоява в Заповедта да се запишат целите имена на лицата. Това според мен не е правилно!
  Предварително благодаря!

 16. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 17.07.2012 at 12:53 | | Reply

  Няма забрана за подобно водене на инструктажна книга, както и няма изискване да се работи само със закупени готови книги за инструктаж. Разбира се, подписите както на инструктираните, така и на инструктиращият трябва да са саморъчни.
  Понякога някои проверяващи малко по-трудно го възприемат, но законово основание да не се приеме такава книга за инструктаж няма.

 17. гост
  гост 17.07.2012 at 8:34 | | Reply

  Може ли книгата за инструктаж да се води в електронен вид т.е на компютър?
  Със същите колони, но да не се преписва всеки път, а само да се разпечатва на листи А4, работниците се подписват и листите се поставят в папка. Така признава ли се?

 18. Mowgli
  Mowgli 03.07.2012 at 13:18 | | Reply

  Здравейте!
  Книгите за инструктаж трябва ли да бъдат непременно прономеровани и прошнуровани, с подпис и печат от ръководителя?
  Как практикувате, имате ли впечатления от външни проверки?
  Благодаря предварително!

 19. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 12.04.2012 at 14:56 | | Reply

  Здравейте,
  задължението за провеждане на начален инструктаж за обекта е на техническия ръководител на Строителя (главния изпълнител). Задължението за провеждане на ежедневен инструктаж е на работодателя на съответните работещи.

  Разбира се, необходимо е да погледнете дали няма нещо по-различно написано в т. нар. Споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ.

 20. Петя Иванова
  Петя Иванова 10.04.2012 at 18:16 | | Reply

  Здравейте,
  Моля за Вашето мнение за следния казус – фирмата ни е подизпълнител на строителен обект за доставка и монтаж на материали. Дейността ни е търговска (материали за интериора) и нямаме монтажници, за монтаж на материалите на строителния обект наемаме като подизпълнители монтажни фирми. Кой в случая трябва да прави начален и ежедневен инструктаж – инвеститора, ние или монтажните фирми? И трябва ли нашата фирма да прави въобще някакъв вид инструктаж. На обекта има наш технически ръководител, който организира и следи работата, която сме договорили с инвеститора. Благодаря предварително!

 21. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 05.04.2012 at 22:24 | | Reply

  Здравейте,

  боя се, че е възможно да не съм разбрала добре въпроса Ви или по-точно описваната ситуация, но ще се опитам да коментирам въз основа на прочетеното като започна отзад напред – няма определение относно „ограничен обем производствени дейности“. Не се сещам за пример за производствена фирма с над 50 човека, при която с чисто сърце да мога да кажа, че няма проблем от съчетаването на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Ако става въпрос за счетоводна фирма, софтуерна и т.н. – тогава да.

  Все пак, крайното решение остава в ръцете на работодателя и ако той е преценил, че е необходимо провеждане на инструктаж на работното място и за административните длъжности, значи е така. Това е нормативното основание – работодателят казва какви видове инструктажи ще се правят, на кого и от кого.

  Бих искала да обърна внимание, че съвместяване на начален инструктаж и инструктаж на работното място не означава да не се провежда инструктаж на работното място.

  Разрешаването на самостоятелна работа се извършва от лицето, което провежда инструктажа на работното място. Тук също можем да разграничим провеждащия инструктажа на работното място с конкретно определен „опитен работник“, който да отговаря за безопасността на новоназначения, въпреки че се касае за малко по-свободна интерпретация.

 22. Mowgli
  Mowgli 05.04.2012 at 15:39 | | Reply

  … във връзка с горното – ние сме предприятие с персонал над 50 работници и служители и с предмет на дейност „производство…“ , но записът в заповедта, касаещ администрацията, е много голям и подробен – изброени са много длъжности и звена.

  А какво означава всъщност „ограничен обем производствени дейности“?

 23. Mowgli
  Mowgli 05.04.2012 at 11:26 | | Reply

  Здравейте!
  Моля за вашето становище: задължението на длъжностно лице по ЗБУТ да инструктира НА РАБОТНОТО МЯСТО търговския директор на фирмата, началник отдел „Митници“ и пр. административни длъжности – има ли нормативни основания?
  * В нашата фирма има заповед за това – много административни длъжности са изброени – т.е. имаме преценка на Работодателя, но аз бих могла да я актуализирам.
  Затова (се) питам: Ако тези лица са новоназначени, те ще преминат начален инструктаж, но ако се преназначават от подобно работно място на подобно? И кой ръководител им разрешава самостоятелната работа, след като инструктажа го провежда инспекторът по безопасността?
  Благодаря много предварително, поздрави!

 24. алех
  алех 15.03.2012 at 13:50 | | Reply

  лицето постъпва на работа на 21.02.2011 това означава ли че на 21.05 пак трябва да го впиша в книгата за периодичен инструктаж.Другият работник постъпва на 15.08.2011 и така всички ли трябва да ги следя на всеки три месеца

 25. Keit Moss
  Keit Moss 14.02.2012 at 11:44 | | Reply

  Много Ви благодаря за отговора! :)

 26. Keit Moss
  Keit Moss 13.02.2012 at 14:55 | | Reply

  Здравейте! При попълването на служебната бележка за проведен начален инструктаж стигнахме до въпроса „До кого трябва да е адресирана сл.бележка? Дали до ръководителя на съответния обект ( в строителството – до техн.ръководител или до управителя на самата фирма? И грешно ли е, когато тази бележка е адресирана до управителя на фирмата?

 27. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 28.10.2011 at 20:54 | | Reply

  Здравейте,
  управляващият съдружник на практика се явява работодател, така че не подлежи на инструктаж.
  По отношение на лицата по граждански договор, наредбата посочва че тя се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
  Съответно този член от ЗЗБУТ гласи следното:
  Чл. 2. (1) (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.

  Обърнете внимание на израза „независимо от основанието, на което се извършва работата“, с други думи тук се включват и т. нар. „граждански договори“.

 28. Съдружници
  Съдружници 27.10.2011 at 9:52 | | Reply

  Включват ли се долуизброените лица към лицата подлежащи на инструктаж?
  1.Управляващ съдружник на ООД, който не е по ДУК
  2.Лицата по граждански договор примерно счетоводителите на магазини за промишлени стоки.

 29. озадачен
  озадачен 28.06.2011 at 23:47 | | Reply

  Мерси за така бързият и навременен отговор. Това е, с което се занимавам и аз – да попълвам такива книги всеки ден. Загатнаха ми, че този вид попълване би бил проблем ако се стигне до съд. Няма да разсъждавам без да съм запознат какво точно се има впредвид.

 30. Деяна Илиева
  Деяна Илиева 27.06.2011 at 19:54 | | Reply

  Здравейте,
  въпросът, който поставяте ме навежда на мисълта за отделна тема, свързана с правилата за попълване на книгите за инструктаж.
  Ето и отговор на поставения въпрос:
  Забранено е използването на знак за повтаряемост, всяка колонка и по-точно – всеки ред, се попълва изцяло. Абсолютно забранено е подписването на инструктиращия по дължина.

 31. озадачен
  озадачен 26.06.2011 at 20:46 | | Reply

  Доста изчетох – никъде не открих ясно формулирано – трябва ли всяка колонка да е попълнена подробно, забранен ли е знак за повторение, трябва ли подписът на инструктиращият да е индивидуално в квадратчето или става да е по дължина и да обжваща няколко. Говоря за ежедневен инструктаж. Благодаря предварително.

 32. Петя Колева
  Петя Колева 26.10.2010 at 11:57 | | Reply

  В нашата заповед за видовете инструктаж и пр. не е упомента да се провежда изпит с новопостъпилите.Трябва ли да пусна отделна заповед за провеждането на такъв изпит и ако да има ли примерен образец какво трябва да съдържа?

Leave a Reply